اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

غلام عباس اکبری

فیزیولوژی و تثبیت ازت، تنش های محیطی غیرزنده، تنش سرما، تنش گرما، تنش خشکی، زراعت ارگانیک، غلات، دانه های روغنی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghakbari
ghakbariatut.ac.ir
+98 21 36040615 & 36040613

سردبیر

ایرج اله دادی

اکوفیزیولوژی گیاهی استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alahdadi
alahdadiatut.ac.ir
+98 21 36040904

اعضای هیات تحریریه

بهمن اهدایی

اصلاح نباتات استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

plantbiology.ucr.edu/people/ehdaie.html
bahman.ehdaieatucr.edu
+ 951 827 4198

محمد پسرکلی

اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا

meldi.snre.umich.edu/node/12407
pessarakatag.arizona.edu
+ 520 321 7786

شاهرخ خانی زاده

محقق اصلاح نباتات، موسسه کشاورزی و غذا، اوتاوا، کانادا

khanizadeh.info/
shahrokh.khanizadehatagr.gc.ca

اسماعیل فلاحی

فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آیداهو، آمریکا

efallahiatuidaho.edu
+ 208 722-6701 Ext. 225

حسن علیزاده

کشاورزی، علوم علف هرز استاد،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

malizadeatut.ac.ir
026-32246074
0000-0002-5685-6567

فاطمه سفیدکن

استخراج و آنالیز مواد موثره گیاهان دارویی استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

sefidkonatrifr-ac.ir

حمیدرضا روستا

تغذیه گیاه (هیدروپونیک) استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

roostaatvru.ac.ir

علی ایزدی دربندی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار،گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

aizadyatut.ac.ir
021-36040615

سید محمد مهدی مرتضویان

ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mortazavianatut.ac.ir
۰۲۱-۳۶۰۴۰۶۱۵

حسین رامشینی

اصلاح نباتات دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ramshini_hatut.ac.ir
021-36040615

محمدرضا مرادی تلاوت

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

moraditelavatatyahoo.com
061-36522425

دبیر تخصصی

الیاس سلطانی

علوم و تکنولوژی بذر دانشیار،گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

elias.soltaniatut.ac.ir

ویراستار

فاطمه بناءکاشانی

علوم علف های هرز استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~benakashani/network
benakashaniatut.ac.ir

مدیر داخلی

مریم نوروزی

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnorouzi91
mnorouzi91atut.ac.ir
021 - 36041089

مدیر اجرایی

رضوانه مومنی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=journals
abujournalatut.ac.ir
+98 21 36040904 & 36040746