در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله به زراعی کشاورزی، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد.

لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرد هاست.

به باور مجلۀ   به زراعی کشاورزی  تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند.

 

برای اطلاع از سیاست‌های نشریه در خصوص اخلاق در نشر اینجا را کلیک کنید.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

همچنین برای اطلاع از نحوۀ عملکرد نشریه در صورت رخدادهایی نظیر بداخلاقی در نشر اینجا را کلیک کنید.