نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، شهر سنندج

2 دانشیار، دانشگاه کردستان، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی سیتوکینین، جیبرلین و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت کرت‌های دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال زراعی 96-1395 انجام گرفت. فاکتور آبیاری در چهار سطح: دیم، یک آبیاری (در مرحله غلاف رفتن)، دو آبیاری (در مراحل غلاف رفتن + گلدهی) و سه آبیاری (در مراحل غلاف رفتن + گلدهی+ دانه بندی) به عنوان عامل اصلی، دو رقم گندم (سیروان و هما) به عنوان عامل فرعی و فاکتور محلول‌پاشی با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی شامل: شاهد، جیبرلین (100 میکرومولار)، سیتوکینین (100 میکرومولار) و سایکوسل (سه گرم در لیتر) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد با محلول‌پاشی در مرحله ساقه رفتن، در اثر تیمار یک، دو و سه بار آبیاری میزان افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار دیم به ترتیب 29، 33 و 43 درصد و در مرحله دانه‌بندی 22، 28 و 33 درصد بود و رقم هما در مقایسه با رقم سیروان عملکرد بیشتری تولید کرد. به‌طور کلی، در محلول‌پاشی طی مرحله ساقه رفتن، بیشترین عملکرد دانه (504 گرم در متر‌مربع) تحت تیمارهای سه‌بار آبیاری و کاربرد سیتوکینین و در محلول‌پاشی طی مرحله دانه بندی، بیشترین عملکرد دانه (6/477 گرم در متر‌مربع) تحت شرایط سه‌بار آبیاری و مصرف سایکوسل از رقم هما به‌دست آمد. بنابراین کاربرد حتی یک آبیاری و تنظیم‌کننده‌های رشد سیتوکینین و سایکوسل می‌تواند عملکرد دانه گندم را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of application of plant growth regulators on yield and yield components of two bread wheat cultivars under different irrigation regimes

نویسندگان [English]

  • Farideh Sadeghi 1
  • Yousef sohrabi 1
  • Adel Sio-Se Mardeh 2

1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan

2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan

چکیده [English]

In order to study the effect of cytokinin, gibberellin and cycocle on yield and yield components of two wheat cultivars under different irrigation regimes, a study was conducted as a split-split experiment based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station of Kurdistan University in 2016. irrigation factor at four levels: dryland, irrigation at booting stage, irrigation at booting + flowering and irrigation at booting + flowering + grain filling stages as the main plots, two wheat cultivars (Sirvan and Homa) as sub-plots and levels of plant growth regulators foliar application including: control, gibberellin (100 µm), cytokinin (100 µm) and cycocel (3gr. lit-1) at the wheat stem elongation and grain filling stages as the sub-sub plots were considered. The results showed that in the foliar application during the stem stage, compared to the dryland treatment, yield increase in one, two and three irrigation treatments were 29, 33 and 43 percent, and at the grain filling stage were 22, 28 and 33 percent, respectively. Homa cultivar produced higher yield compared to Sirvan. in the foliar application during the stem stage, the highest grain yield (504 g m-2) was obtained under three irrigation treatments and application of cytokinin, and at the grain filling stage, the highest grain yield (477.6 g m-2) was obtained from Homa cultivar under three times irrigation condition and cycocel consumption. Therefore, using even one stage irrigation and the application of cytokinin and cycocel can increase the grain yield of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Cycocle
  • cytokinin
  • gibberellin
  • Supplementary irrigation