نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم علف‌های هرز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکوفیزیولوژی علف های هرز

3 استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 استادیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر مدیریت‌های مختلف کنترل علف هرز بر خصوصیات سبز شدن و رشد مورفولوژیک گیاهچه برنج در مرحله گیاهچه‌ای در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی در سال زراعی 1399 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل ارقام شیرودی، خزر و هاشمی و همچنین مدیریت‌های مختلف کنترل علف‌های هرز بود. پوشش‌دار کردن بذر با کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم و وجین به‌ترتیب 60/54، 02/68 و 68/84 درصد در رقم شیرودی، 53/78، 94/62 و 53/53 درصد در رقم خزر و همچنین 67/29، 86/57 و 71/34 درصد در رقم هاشمی توانست وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ را نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند. بالاترین درصد سبز شدن با 33/99، 67/97 و 67/94 درصد به‌ترتیب تحت تیمارهای پوشش‌دار کردن کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم و وجین در رقم شیرودی به‌دست آمد. بیش‌ترین سرعت سبز شدن نیز در تیمارهای پوشش‌دار کردن بذر کلرید پتاسیم و کلسیم و وجین مشاهده شد. کم‌ترین تراکم علف‌ هرز پهن برگ با 91/0 بوته در متر مربع در رقم شیرودی و با مدیریت پوشش‌دار کردن بذر این رقم با کلرید کلسیم به‌دست آمد. بالاترین شاخص طولی و وزنی بینه گیاهچه به-ترتیب با 3559 و 62/136 در رقم شیرودی و تحت مدیریت وجین علف‌های هرز به‌دست آمد. نتایج نشان داد پوشش‌دار کردن بذر موجب بهبود کارکرد بذر ارقام برنج می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Weed management in seedling stage with emphasis on rice seeds coating in direct seeding system

نویسندگان [English]

  • Mehdi Esmaeiltabar 1
  • Faezeh Zaefarian 2
  • Shahram Nazari 3
  • Rahmat Abbasi 4

1 MSc student of Weed Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.

2 Department of Agronomy, Sari Agricultural Science and Natural University

3 Research Assistant Professor, Department of Seed Improvement, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.

4 Research Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.

چکیده [English]

In order to investigate the effect of different weed control managements on emergence characteristics and morphological growth of rice seedlings in seedling stage in direct seeding system, an experiment was conducted in 2020 growing season. The experiment was performed as a factorial in a randomized complete block design with three replications. Factors included Shiroudi, Khazar and Hashemi cultivars as well as various weed control managements. Coating the seeds with calcium chloride, potassium chloride and weeding were able to reduce the dry weight of grasses, respectively 54.60, 68.02 and 84.68% in Shiroudi cultivar, 78.53, 62.94 and 53.53% in Khazar cultivar and also 29.67, 57.86% and 34.71% in Hashemi cultivar compared to the control. The highest percentage of germination with 99.33, 97.67 and 94.67% was obtained under the seed coatings with potassium chloride, calcium chloride and weeding in Shiroudi cultivar, respectively. The highest germination rate was observed in potassium and calcium chloride seed coating treatments and weeding. The lowest density of broadleaf weeds with 0.91 plants m-2 was obtained in Shiroudi cultivar and by managing the seeds coating of this cultivar with calcium chloride. The highest seedling length and weight vigor indices were obtained with 3559 and 1362.62 in Shiroudi cultivar under weeding management, respectively. The results showed that seed coating improves the seed yield of rice cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium Chloride
  • Emergence percentage
  • Emergence rate
  • Weed dry weight
  • weeding