اثر تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی‌ های زراعی و کیفیت روغن دانه آفتابگردان در سیستم‌ های مختلف خاک‌ ورزی

سیاوش آریافر؛ علی رضا سیروس مهر؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری؛ اسماعیل سیدابادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 715-726

https://doi.org/10.22059/jci.2021.308408.2437

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی­های آفتابگردان، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 1398-1397 انجام شد. عامل اصلی سطوح خاک‌ورزی (1- گاوآهن برگردان‌دار و دیسک، 2- پنجه‌غازی و دیسک و 3- دیسک) بود ...  بیشتر

مدیریت علف های هرز در مرحله گیاهچه‌ ای با تأکید بر پوشش دار کردن بذر برنج در نظام کشت مستقیم

مهدی اسمعیل تبار؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ رحمت عباسی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 727-744

https://doi.org/10.22059/jci.2021.313427.2474

چکیده
  به­منظور بررسی اثر مدیریت­های مختلف کنترل علف هرز بر خصوصیات سبزشدن و رشد مورفولوژیک گیاهچه برنج در مرحله گیاهچه‌ای در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی در سال زراعی 1399 در مزرعه­ای واقع در شهرستان بابلسر (بهنمیر) انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل ارقام شیرودی، ...  بیشتر

تأثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‌ های بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون

محمدعلی اسماعیلی؛ حبیب الله رنجبر؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 745-759

https://doi.org/10.22059/jci.2022.322289.2539

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون، آزمایشی در سال زراعی 1396 در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران در آمل اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز

فاطمه قبادی؛ ناصر مجنون حسینی؛ مصطفی اویسی؛ غلام عباس اکبری

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 761-775

https://doi.org/10.22059/jci.2021.322613.2542

چکیده
  جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبار خرد شده با سه فاکتور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 و در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح آبیاری (معمول، ...  بیشتر

تأثیر تنظیم‌ کننده‌ های رشد گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان تحت رژیم‌ های مختلف آبیاری

فریده صادقی؛ یوسف سهرابی؛ عادل سی و سه مرده

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 777-792

https://doi.org/10.22059/jci.2021.324046.2555

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی سیتوکینین، جیبرلین و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال زراعی 96-1395 انجام گرفت. فاکتور آبیاری در چهار سطح دیم، یک آبیاری ...  بیشتر

‌فراتحلیل برخی عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت علوفه‌ای در ایران

فرهاد عزیزی؛ علی ماهرخ؛ ویدا قطبی؛ فرید گل زردی؛ سید محمد علی مفیدیان؛ محمد زمانیان؛ وحید رهجو؛ مسعود ترابی؛ الیاس سلطانی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 793-805

https://doi.org/10.22059/jci.2021.326061.2570

چکیده
  این مطالعه به‌منظور جزئی‌سازی عامل‌های مدیریتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در امر تولید ذرت علوفه‌ای در کشور و شناسایی عوامل محدودکننده آن انجام شد. در این بررسی داده‌های به‌دست‌آمده از 43 مورد گزارش نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و یا مقاله‌های مستخرج از آن‌ها طی 10 سال اخیر با استفاده از روش فراتحلیل (متاآنالیز) تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

اثر تاریخ کاشت تأخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان

علیرضا مقدم خمسه؛ سعید سیف زاده؛ جهانفر دانشیان؛ حمیدرضا زاکرین؛ علیرضا ولدآبادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 807-824

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327169.2582

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت تأخیری بر صفات فنولوژیک، اجزای عملکرد، عملکرد دانه و اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک هیبریدهای جدید آفتابگردان، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به‌مدت دو سال زراعی (94-1393 و 95-1394) در مزرعه واقع در بخش دانه­های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های انتقال مجدد در گندم تحت تأثیر تراکم کاشت و مقادیر کود نیتروژن

حمیدرضا سارلی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ رحمت اله محمدی گنبد

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 825-840

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327287.2584

چکیده
  این آزمایش به‌منظور مطالعه تأثیر تراکم بذر در زمان کاشت و مقادیر مختلف کاربرد کود نیتروژن بر شاخص‌های انتقال مجدد گندم (رقم قابوس) در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گنبدکاووس به‌مدت دو سال (98-1397 و 1399-1398) در سه تکرار و به‌صورت اسپلیت-پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در کرت‌های اصلی، سطوح نیتروژن خالص شامل ...  بیشتر

تأثیر تراکم کاشت در افزایش قدرت رقابتی ارقام نخود (.Cicer arietinum L) در مقابل علف های هرز

فاطمه قاسمی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت؛ محمود مرادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 841-853

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327605.2586

چکیده
  استفاده از تراکم و ارقامی که قدرت رقابت­پذیری بالایی دارند از راه­های مؤثر در کنترل علف­های هرز در سیستم مدیریت تلفیقی است. به‌منظور بررسی امکان افزایش قدرت رقابتی برخی از ارقام نخود دیم در مقابل علف­های هرز با استفاده از تراکم کشت آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه ...  بیشتر

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه اکوتیپ های بومی چاودار در ایران

شکیبا شاهمرادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 855-867

https://doi.org/10.22059/jci.2022.328142.2592

چکیده
  منابع ژنتیکی بومی چاودار در ایران دارای سازگاری و تنوع بالایی می‌باشد که تأمین علوفه موردنیاز در اقلیم­های مختلف و متنوع کشورمان را مقدور می­سازد. در این پژوهش تعداد نُه اکوتیپ چاودار، به‌همراه ارقام تجاری چاودار، جو و تریتیکاله در سه سال زراعی 94-93، 96-95 و 97-96 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج ارزیابی ...  بیشتر

بررسی اثر کاربرد هیومیک‌اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد و عملکرد کینوا در شرایط تنش خشکی

قباد محمدپور؛ سلیم فرزانه؛ سعید خماری؛ رئوف سید شریفی؛ بهروز اسماعیل پور

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 869-885

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312419.2469

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیک‌اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا  تحت شرایط تنش خشکی در سال 1398-1397 در دو مکان مختلف، شهرستان قصرشیرین و دالاهو به‏صورت کرت‌های یک‌بار خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر

پیامد کاربرد زغال گرمایی و گرمابی مانده های گیاهی سیب زمینی بر شناسه های رشد گیاه لوبیا و میکوریزایی‌ شدن آن در تنش خشکی

مهران بیگی خاروانی؛ علی اکبر صفری سنجانی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 887-901

https://doi.org/10.22059/jci.2022.317724.2512

چکیده
  برای بررسی پیامد کاربرد زغال گرمایی و زغال گرمابی فرآوری‌شده از مانده­های گیاه سیب­زمینی بر شناسه­های رشد گیاه لوبیا، اندازه کلروفیل و میکوریزایی‌شدن ریشه در تنش خشکی، پژوهشی با طرح اسپلیت‌پلات با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1396 انجام شد. کرت اصلی تنش خشکی با دو تیمار و کرت فرعی چهار تیمار ...  بیشتر

مطالعه رفتار رشدی استویا تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی در شرایط هیدروپونیک

مادح احمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ منصور قربانپور

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 903-918

https://doi.org/10.22059/jci.2021.321904.2535

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر برخی الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر جنبه‌های مورفولوژیکی گیاه دارویی استویا در تیمار با آب شور، مطالعه‌ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه و کشت هیدروپونیک انجام شد. برای حصول اطمینان بیش‌تر، آزمایش برای بار دوم نیز تکرار شد. تیمارهای پژوهش حاضر شامل قارچ‌های اندوفیت ...  بیشتر

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه گوار (لوبیای خوشه‌ای)

محدثه حیدرزاده؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 919-931

https://doi.org/10.22059/jci.2021.324335.2557

چکیده
  با وجود پیشرفت صنعت دامپروری در ایران، به تولید گیاهان علوفه­ای متناسب با این پیشرفت توجه نشده است. از این­رو، این مطالعه در سال 1396، با ضرورت تولید خوراک برای تغذیه دام و طیور و با هدف تعیین بهترین تراکم و تاریخ کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه گوار، در ایستگاه مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت واقع در روستای گیل پرده­سر سنگر به اجرا ...  بیشتر

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های مرفولوژیک، عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکردگوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) در رفسنجان

محسن زعفرانیه

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 933-945

https://doi.org/10.22059/jci.2022.325576.2565

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم  بوته بر ویژگی‌های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گوار، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت‌پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-98 و 98-99 انجام شد. در این آزمایش تاریخ‌های مختلف کشت به‌عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند و از تاریخ 15 فروردین‌ماه به‌صورت ماهیانه تا 15 ...  بیشتر

بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

مهدی حیدری رهنی؛ محمد نصری؛ یوسف فیلی زاده؛ پورنگ کسرایی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 947-959

https://doi.org/10.22059/jci.2021.326558.2577

چکیده
  در این مطالعه تأثیر کود شیمیایی اوره در پنج سطح (صفر، 30، 60، 90 و 150 کیلوگرم در هکتار) و کودهای زیستی نیتروکسین و فسفربارور2 هرکدام در دو سطح تلقیح و شاهد (عدم تلقیح) بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب نظیر درصد اسید والرنیک، عملکرد اسیدوالرنیک، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام­های هوایی، قطر ریشه، طول ریشه و عرض و طول برگ در سال‌های ...  بیشتر

ارزیابی پایداری عملکرد تعدادی از لاین های خیار (Cucumis sativus L.) در کشت های بهاره و پاییزه

عاطفه بیلری؛ جمالعلی الفتی؛ مسعود اصفهانی؛ نادر پیرمرادیان

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 961-975

https://doi.org/10.22059/jci.2022.322875.2545

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد ژنوتیپ‌های خیار در دو فصل کشت و شناسایی ژنوتیپ‌های خیار با پایداری عملکرد بالا اجرا شد. پژوهش در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به‌صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی و در دو فصل پاییز و بهار با ۹ ژنوتیپ (لاین) خیار در سه تکرار انجام شد نتایج نشان داد که ...  بیشتر

مطالعه غلظت آلاینده های نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو و ارزیابی خطر مصرف آن

محسن سیلسپور

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 977-993

https://doi.org/10.22059/jci.2022.326369.2574

چکیده
  به­منظور ارزیابی غلظت نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو در مزارع دشت ورامین، پژوهش حاضر در سال زراعی 97-1396 انجام شد. برای انجام پژوهش، تعداد 30 مزرعه کاهو در دشت ورامین انتخاب شد. در فصل برداشت کاهو به مزارع فوق مراجعه و نمونه­برداری مرکب از خاک و محصول انجام شد و میانگین غلظت نیترات و فلزات سنگین در خاک و محصول با حدود ...  بیشتر

ردیابی ژن tms2 عامل گال طوقه در دو رقم رز تجاری شاخه‌بریده ("Pearl" و"Angelina") به‌وسیله یک نانو زیست حسگر

اکرم وطن‌خواه؛ سعید ریزی؛ زهرا ایزدی؛ عبدالرحمان معتمدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 995-1005

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327046.2580

چکیده
  در این پژوهش ژن tms2 عامل گال طوقه در دو رقم رز Rosa hybrida L. ("Pearl" و"Angelina" ) با کمک روش­های الکتروشیمیایی شناسایی شد. در این پژوهش تثبیت و هیبریداسیون توالی تک‌رشته (ssDNA) مربوط به ژن tms2، Agrobacterium tumefaciens با روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. الکترود گرافیتی مغز مداد با نانو موادی شامل گرافن اکساید احیاشده و نانوذرات طلا اصلاح شد. زیست­حسگر ...  بیشتر

بررسی روش‌های مناسب حفظ اسپات و دانه گرده خرما

عزیز تراهی؛ مریم بروجردنیا

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1007-1017

https://doi.org/10.22059/jci.2022.325734.2567

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی روش‌های مختلف حفظ دانه­گرده، خوشک و اسپات کامل نر رقم غنامی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در سه تکرار به‌مدت دو سال (98-1397) در ستاد پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری در اهواز انجام شد. فاکتورها شامل نوع گرده (گرده تازه، گرده خشک، خوشک تازه، خوشک خشک و اسپات کامل نر غنامی)، محیط نگهداری ...  بیشتر