مدیر مسئول


محمود لطفی دانشیار گروه باغبانی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم باغبانی

سردبیر


ایرج اله دادی استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

اکوفیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


بهمن اهدایی استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی،
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


محمد پسرکلی استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا

اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان

اعضای هیات تحریریه


شاهرخ خانی زاده محقق اصلاح نباتات، موسسه کشاورزی و غذا، اوتاوا، کانادا

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل فلاحی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آیداهو، آمریکا

فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور

 • efallahiuidaho.edu
 • + 208 722-6701 Ext. 225

اعضای هیات تحریریه


حسن علیزاده استاد،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

کشاورزی، علوم علف هرز

اعضای هیات تحریریه


فاطمه سفیدکن استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

استخراج و آنالیز مواد موثره گیاهان دارویی

 • sefidkonrifr-ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا روستا استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک

تغذیه گیاه (هیدروپونیک)

اعضای هیات تحریریه


علی ایزدی دربندی دانشیار،گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

 • aizadyut.ac.ir
 • 021-36040615

اعضای هیات تحریریه


سید محمد مهدی مرتضویان دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

ژنتیک و به نژادی گیاهی

 • mortazavianut.ac.ir
 • ۰۲۱-۳۶۰۴۰۶۱۵

اعضای هیات تحریریه


حسین رامشینی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

اصلاح نباتات

 • ramshini_hut.ac.ir
 • 021-36040615

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا مرادی تلاوت دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 • moraditelavatyahoo.com
 • 061-36522425

دبیر تخصصی


الیاس سلطانی دانشیار،گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

علوم و تکنولوژی بذر

 • elias.soltaniut.ac.ir

ویراستار


فاطمه بناءکاشانی استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

علوم علف های هرز

مدیر داخلی


مریم نوروزی استادیار، گروه باغبانی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی

مدیر اجرایی


رضوانه مومنی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی