شناسنامه نشریه

ju رتبه علمی: علمی - پژوهشی

ju دوره انتشار: فصلنامه

ju موضوع: علوم زراعت و باغبانی و علوم بین رشته ای وابسته

ju زبان اصلی: فارسی

ju عنوان کوتاه نشریه: JCI

ju شاپا چاپی: 2008-8337

ju شاپا الکترونیکی: 6957-2345

ju تاریخ شروع اعتبار: 01-07-1388

ju اولین شماره منتشر شده: دوره 11 شماره 2 پاییز 1388

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

ju سایت اختصاصی نشریه: http://jci.ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) سردبیر: alahdadi@ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) مدیر داخلی: mnorouzi91@ut.ac.ir

 ju رایانه (ایمیل) مدیر اجرایی: abujournal@ut.ac.ir

 لازم به ذکر است نشریه به زراعی کشاورزی از بهار 1392 به صورت فصلنامه (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) منتشر می شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 تعداد کاربران سامانه:  3756 نفر

 تعداد داوران تعریف شده در سامانه: 1915 نفر

 

ju اعضای هیات تحریریه