نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ولایت

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گوار، آزمایشی به‌صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-98 و 98-99 انجام گردید. در این آزمایش تاریخ‌های مختلف کشت به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند و از تاریخ 15- فرودین به‌صورت ماهیانه تا 15-شهریور کشت انجام شد. تراکم کشت به عنوان عامل فرعی در سه سطح (20، 40 و 60 بوته در هر مترمربع) در نظر گرفته شد. بیشترین درجه- روز رشد از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک در تاریخ کاشت 15-اردیبهشت مشاهده شد. تاریخ کشت15 اردیبهشت و تراکم 40 بوته در مترمربع گوار بیشترین عملکرد دانه (3780 کیلوگرم در هکتار) ، عملکرد گالاکتومان (1050 کیلوگرم در هکتار)، وزن صد دانه(5/3 گرم) و درصد روغن (9/17 درصد) را داشت. با تاخیر در کاشت و کوتاه شدن فصل رشد در تاریخ 15 شهریور عملکرد دانه (40 درصد)، مقدار گالاکتومان (68 درصد) و درصد روغن (15 درصد) کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد بهترین تاریخ کاشت در رفسنجان و تراکم بوته برای گیاه گوار 15 اردیبهشت و تراکم 40 بوته در مترمربع باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of planting date and planting density on phenological characteristics, yield and yield components Guar in Rafsanjan

نویسنده [English]

  • mohsen zafaranieh

Department of Agriculture, Velayat University, Iranshahr, Iran

چکیده [English]

In order, to evaluate the effects of planting date and plant density on phenology, seed yield and the essential oil quality of Guar an experiment was conducted during 2018-2019 and 2019-2020 growing seasons. The experiments were performed as split plot layout based on a randomized complete block design with three replications. Different planting dates were considered as the main factor included 5th September to 5th February as monthly. Three plant densities were considered as sub-factor (20, 40 and 60 plants in a square meter). The required growing degree- day (GDD) from sowing to physiological maturity was between 1802.3 to 2347.9 °d on different planting dates. The highest GDD from sowing to physiological maturity observed on 5th May. The highest seed yield (3780 kg / ha) and galactomannan yield (1050 kg / ha), 100- seed weight (3.5 g) and the oil percentage (17.9%) were observed on 5th May + 40 plants per m2. by delaying planting time, 100- seed weight and oil percentage decreased and the seed yield (40%), galactomannan (68%) and the oil percentage (15%) were observed on September Therefore, it seems that the best time and density for planting Alyssum is 5th May and the density of 40 plants per m2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galactomannan
  • Growing degree day
  • Guar
  • planting date
  • Planting density
  • yield