سمپوزیوم بین المللی گل های شاخه بریده زیر نظر انجمن بین المللی باغبانی (ISHS) با حضور دانشمندان مطرح دنیا در زمینه گل و گلخانه و نمایندگان انجمن بین المللی باغبانی و سفارت هلند در اسفند سال ۹۷ توسط پردیس ابوریحان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

آدرس سایت: https://iscf2019.com

 

کمیته علمی بین الملل: https://iscf2019.com/page.php?id=3  جدید

 

Abstract Submission: https://iscf2019.com/news.php?list.6.0