نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم زراعی، گروه باغبانی، تخصص: گیاهان دارویی

3 دانشگاه اراک

چکیده

به‌منظور بررسی اثر برخی الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی بر تغییرات مورفولوژیکی گیاه دارویی استویا در تیمار با آب شور، تحقیق ‏حاضر به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه و کشت هیدروپونیک انجام شد. برای حصول ‏اطمینان بیشتر، آزمایش برای بار دوم نیز تکرار شد. قارچ‌های اندوفیت جداسازی شده از سرخدار (در سه سطح شاهد، ‏TB20‎، ‏TB2-‎‎3‎‏)، تیمار محلول‌پاشی با ملاتونین (در سه سطح شاهد، 5/0 میکرومولار ملاتونین خالص و 5/0میکرومولار عصاره ‏Thymus vulgaris‏) و ‏سه سطح شوری ‏NaCl‏ (بدون شوری، شوری متوسط و شوری زیاد آب آبیاری) تیمارهای تحقیق حاضر را شامل شدند. گیاهان آزمایشی ‏از نقطه نظر پارامترهای مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر دو آزمایش نتایج بیانگر اثر مثبت ملاتونین و اندوفیت بر بهبود ‏خصوصیات رشدی گیاه (یک تا دو برابر) تحت تنش شوری بود. با این وجود، در شرایط بدون شوری و کاربرد عصاره آویشن و قارچ ‏اندوفیت ‏TB20‎‏ بهترین نتیجه رشد مشاهده شد. اکثرصفات در شرایط غیر شور و کاربرد آویشن و قارچ اندوفیت ‏TB20‎‏ در بالاترین ‏میزان خود قرار داشته و نسبت به نمونه شاهد افزایش تقریبی یک و نیم برابری داشتند. باتوجه به اثرات مثبت ملاتونین و اندوفیت ‏به‌ویژه ‏TB20‎، پیشنهاد می‌شود که از عصاره گیاهان حاوی ملاتونین به‌عنوان تیمار حفاظتی در کشت استویا در شرایط شور استفاده شود.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the growth behavior of Stevia affect by biotic and abiotic elicitors in hydroponic conditions ‎

نویسندگان [English]

  • Madeh Ahmadi 1
  • Azim Ghasemnezhad 2
  • Mansour Ghorbanpour 3

1 Department of Horticulture, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources

2 Associated professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, study field: Medicinal plant

3 Arak University

چکیده [English]

A ‎factorial experiment based on the randomized complete design with six replications was performed. The ‎work ‎was done in a greenhouse under hydroponic and conditions in two consequential experiments. Endophytic ‎fungi ‎isolated from yew (at three levels of control- without Endophytic fungi, TB20, TB2-3), foliar treatment ‎with ‎melatonin (at three levels of control- without melatonin, 0.5 μM melatonin tablets and 0.5 μM Thymus ‎vulgaris ‎extract) and three salinity levels (without Salinity, medium salinity 8mM and high salinity 15 mM were ‎the ‎treatments of the present experiments. In both experiments, the first foliar spraying took place 7 days and the ‎first ‎irrigation with salinity water was done10 days after planting of the seedling. Based on the results of previous ‎work, a ‎growth cycle of three months was considered to obtain sufficient biomass. A positive effect of melatonin and endophytic fungi on the improvement of plant growth (one to ‎two ‎times) characteristics under salinity stress. Nevertheless, the best growth conditions were observed in low ‎salinity ‎levels using thyme extract and TB20 endophytic fungus. Most traits including plant height, fresh weight, ‎and dry ‎weight of different parts of stevia plant in non-saline conditions along with thyme extract and ‎endophytic ‎fungus TB20 were at their highest and showed an increase of approximately 1.5 times compared to ‎the control. ‎Since the use of melatonin and endophyte, especially TB20, significantly reduced the growth ‎limitations of stevia ‎in saline conditions, it is suggested that the proposed treatments are used in the cultivation of ‎stevia under saline ‎conditions.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicinal plants
  • endophytic fungi
  • Yew
  • Growth stimulant
  • Environmental stresses