بر اساس نویسندگان

آ

 • آتشی، صادق [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آتشکار، داریوش [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج ـ ایران
 • آذری، آرمان [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • آذری، آرمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • آریافر، سیاوش [1] کارشناسی ارشد، پژوهشگاه دانشگاه زابل، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • آرمین، محمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران
 • آروس، جابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور، مشهد ـ ایران
 • آروین، محمد جواد [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران
 • آروین، محمد جواد [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آزادبخت، مسعود [1] استادیار، گروه فضای سبز، مؤسسة آموزش عالی سنا، ساری، ایران
 • آزاد قوجه بیگلو، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • آزادگان، بهزاد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • آژند، ماندانا [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • آشناور، محبوبه [1] دانشجوی دکتری گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان – ایران
 • آشناور، محبوبه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • آقابابادستجردی، مینا [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران- ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • آقائی، کیوان [1] استادیار گروه فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • آل ابراهیم، محمدتقی [1] دانشیار علوم علف های هرز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل – ایران
 • آل طه، راحله [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • آیین، احمد [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • آینه بند، امیر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ، اهواز ، ایران
 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • ابراهیمی، پونه [1] استادیار گروه شیمی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
 • ابراهیمی، محسن [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • ابراهیمی، نجیب الله [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ابراهیمی، یونس [1] استادیار پژوهش، مؤسسة تحقیقات مرکبات، رامسر، ایران
 • ابراهیمیان، ال ناز [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد - ایران
 • ابراهیمیان، ال ناز [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ابوطالبیان، محمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • ابوطالبیان، محمد علی [2] استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین [1] دکترای باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • اثنی عشری، محمود [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • اثنی عشری، محمود [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] عضو هیأت علمی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • احسانی پور، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • احسان زاده، پرویز [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • احسان فر، سمیه [1] دانش آموخته دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • احمدی، علی [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • احمدی، علی [1] استاد گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • احمدی، علی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • احمدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • احمدی، فرناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • احمدی، نیما [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی، نیما [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی، نوراله [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • احمدی، نوراله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی، نوراله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدآبادی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • احمدآبادی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • احمدآبادی، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ـ ایران
 • احمدیان، احمد [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • احمدی علیپور، حمید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد،گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • احمدوند، گودرز [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • اخگر، عبدالرضا [1] دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • ایران نژاد، حمید [1] استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • ایران نژاد، حمید [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • اردشیری، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • اردکانی، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • اردکانی، محمد رضا [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج - ایران
 • ارزانی، کاظم [1] استاد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • ارزانی، کاظم [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • ارشادی، احمد [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ـ ایران
 • ارشادی، احمد [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ارشادی، احمد [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران
 • ارشادی، احمد [3] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ارشادی، احمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ارغوانی، مسعود [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ارغوانی، مسعود [3] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ایزدپناه، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس گیلان، واحد علوم و تحقیقات، رشت ـ ایران
 • ایزدی دربندی، علی [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ایزدی دربندی، علی [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • اسدی، وهب [1] دانشجوی دکتری، پژوهشکده ملی کشمش و انگور و دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • اسد الهی، محمد [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • اسدی دوست طولی، میترا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • اسدی رحمانی، هادی [1] دانشیار، بخش تحقیقات بیولوژی خاک، مؤسسة تحقیقات خاک و آب، کرج – ایران.
 • اسدی صنم، سمانه [1] استادیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اسدی صنم، سمانه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اسدی صنم، سمانه [1] استادیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اسدی کنگرشاهی، علی [1] دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اسدی نسب، نفیسه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسفندیاری، صمد [1] استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران.
 • اسفندیاری، عزت‌اله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 • اسفندیارپور، عیسی [1] دانشیار دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • اسکندری، حمداله [1] دانشیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • اسکندری، حمداله [2] دانشیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران - ایران
 • اسکندری، علی [1] استادیار، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران
 • اسکندری، فرخنده [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • اسکندری، محمد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد
 • اسکوئی، بیتا [1] کارشناس ارشد زراعت، مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج ـ ایران
 • اسماعیلی، احمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیلی، محمد علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسماعیلی آفتابدری، محمد [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران
 • اسماعیلی زاده، مجید [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ـ ایران
 • اسماعیلی زاده، مجید [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران
 • اسماعیلی زاده، مجید [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، کرمان، ایران
 • اسماعیل زاده بهابادی، صدیقه [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • اشرف مهرابی، علی [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • اشرف مهرابی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام - ایران
 • اشرف مهرابی، علی [1] دکترای اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • اشکوری، علیرضا [1] مربی، مؤسسة تحقیقات مرکبات کشور، رامسر ـ ایران
 • اصغری، جعفر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • اصغری، جعفر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اصغری، جعفر [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اصغری پور، محمدرضا [2] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل – ایران
 • اصغری پور، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • اصغری پور، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اصغری پور، محمدرضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل
 • اصغری پور، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • اصغری پور، محمد رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اصغر زاده، احمد [1] استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران
 • اصغر زاده، احمد [1] استادیار بخش بیولوژی خاک، مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب کشور، کرج، ایران
 • اصفهانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اصفهانی، مسعود [2] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • اصفهانی، مسعود [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • اصلانی، شیلان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اعتمادی، نعمت اله [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اعلائی، میترا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اعلمی، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • اعلمی، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • افتخاری، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • افشاری، حسین [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • افشاری بهبهانی زاده، ساناز [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • افیونی، داود [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان
 • افیونی، داود [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران
 • اقایی، فاطمه [1] دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • اکبری، شیوا [1] دانشجوی دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اکبری، شیوا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اکبری، علی [1] دانشجوی سابق، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • اکبری، غلامعباس [2] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اکبری، غلامعباس [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.
 • اکبری، غلام عباس [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • اکبری، غلام عباس [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • اکبری، غلام عباس [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اکبری، غلام عباس [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • اکبری، غلام عباس [2] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • اکبری، غلامعلی [1] استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اکبری، غلامعلی [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • اکبری، غلامعلی [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اکبری، غلام علی [2] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • اکبری، غلام علی [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • اکبری، غلام علی [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت-ایران
 • اکبری، غلام علی [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • اکبری، غلام علی [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • اکبری، فریده [1] دانشجوی دکتری آگرو اکولوژی، گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اکبرپور، وحید [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اکبرپور، وحید [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اکبرپور، وحید [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری – ایران
 • اکبرپور، وحید [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اکبرزاده، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکدة گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبری نودهی، داود [1] استادیار گروه آبیاری، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران
 • اکرمی ابرقویی، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ایگدری، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران
 • البرز، زبیده [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اله دادی، ایرج [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ایوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اله دادی، ایرج [1] استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اله دادی، ایرج [1] استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • اله دادی، ایرج [2] استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اله دادی، ایرج [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اله دادی، ایرج [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اله دادی، ایرج [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • اله دادی، ایرج [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.
 • الوندی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران
 • امامی فر، آریو [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • ایمانی، علی [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، اصلاح درختان میوه، میوه های معتدله
 • ایمانی، علی [1] دانشیار بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة اصلاح و تهیة نهال و بذر
 • ایمانی، علی [1] دانشیار بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسۀ اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران
 • ایمانی، علی [1] دانشیار، پژوهشکده میوه‌های سردسیری و معتدله، مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • ایمانی، علی اکبر [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل
 • ایمانی، علی اکبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه کشاورزی، اردبیل، ایران
 • امیدی، فرخ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • امیدی، منصور [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-
 • امیدواری، شهرام [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • امیری، ابراهیم [1] استاد، گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشیار، گروه آبیاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • امیری، ایوب [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • امیری، رضا [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • امیری، رضا [2] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • امیری، رضا [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • امیری، عادل [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، کرمان
 • امیری، محمداسماعیل [1] دانشیار دانشگاه زنجان-گروه علوم باغبانی
 • امیری، محمد اسماعیل [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • امیری، محمد اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • امیری، محمد اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • امرایی تبار، سمیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • امیر شکاری، حسین [1] استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیر شکاری، حسین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیری لاریجانی، بهمن [1] استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران - ایران
 • امیرنیا، رضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امیرنیا، رضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران
 • امیرنیا، رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امیرنیا، رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امیرنیا، رضا [1] دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • امیرنیا، رضا [1] دانشیار،گروه زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امیری نژاد، مهدیه [1] استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • امیری نژاد، مهدیه [1] استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
 • امیری نسب، کامران [1] کارشناس‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • امینی، روح اله [1] دانشیار، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • امینی، فاطمه [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • امینی، فریبا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک - ایران
 • امینیان، رقیه [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، نراق
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی شاهد، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ گیاهان دارویی/ کود بیولوژیک/ رازیانه/ زیره/ بابونه
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران- ایران
 • انصار، زهره [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • انصاری، میثم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • انصاری، محمدحسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • انصاری، محمد حسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
 • ایوبی زاده، نیکی [1] دانشجوی دکتری رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • اویسی، مصطفی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اویسی، مصطفی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • اولیایی، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج - ایران
 • اولاد عسکری، فیروزه [1] گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ب

 • بابایی، تقی [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران.
 • بابایی، حمیدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات دانه های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج ـ ایران
 • بابایی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بابایی زاد، ولی اله [1] گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران
 • بابالار، مصباح [1] استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • بابالار، مصباح [1] استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران- ایران
 • بابالار، مصباح [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بیابانی، عباس [2] دانشگاه گنبد کاووس
 • بابایی نژاد، تیمور [1] گروه خاک‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بیات، پرویز [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • بازیار، مرتضی [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • بازگیر، عیدی [1] استادیار، گروه گیاه‎پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • بازگیر، مسعود [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • باغستانی، محمد علی [1] استاد، بخش تحقیقات علف های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران – ایران
 • باغستانی، محمد علی [1] دانشیار، بخش تحقیقات علف های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
 • باغستانی، محمد علی [1] دانشیار، بخش علف های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
 • باغستانی میبدی، محمد علی [1] استاد بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ایلام، ایران
 • باغستانی میبدی، محمد علی [1] دانشیار بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • باغستانی میبدی، محمد علی [1] دانشیار، بخش تحقیقات علف‌های‌هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران
 • باغستانی میبدی، محمد علی [1] دانشیار، بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • باقری، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • باقری، عظیمه [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • باقری، عظیمه [1] کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ـ ایران
 • باقرانی ترشیز، ناصر [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران
 • باقری ده آبادی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • باقری شیروان، میلاد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • بامشاد، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • بحرینی‌نژاد، بابک [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • بحرینی‌نژاد، بابک [1] استادیار بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان - ایران
 • بخشی، داود [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • بخشی، داود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • بخشی، داود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • بخشی، داود [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • بخشی، داود [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • بخشایشی قشلاق، مسعود [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز
 • بخشنده، اسماعیل [1] استادیار، پژوهشکدة ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بخشنده، اسماعیل [1] استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • بدل زاده، افسانه [1] دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • بذل، شیوا [1] کارشناس ارشد گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • براتی، مرتضی [1] کارشناس ارشد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
 • برادران، مهدی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران
 • برادران فیروزآبادی، مهدی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • براری، مهرشاد [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • براری، مهرشاد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • براری، مهرشاد [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • بیرامی، حسین [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • برجیان بروجنی، علی رضا [1] کارشناس ارشد زراعت، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اصفهان ـ ایران
 • برزعلی، محمد [1] استادیار بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ایران
 • برزگر، رحیم [1] ااستادیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • برزگر، رحیم [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • برزگر، رحیم [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران
 • برزگر، رحیم [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • برزگر، طاهر [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • برزگر، طاهر [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • برزگر، طاهر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان – ایران
 • برزگر، طاهر [2] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • برزگر، طاهر [4] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • برزگر، طاهر [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • برزگر، طاهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • برزگر، محسن [1] دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • برزگر، محسن [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • برزگر، محسن [1] دانشیار، گروه علوم صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • بروکی میلان، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • برومند، ناصر [1] استادیار، گروه خاک‌شناسی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • بیژن زاده، احسان [1] دانشیار، گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • بساق زاده، زینب [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود- ایران
 • بستامی، اسما [1] دانشجوی سابق کارشناسی ‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بستانی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی
 • بشارتی، حسین [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران.
 • بیگلویی، محمد حسن [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بلندی، احمدرضا [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • بلند نظر، صاحبعلی [1] دانشیارگروه علوم باغبانی دانشکدۀکشاورزی دانشگاه تبریز
 • بنده حق، علی [1] دانشیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • بینش، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • بهبودیان، حسین [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مسی نیوزلند
 • بهدادیان، علیرضا [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان - ایران و کارشناس ارشد گروه زراعت مهندسان مشاور جامع ایران
 • بهراد، زهرا [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، پیکان‌شهر، ایران
 • بهرامی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بهرامی سرمندی، حسن [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • بهروزی، دلاور [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری
 • بهشتی، علیرضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد – ایران
 • بی همتا، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • بی همتا، محمد رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بهمرام، رحمت الله [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • بهمنی، کیوان [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • بهمنیار، محمدعلی [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بهمنیار، محمدعلی [1] استاد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • بهمنیار، محمد علی [1] . استاد، گروه علوم خاک، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • بهمنیار، محمد علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بهمنیار، محمد علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • بهمنیار، محمد علی [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • بهنامیان، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بهنامیان، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • بیوک زاده فرد، فرهاد [1] . کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران - ایران.

پ

 • پارسا، مهدی [1] دانشیار، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • پارساییان، مهدیه [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • پاساری، بابک [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • پاسبان اسلام، بهمن [1] دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • پاک گوهر، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشگاه زابل، زابل ـ ایران
 • پراور، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • پرخیده، جاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیرخضری، محیالدین [1] پژوهشگر بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج ـ ایران
 • پیردشتی، همت الله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکدة ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار، گروه زراعت، پژوهشکدة ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ایران
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • پیرزاد، علیرضا [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پیرزاد، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پیرزاد، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پیر صالحی، سید مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • پرمون، قاسم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پرمون، قاسم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • پروانه، طاهره [1] مربی بخش باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، شاهرود، ایران
 • پروانه، طاهره [1] مربی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران
 • پشتکوهی، محبوبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • پیشکام راد، ریحانه [1] کارشناس ارشد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
 • پیکرستان، بابک [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پناهنده ینگجه، جابر [1] دانشیار،گروه علوم باغبانی، دانشکدۀکشاورزی دانشگاه تبریز
 • پهلوانلو، پرستو [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، ایران
 • پورابوقداره، علیرضا [1] استادیار، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران
 • پوراسماعیل، معصومه [1] استادیار، بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، کرج، ایران
 • پوربابایی، احمد علی [1] استادیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
 • پورجعفری، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پوررجبی نژاد، محمدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ـ ایران
 • پوررضا، جعفر [1] استادیار، گروه کشاورزی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
 • پورستاری، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • پورقاسمیان، نسیبه [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • پوریوسف، مجید [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پوریوسف، مجید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • پوریوسف، مجید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پوریوسف، مجید [1] دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیوست، غلامعلی [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • پوستینی، کاظم [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکده علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

ت

 • تاب، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • تاتاری، مریم [1] استادیار، بخش باغبانی، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران
 • تاتاری، مریم [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، کرج
 • تاتاری، مریم [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، شیروان، ایران
 • تاج آبادی پور، احمد [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان
 • تاج آبادی پور، احمد [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • تاج الدین کوکیایی، رسول [1] مربی، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر- آذربایجان غربی
 • تاجبخش، مهدی [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • تاج بخش، مهدی [1] استاد گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تاجبخش شیشوان، مهدی [1] استاد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تاجبخش شیشوان، مهدی [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تاجبخش شیشوان، مهدی [1] استاد،گروه زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تاج بخش شیشوان، مهدی [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، ارومیه - ایران
 • تاجور، یحیی [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • تاجور، یحیی [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • تائب، محمد [1] - استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • تبریزی، لیلا [1] استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ـ ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار،گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد،ایران
 • تدین، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • تدین، علی [1] عضو هیأت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران (نویسندۀ مسئول مکاتبات *)
 • ترابی، بنیامین [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ترابی، بنیامین [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ترابی، بنیامین [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ترابی، بنیامین [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • ترابی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان - ایران
 • ترابی، مسعود [1] استادیار پژوهشی، بخش اصلاح و تولید نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ترابیان، شهرام [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • تقی ذوقی، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ایوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • تنوری، آتنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • توحیدی نژاد، عنایت اله [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • توحیدی نژاد، عنایت اله [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • تورانی، محمود [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • توسلیان، ایرج [1] استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران
 • توکلی، افشین [1] دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • توکل افشاری، رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد – ایران
 • توکلو، محمد رضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، ایران.

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران
 • ثواقبی، غلامرضا [1] استاد بخش علوم خاک، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

ج

 • جابرالانصار، زهرا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جافرنوده، صفورا [1] دانشجو کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • جامی، محمد قاسم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • جامی، نجمه [1] دانشجوی دکتری زراعت ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • جامی معینی، متین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • جان زمین، ایمان [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • جاهدی، آژنگ [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی همدان، همدان - ایران
 • جباری، حمید [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • جباری، فرهاد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جبارزاده، زهره [1] استادیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه ، ارومیه – ایران
 • جدیدی، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و تکنولوژی تولید بذر، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران
 • جعفری، احمد [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان
 • جعفری، پیمان [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان
 • جعفری، سیروس [1] دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد - ایران
 • جعفر آقایی، مجید [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی
 • جعفری بیله سوار، روشن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه
 • جلالی، امیر هوشنگ [1] استادیار، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان
 • جلالی، امیر هوشنگ [1] استادیار، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران
 • جلالی، امیر هوشنگ [1] استادیار، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان ـ ایران
 • جلالی، امیر هوشنگ [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
 • جلالی، منصوره [1] کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه آزاد واحد فلاورجان، فلاورجان - ایران
 • جلالی، وحیدرضا [1] دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جلالی هنرمند، سعید [1] دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • جلالی هنرمند، سعید [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • جیلانی، مهرداد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان – ایران
 • جیلانی، مهرداد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • جلیلیان، جلال [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جلیلیان، جلال [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • جلیلیان، جلال [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جلیلیان، جلال [3] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جلیلیان، جلال [1] دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • جمالی، سونیا [1] کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جمالی آنجیلانی، سونیا [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جمشیدی، خلیل [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جمشیدی، خلیل [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جم نژاد، منوچهر [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، تهران
 • جهانبخش، سودابه [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران.
 • جهان بین، شاهرخ [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • جهان پناه، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جهانسوز، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • جهانسوز، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • جهانسوز، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • جهانسوز، محمد رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج – ایران
 • جهانگیری، حسین [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جهانگیری نیا، الهام [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • جوادی، حامد [1] دانشجوی دکتری، گروه اگروتکنولوژی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوادی، عادل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 • جوادزرین، ایمان [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جوانشاه، امان الله [1] استادیار مؤسسة تحقیقات پستة کشور ـ رفسنجان؛
 • جوانشاه، امان الله [1] استادیار بخش باغبانی، مؤسسه تحقیقات پستۀ کشور، رفسنجان، ایران
 • جوانمردی، زینب [1] کارشناس پژوهش، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • جواهری، سهیلا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • جواهری، محمدعلی [1] مربی پژوهشی، بخش چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان، کرمان
 • جوکار، مهرانگیز [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چ

 • چایانی، شیما [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • چایچی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکده علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • چایچی، محمد رضا [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • چالوی، ویدا [1] دانشیار، گروه مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • چالوی، ویدا [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • چائی چی، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • چائی چی، محمدرضا [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ـ ایران
 • چائی چی، محمدرضا [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج- ایران
 • چراتی آرائی، علی [1] استادیار بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، مازندران، ایران
 • چقازردی، حمیدرضا [1] دانشجوی سابق دکتری گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران

ح

 • حاتمی، اسماعیل [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکدة مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حاتمی، حاتم [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • حاتمی، حاتم [1] کارشناس ارشد زراعت، بخش کشت دوم، مرکز ترویج و توسعة تکنولوژی هراز (کاپیک)، محمودآباد، ایران
 • حاتمی، علی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • حاتمیان، منصوره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • حاتمیان، منصوره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • حاج سیدهادی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • حاجی لو، جعفر [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • حاجیلو، جعفر [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • حاج نجاری، حسن [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج ـ ایران
 • حاج نجاری، حسن [1] دانشیار، واحد دانه دارها، بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • حاجی هاشمی، زینت [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • حامد، علی [1] کارشناس ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • حبیبی، حسن [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • حبیبی، فریبرز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • حبیبی، فریبرز [1] کارشناس‌ ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حبیبی، فریبرز [1] کارشناس ‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حبیبی، فریبرز [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حبیبی، مریم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت- ایران
 • حبیبی، مریم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری،
 • حبشی، علی اکبر [1] دانشیار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حجارپور، امیر [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حدادی نژاد، مهدی [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حیدری، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حیدری، مختار [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)، خوزستان
 • حیدری، مسلم [2] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حیدریان، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حیدری شریف آباد، حسین [1] استاد گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حیدری شریف آباد، حسین [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حیدرنژاد گیگلو، رسول [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، پارس آباد، ایران
 • حسیبی، پیمان [1] عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسیبی، پیمان [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدﺓ‏ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حسنی، روژان [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • حسنی، عباس [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسنی، فرشید [1] دانش‌آموختۀ دکتری، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • حسنی، فرشید [1] هیئت علمی / مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
 • حسنی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه ارومیه
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، سید حسن [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آگرواکولوژی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حسینی، سیده سمانه [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حسینی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های‌هرز دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
 • حسن پور، جواد [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران
 • حسین پور، رحیمه [1] کارشناس ارشد علوم خاک، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری – ایران
 • حسین پور، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
 • حسن پور اصیل، معظم [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • حسینی چمنی، سید عبداله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • حسین زاده، عبدالهادی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد [1] فوق لیسانس باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • حسن زاده فرد، شیما [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله [1] استادیار، بخش بانک ژن گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
 • حسین طلایی، قاسم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • حسنلو، طاهره [1] استادیار، بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج - ایران
 • حسنلو، طاهره [1] استادیار پژوهش، بخش فیزیولوژی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
 • حسن لو، طاهره [1] استادیار پژوهش، بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران.
 • حسن نژاد، سیروس [1] استادیار، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • حسینی ولشکلایی، سیده مرضیه [1] کارشناسی‌ارشد، گروه فضای سبز، مؤسسة آموزش عالی سنا، ساری، ایران
 • حسنوندی، محمد سعید [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز ـ ایران
 • حصاری، بهزاد [1] استادیار، مرکز مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه - ایران
 • حقیقی، مریم [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • حقی کاشانی، عاطفه [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت - تهران
 • حکم آبادی، حسین [1] استادیار، پژوهشکده پسته، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان سمنان، مرکز دامغان، ایران
 • حلالخور، سیف اله [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.
 • حمدی، حسن [1] استادیار، مؤسسۀ تحقیقات و آموزش شرکت توسعۀ نیشکر و صنایع جانبی، اهواز، ایران
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر، مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران.
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج - ایران
 • حمیدی، آیدین [1] هیئت علمی / مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار، بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر، مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، کرج، ایران
 • حمیدی، حسن [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد ـ ایران
 • حمیدی، شهناز [1] کارشناس ارشد تولیدات گیاهی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.
 • حمیداوغلی، یوسف [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حمزه یی، جواد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ـ ایران
 • حمزه ئی، جواد [1] دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

خ

 • خاتمیان، عذرا سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خاتمی پور، موسی [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • خادم، سید علی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • خادمی، اورنگ [2] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • خادمی، اورنگ [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • خادمی، اورنگ [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • خادم پیر، محمد [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • خادمی شور مستی، حسن [1] کارشناس ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران
 • خادم مقدم ایگده لو، نادر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • خادم مقدم ایگده لو، نادر [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • خاده، عظیمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خاکپور، رضا [1] مربی پژوهش، مدیریت زراعت، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اصفهان- ایران
 • خیالپرست، منیژه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • خالقی، اسمعیل [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
 • خالقی، اسمعیل [1] استادیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران
 • خالقی، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خالقی، غلامرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خالق نژاد، وحیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج
 • خاوازی، کاظم [1] عضو هیأت علمی مؤسسة تحقیقات آب و خاک
 • خدابخشی، امیرحسن [1] ‏ کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خدابنده لو، شهین [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خدایی جوقان، آیدین [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران
 • خدادادی، شهرام [1] محقق پژوهشی، مؤسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران
 • خدارحمی، منوچهر [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
 • خدام باشی، محمود [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • خدیوی خوب، عبداله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خیری، عزیزاله [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • خیری، عزیزاله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • خیری، فرزانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران
 • خیرآبادی، لیلا [1] کارشناسی ارشد گیاهان زینتی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار گروه علوم باغبانی (گرایش اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی) دانشکده تولیدگیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- ایران
 • خردمند، فاطمه [1] استادیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • خرم دل، سرور [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران
 • خرم دل، سرور [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خرم دل، سرور [1] دانشیار، گروه اگروتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خزائی، مجتبی [2] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • خزائی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • خسروی، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه کشاورزی، اردبیل، ایران
 • خسروی، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • خشت زر، مهری [1] کارشناس، بخش کنترل و گواهی بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول، ایران
 • خضری، مسعود [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • خضری نژاد، نبی [1] مربی، گروه گیاه‌پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • خلج، حمیده [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • خلیقی، احمد [1] استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • خلیلی، نفیسه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خلیلی، نفیسه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خلیلی اقدم، نبی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خندان میرکوهی، عزیزاله [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران - ایران
 • خندان میرکوهی، عزیزاله [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران-ایران
 • خواجه حسینی، محمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد – ایران
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان - ایران
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران
 • خوارزمی، کامبیز [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خورشیدی، جلال [1] استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • خورشیدی بنام، محمد باقر [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز ـ ایران
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • خوش قلب، حسن [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اضفهان
 • خوشگفتارمنش، امیر حسین [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خوشنود یزدی، اصغر [1] استادیار، گروه تکنولو‍ژی تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

د

 • دادخدایی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • دادخواه، علیرضا [1] دانشیار، گروه تکنولو‍ژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دادرس نیا، آرزو [1] دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه ملی مالزی، کوالالامپور – مالزی
 • دارابی، سالار [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • دارابی، عبدالستار [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان، بهبهان، ایران
 • دامیار، سیما [1] کارشناس، واحد دانه دارها، بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • دانایی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • دیانت، مرجان [1] استادیار گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران - ایران
 • دیانتی، شیرین [1] مربی، گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق [1] استادیار،گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد،ایران
 • دانشفر، الهام [1] دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دانشور، ماشااله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • داوری نژاد، غلام حسین [1] استاد، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دباغ محمدی نسب، عادل [1] دانشیار گروه اکوفیزیولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • درزی، محمدتقی [1] دانشیار، گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • درکی، نادر [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • درکی، نادر [1] استادیار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • درویش، فرخ [1] استاد، گروه اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • درویش نیا، مصطفی [1] دانشیار، گروه گیاه‎پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‎آباد، ایران
 • درویش نیا، مصطفی [1] دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • دژستان، سارا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • دژم پور، جلیل [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز ـ ایران
 • دستان، سلمان [1] پژوهشگر پسادکتری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • دستان، سلمان [1] مربی، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران - ایران
 • دشتی، حسین [1] استادیار، زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان
 • دشتی، شهریار [1] دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • دشتی، شهریار [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
 • دلفان، بهرام [1] استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‎آباد، ایران
 • دماوندی، علی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • دیندارلو، علی [1] استادیار،گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • دهستانی اردکانی، مریم [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • دهقان، غلامرضا [1] دانشیار، گروه زیست‌جانوری، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • دهقانی سانیچ، حسین [1] دانشیارآبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج - ایران
 • دهمرده، مهدی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دهمرده، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دوازده امامی، سعید [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان
 • دیوسالار، مریم [1] دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران – ایران
 • دولتمند شهری، نرگس [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران

ذ

ر

 • راحمی، مجید [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • راحمی کاریزکی، علی [2] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • راشد محصل، محمدحسن [1] استاد، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • راعی، یعقوب [1] استاد، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • رایفی زاده، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • رامشینی، حسین [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدة مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رباطی، تهمینه [1] دانشجوی سابق کارشناسی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ربی انگورانی، حسین [1] دانشجوی دکترا علوم باغبانی، دانشکدهکشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ربی انگورانی، حسین [1] دانشجوی سابق دکتری علوم باغبانی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 • ربانی محمدیه، ریحانه [1] گروه زراعت دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران.
 • ربیعی، غلامرضا [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ربیعی، غلامرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران
 • ربیعی، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران
 • ربیعی، محمد [1] پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، گیلان
 • ربیعی، محمد [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور
 • ربیعی، محمد [1] پژوهشگر، بخش اصلاح بذر، مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور، رشت- ایران
 • ربیعی، محمد [1] مربی بخش اصلاح بذر، مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور، رشت - ایران
 • ربیعی، محمد [1] مربی، بخش اصلاح بذر، مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار دانشگاه زنجان-گروه علوم باغبانی
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [2] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رحیمی، اصغر [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان
 • رحیمی، اصغر [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان ـ ایران
 • رحیمی، امیر [1] استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • رحیمی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رحیمی، وحید [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکدة علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رحمانی، محمد [1] کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران.
 • رحمانیان حقیقی، علیرضا [1] کارشناس ارشد علوم باغبانی، ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، تویسرکان، ایران.
 • رحیمیان بوگر، عبدالرحمان [1] مربی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رحیمیان مشهدی، حمید [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، البرز
 • رحیمیان مشهدی، حمید [1] دانشیار، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • رحمانی هنزکی، ایمان [1] کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رحیمی زاده، مجید [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، ایران.
 • رخزادی، اسعد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • ریزی، سعید [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران
 • ریزی، سعید [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • رزازی، عارفه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • رسام، قربانعلی [1] استادیار، گروه تکنولو‍ژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رستگار، جلال [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، نیشابور، ایران
 • رستگاری، الهام [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • رستگاری، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • رستمی، راضیه [1] . کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رستمی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رستمی اجیرلو، امیرعباس [1] دانش‌آموخته دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران
 • رستمیان، لاله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسولی، موسی [1] استادیار باغبانی، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
 • رسولی، موسی [1] استادیار، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • رسولی صدقیانی، میرحسن [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • رشیدی، ورهرام [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رشیدی، ورهرام [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رضایی، آیت اله [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رضایی، حامد [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران
 • رضایی، حامد [1] استادیار، تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رضایی، دیناالسادات [1] کارشناس ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • رضایی، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه
 • رضایی، رضا [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه - ایران
 • رضایی، زهرا [1] کارشناسی‌ارشد آگرواکولوژی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رضایی، کرامت الله [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، ردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضایی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود - ایران
 • رضایی، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود
 • رضایی آدریانی، فریبا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رضابیگی، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع ‌طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رضاپور کویشاهی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • رضازاده، علیرضا [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تهران، ایران
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا [1] دانشجوی گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • رضایی مرادعلی، محمد [1] استادیار، مرکزتحقیقات کشاورزی، استان آذربایجان غربی، ایران
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد – ایران
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران
 • رضائی، رضا [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، آذربایجان غربی
 • رضائی چیانه، اسماعیل [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضائی چیانه، اسماعیل [1] استادیار،گروه زراعت واصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • رضائی چیانه، اسماعیل [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، دانشکدۀ کشاورزی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران و مدرس گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز نقده، نقده، ایران
 • رضائی چیانه، اسماعیل [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضوی، سید اسماعیل [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضوی، سید اسماعیل [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضوی، فرهنگ [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رضوان، شهرام [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران گیاهان زراعی
 • رضوانی، حسین [1] دانشجوی دکترای زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانَشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رضوانی، علی [1] مربی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر، خرمشهر
 • رضوان بیدختی، شهرام [1] گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: گیاهان دارویی، اگرواکولوژی
 • رضوی نسب، اعظم [1] مربی، دانشگاه پیام نور میبد، میبد
 • رفیعی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • رفیعی، مسعود [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • رفیعی، مسعود [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد ـ ایران
 • رفیعی، مسعود [1] عضو هیأت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] استادیار،گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد،ایران
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] استادیار، گروه مهندسی زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رفیعی الحسینی، محمد [1] عضو هیأت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • رفیعی‌الحسینی، محمد [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • رفیعی راد، زینب [1] دانشجوی دکتری، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رفیعی راد، زینب [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ریماز، وحید [1] کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رمرودی، محمود [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • رمرودی، محمود [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رمرودی، محمود [2] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رمضان، داریوش [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل
 • رمضان، داریوش [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • رمضانی، زهرا [1] دانشیار گروه شیمی دارویی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • رمضانی، مهدی [1] دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • رمضانی، مهدی [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • رمضانی، مهدی [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تهران، ایران
 • رمضانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت – ایران
 • رمضانیان، اصغر [1] استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رمضانپور، سیده ساناز [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رمضانپور، سیده ساناز [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رنجبر، اعظم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رنجبر، مهرداد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه آب و خاک، دانشگده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود – ایران
 • رهنمون، حمید [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز ـ ایران
 • روحی، وحید [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • روح اللهی، ایمان [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • روحانی، حمید [1] استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • روحانی، عباس [1] استادیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • روحی سارالان، عسل [1] دانشجوی دکتری، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • روزبان، محمودرضا [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • روزبان، محمودرضا [1] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • روزبان، محمودرضا [2] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • روزبان، محمودرضا [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • روزبان، محمود رضا [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • روزبان، محمود رضا [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.
 • روستا، حمیدرضا [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، کرمان، ایران
 • روستایی، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج - ایران
 • روشن، فرشته [1] دانشجوی کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز
 • روشنی، قربانعلی [1] استادیار، بخش خاک‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان، گرگان ـ ایران
 • روشندل، پرتو [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • روشن ضمیر، نجمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • روشنفکر، حبیب اله [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • روشنفکر، حبیب اله [1] عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر، حبیب اله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکد‌ﺓ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رئیس محمدی، ابراهیم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رئوفی، احمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.پاکدشت - ایران

ز

 • زاده باقری، مسعود [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 • زاده پاریزی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • زارع، محمد جواد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • زارعی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • زارعی، طیبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • زارعی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • زارعی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زارعیان، عباس [1] هیئت علمی / مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • زارع بوانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارع نهندی، فریبرز [2] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • زارع نهندی، فریبرز [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • زارع نهندی، فریبرز [1] دانشیارگروه علوم باغبانی دانشکدۀکشاورزی دانشگاه تبریز
 • زاهدی، حسین [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • زاهدی، راحله [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • زیدعلی، احسان اله [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • زردشتی، محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • زردشتی، محمد رضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • زرگری، حمید [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی جهرم، جهرم - ایران
 • زرگری، کاوه [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین، ایران
 • زعفریان، فایزه [1] استادیارگروه زراعت، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • زعفریان، فایزه [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • زعفریان، فائزه [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • زعفرانیه، محسن [1] مربی گروه باغبانی، دانشکدۀ مهندسی و علوم پایه، دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران
 • زکی زاده، هدایت [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زیلوئی، نسرین [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زمانی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد،گروه زراعت واصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • زمانی پور، محبوبه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زند، بهنام [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران
 • زند، بهنام [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران
 • زند، بهنام [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین - ایران
 • زنگی آبادی، مهدی [1] کارشناس، تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار،گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زینلی، حسین [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران
 • زینلی نژاد، خلیل [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زهراوی، مهدی [1] استادیار، بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، ، کرج- ایران
 • زواره، محسن [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زواره، محسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

س

 • سیاح فر، منوچهر [1] استادیار، بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم‎آباد - ایران
 • سادات اسیلان، کمال [1] دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • سادات اسیلان، کمال [1] دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ، تهران، ایران
 • سادات نوری، سید احمد [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • سادات نوری، سید احمد [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • سیادت، سیدعطاء‌الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز
 • سیادت، سیدعطاء‌الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ، اهواز - ایران
 • سیادت، سید عطاء الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • سیادت، سید عطاء‌الله [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سیادت، سید عطاءاله [1] استاد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سیادت، سید عطاءاله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز ، ایران
 • سیادت، سید عطااله [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • سیادت، عطااله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان ـ ایران
 • سیادت، عطااله [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • سیادت، عطااله [1] استاد،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی ، ایران
 • ساری، محسن [1] استادیار گروه علوم دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز ، ایران
 • سیاری، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • سیاری، محمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان – ایران
 • سیاری، محمد [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سیاری، محمدحسن [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ـ ایران
 • ساری خانی، حسن [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • ساری خانی، حسن [2] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ساردویی کرا، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران
 • ساعدی، فریبا [1] کارشناسی ارشد گیاهان داروئی،گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سالارپورغربا، فاطمه [1] کارشناس ‌ارشد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سالارپورغربا، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سالک گیلانی، سروش [1] دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • سیاهمرگویی، آسیه [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سبحانی، علی رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد - ایران
 • سبکدست، منیژه [1] استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سپهری، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سپهری، علی [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سپهوند، عرفان [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • سپهوند، عرفان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان و کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
 • سپهوند، عرفان [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • سخاوتی فر، شهرام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • سیدی، سیدمحمد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیدی، فروه السادات [1] دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سیدی، میر ناصر [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل
 • سید شریفی، رضا [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سید شریفی، رضا [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ باکتری های محرک رشد/ تغذیه گیاهی/ تنش خشکی/ کلزا/ ذرت/ گندم/ تریتیکاله
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سیدعباسی، سحر [1] دانش‌آموخته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سید نوری، سید امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه زراعت، رشت، ایران
 • سرتیپ، قاسم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سرخوش، علی [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • سروری، سوفیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران
 • سروری، مونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • سیروس مهر، علی رضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سیروس مهر، علی رضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سیروس مهر، علی رضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • سیروس مهر، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سیروس مهر، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سروش زاده، علی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سروش زاده، علی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سعیدی، کرامت الله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سعیدی، کرامت اله [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سعیدی، محسن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • سعیدی، محسن [1] دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • سعیدی، محسن [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • سعیدی، محمودرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، پیکانشهر، ایران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد، بخش گیاهان دارویی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، پیکا‌ن‌شهر، ایران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد، موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • سقلی، طاهر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • سلاح ورزی، یحیی [1] مربی، مرکز تحقیقات انار دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی
 • سلامی، علی رضا [1] استادیار، گروه مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ـ ایران
 • سلامی، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سلامتی، نادر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • سیلسپور، محسن [1] بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • سیلسپور، محسن [1] دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان – ایران
 • سیلسپور، محسن [1] دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان - ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، افشین [3] استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت – ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار، گروه زراعت واصلاح نباتات، پردیس ایوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.
 • سلطانی، علی اشرف [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سلطانیان، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سلطانلو، حسن [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلیمانی، علی [1] استادیار دانشگاه زنجان-گروه علوم باغبانی
 • سلیمانی، علی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سلیمانی، علی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سلیمانی، علی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سلیمانپور، لیلا [1] دانشگاه شیراز
 • سلوکی، محمود [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سمر، محمود [1] استادیار مؤسسة تحقیقات خاک و آب کشور
 • سمیع زاده، حبیب الله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سنجری، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سینکی، جعفر مسعود [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • سینکی، جعفر مسعود [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • سهرابی، اکبر [1] استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • سهرابی راد، عیدمحمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سوادکوهی، سعیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ش

 • شایان فر، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شاعری، مهدی [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شاملوئیان، محمد [1] دانش‏آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شاهبداغلو، علیرضا [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شاهمرادی، شکیبا [1] استادیار، بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، ، کرج- ایران
 • شاه میرزایی جشوقانی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد،ایران.
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] مربی پژوهش، بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران
 • شاهوردی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • شبرندی، رنگین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شجاعیان، عبدالعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شجاعیان، عبدالعلی [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شیخ، فاطمه [1] استادیار، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • شیخ، فاطمه [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان، گرگان ـ ایران
 • شیخ پور، سجاد [1] کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شیدائی، سامان [1] کارشناس ارشد زراعت، مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج ـ ایران
 • شیرانی، حسین [1] استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، البرز
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] استاد پژوهش، بخش دانه‌های روغنی، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] دانشیار پژوهش، بخش دانه های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] دانشیار پژوهش، بخش دانه‌های روغنی، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران
 • شیرانی راد، امیر حسین [1] استاد پژوهش، بخش تحقیقات دانه های روغنی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • شیرانی راد، امیر حسین [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات دانه های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج - ایران
 • شیردل شهمیری، فضل [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران
 • شریعت زاده، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه اراک، اراک - ایران
 • شرفی، یاور [2] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شریفی، پیمان [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت ـ ایران
 • شریفی، رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، فضای سبز شهرداری تهران، تهران، ایران
 • شریفی، محسن [1] دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکدة علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم [1] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شرقی، یونس [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر، تهران، ایران.
 • شرقی، یونس [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • شعبانلو، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شفیعی، سید شهرام [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ـ ایران
 • شفیعی ادیب، شهلا [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شکاری، فرید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ـ ایران
 • شکاری، فرید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ـ ایران
 • شکرپور، مجید [1] استادیار گروه باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • شکری واحد، حسن [1] مربی پژوهش، بخش خاک و آب، مؤسسة تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران
 • شیمی، پرویز [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات علف های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران – ایران
 • شمشیری، محمد حسین [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران.
 • شهبازی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • شهبازی، مریم [1] . استادیار، بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج - ایران
 • شهبازی، مریم [1] استادیار گروه فیزیولوژی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • شهبازی، مریم [1] استادیار گروه فیزیولوژی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
 • شهریاری، ملک حسین [1] استادیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • شهریاری، ملک حسین [1] گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر. ایران
 • شهسوارپور لنده، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شور، محمود [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی
 • شور، محمود [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ص

 • صابری، محمد حسین [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، بیرجند ـ ایران
 • صادق، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • صادقی، حسین [1] دانش‌آموختۀ دکتری، گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • صادقی، حسین [1] عضو هیأت علمی مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج ـ ایران
 • صادقی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • صادقی، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • صادقی، رضا [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، پردیس ایوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • صادقی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • صادقی، فرشید [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ـ ایران
 • صادقی آذر، لطفعلی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان ـ ایران
 • صادق پور، صابر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • صادق پور، صابر [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • صادقی پور، امید [1] دانشیار، گروه زراعت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صادقی پور، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صادقی پور، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صادقی راویز، مهدی [1] کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صادق زاده اهری، داود [1] استادیار، بخش تحقیقات حبوبات دیم، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.
 • صالحی، امین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • صالحی، رضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • صالحی، رضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • صالحی، رضا [1] استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • صالح زاده، حجت [1] دانشجوی دکتری اکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران
 • صالحی شیخی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • صانعی نژاد، علی [1] مربی، بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول، ایران
 • صائمی، نگار [1] کارشناسی‌ارشد علوم و مهندسی باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • صبا، جلال [1] دانشیارگروه زراعت واصلاح نباتات دانشکدۀکشاورزی دانشگاه زنجان
 • صبوری، حسین [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایرانن
 • صیدی، مهدی [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • صیدی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • صداقت حور، شهرام [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • صیدپور، فروغ [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • صدری، سکینه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • صدیقی شیری، طاهره [1] گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر. ایران
 • صفایی، لیلی [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران.
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار گروه بیماری‌‌شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفاری، وحیدرضا [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ـ ایران
 • صفاری، وحید رضا [1] دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان – ایران
 • صفی الدین اردبیلی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • صفری، محمد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • صفرزاد ویشکایی، محمد نقی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت ـ ایران
 • صفری سنجانی، علی اکبر [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صلاحی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • صمدی کلخوران، الهام [1] دانشجوی دکتری علوم علف های هرز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • صمصامی، ناصر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

ض

 • ضرابی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • ضعیفی زاده، محمد [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل

ط

 • طایی، جواد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات و عضو پژوهشکدة باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • طاری، دنیا [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • طالبی، پروین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران
 • طالبی، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • طالب زاده، سید جواد [1] کارشناسی ارشد،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • طالعی، داریوش [1] استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • طاهری، سالومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • طاهری، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو‌علی سینا، همدان ـ ایران
 • طاهری، سهیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • طاهری، شهرام [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • طاهری، محمدرضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • طاهری، مهدی [1] استادیار، بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران
 • طاهری، مهدی [1] استادیار، بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان - ایران
 • طاهرخانچی، آویشن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • طباطبایی، سید جلال [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • طباطبایی، سید علی [1] استادیار، بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد – ایران
 • طبایی عقدایی، سیدرضا [1] دانشیار، گروه تحقیقات زیست فناوری، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، پیکان‌شهر، ایران
 • طبایی عقدایی، سید رضا [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران
 • طلایی، علی رضا [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
 • طلایی، علیرضا [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طلایی، علیرضا [1] استاد گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • طلایی، علیرضا [1] استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • طلایی، علیرضا [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طلایی، قدرتعلی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • طلیعی، فاختک [1] گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد
 • طهرانی، محمد مهدی [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران
 • طهماسبی، ایرج [1] استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • طهمورث‌پور، محمد آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس گیلان، واحد علوم و تحقیقات، رشت ـ ایران

ظ

 • ظفری، دوستمراد [1] دانشیار، گروه گیاهپزشکی،، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ع

 • عابدی، بهرام [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عابدی قشلاقی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عابدینی، رها [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
 • عابدینی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • عابدینی اسفهلانی، محمد [1] عضو هیأت علمی بخش اصلاح و تهیة نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، شاهرود ـ ایران
 • عادلی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • عادلی، طیبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • عیاری نوش آبادی، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عیاری نوش آبادی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عالی زاده امرایی، اشرف [1] مربی گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران - ایران
 • عالی زاده امرایی، اشرف [1] مربی گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عالیمقام، سید مجید [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عبادی، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران.
 • عبادی، علی [1] استاد، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبادوز، غلامرضا [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز - ایران
 • عباسی، رویا [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عباسی، معصومه [1] کارشناس مسئول میوه های گرمسیری، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان
 • عباسی، هومن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • عباسدخت، حمید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران
 • عباس دخت، حمید [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • عباس دخت، حمید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • عباس زاده، سحر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • عباس زاده دهجی، پیمان [1] استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • عباسی سورکی، علی [1] استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • عباسی علی کمر، رضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، شیروان، ایران.
 • عباسلو، لاله [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عبدی، سکینه [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، اهر، ایران
 • عبدی، صمد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.
 • عبداللهی، مهدی [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ـ ایران
 • عبداله پور، علیرضا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت ـ ایران
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • عجم نوروزی، حسین [1] استادیار، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
 • عجم نوروزی، حسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان - ایران
 • عدالت، محسن [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عدالتی مرفه، راحله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • عرب، مصطفی [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • عرب، مصطفی [2] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • عرب، مصطفی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • عرب، مصطفی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • عرب، مصطفی [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • عرفانی مقدم، جواد [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • عزیزی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عزیزی، علی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عزیزی، فرهاد [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر، کرج - ایران
 • عزیزی نیا، شیوا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • عزیزی نژاد، رضا [1] مربی گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • عیسی‌زاده پنجعلی خرابسی، جابر [1] کارشناس ارشد گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • عسکری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ـ ایران
 • عسکری، مهری [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک - ایران
 • عسکری سرچشمه، محمدعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • عسکری سرچشمه، محمد علی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • عسکری سرچشمه، محمد علی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عسکری سرچشمه، محمد علی [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عسگری، فاطمه [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، پیکان‌شهر، ایران
 • عصفوری، شهریار [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • عطایی، رضا [1] استادیار، مؤسسة اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عطری، علیرضا [1] بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • عظیمی سوران، سلمان [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • عظیمی مقدم، محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • عقیقی شاهوردی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • علی آبادی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • علیزاد، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • علیزاده، اسد [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه
 • علیزاده، بهنام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • علیزاده، حسن محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • علیزاده، حسن محمد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ـ ایران
 • علیزاده، حسن محمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، البرز
 • علیزاده، محمدرضا [1] دانشیار بخش فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت - ایران
 • علیزاده، منوچهر [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • علیزاده احمدآبادی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی-گروه علومباغبانی-دانشکده تولیدگیاهی-دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی گرگان-ایران
 • علیزاده کردستانی، نغمه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران - ایران
 • علی نقی پور، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.
 • علوی اصل، سید علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور البرز، کرج، ایران
 • علوی اصل، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد کرج، البرز، ایران.
 • علوی کیا، سید سیامک [1] کارشناس ارشد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران
 • عمادی، مصطفی [1] استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عموری، عادل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدﺓ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عموزاده، مرتضی [1] کارشناس ارشد زراعت، مرکز علمی کاربردی مهرگان دره‌شهر، ایلام، ایران
 • عندلیبی، بابک [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • عیوضی، علی رضا [1] استادیار، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • عیوضی، علی رضا [1] استادیار، بخش غلات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، آذربایجان غربی

غ

 • غیاثی اسکویی، مهدی [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • غدیری، حسین [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • غفاری، مهدی [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غفوری، مهشید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • غلامی، احمد [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود،ایران
 • غلامی، احمد [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • غلامی، بابک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • غلامحسینی، مجید [1] استادیار، مؤسسة اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غلام نژاد، جلال [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

ف

 • فاخری، براتعلی [2] استاد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • فاضل نجفآبادی، مهدی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
 • فتاحی، روح الله [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فتاحی، سجاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • فتاحی مقدم، جواد [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • فتاحی مقدم، جواد [1] استادیار، گروه فنی مهندسی، مؤسسة تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران
 • فتاحی مقدم، جواد [1] استادیار گروه فنی مهندسی، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران
 • فتاحی مقدم، جواد [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة مرکبات و میوه‌‌های نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • فتاحی مقدم، جواد [1] استادیار، مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدۀ مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.
 • فتاحی مقدم، جواد [1] دانشیار، مؤسسة تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.
 • فتاحی مقدم، محمدرضا [1] استاد، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فتاحی مقدم، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فتاحی مقدم، محمد رضا [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • فتحی، ناهید [1] کارشناس‌ارشد زراعت، بخش اصلاح و تهیه بذر، مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، آمل، ایران.
 • فتحی منش، زینب [1] کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • فتوت، رضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • فتوحی قزوینی، رضا [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فتوکیان، محمدحسین [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فخیم رضایی، شبنم [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • فدوی، علی [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • فرامرزی، شاداب [1] دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فرامرزی، شاداب [1] دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورز‌ی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فرامرزی، مرزبان [1] استادیار گروه مرتع، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • فرجی، ابوالفضل [1] دانشیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فرجی، ابوالفضل [1] دانشیار، بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • فرجی، سیمین [1] کارشناس ارشد آگرواکولوژی، گروه مهندسی زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فرجی، فرناز [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • فرج زاده، داود [1] استادیار گروه زیست‌شناسی- سلولی مولکولی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • فرحبخش، حسن [1] دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان - ایران
 • فرحبخش، حسن [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فرحبخش، حسن [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فرحبخش، محسن [1] استادیار بخش علوم خاک، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فرخیان فیروزی، احمد [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • فرزانه، سلیم [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • فرقانی، اکبر [1] استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • فرقانی، اکبر [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فرهادی، خدیجه [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • فرهمندفر، اسفندیار [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فرهمند مفرد، فائزه [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران
 • فیض آبادی، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • فیضیان، محمد [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد - ایران
 • فضائلی، حسن [1] استاد، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • فعلی، اعظم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • فیفایی، رضا [1] پژوهشگر، بخش باغبانی، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، مازندران
 • فیفائی، رضا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و عضو هیأت علمی، بخش نهال و بذر، مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدۀ مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • فلاح، سیف اله [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فلاحی، اسماعیل [1] استاد میوه‌کاری، دانشگاه آیداهو، آمریکا.
 • فهیمی بورخیلی، نادیا [1] دبیر آموزش و پرورش منطقه 2 مازندران، بهداشت، مازندران، ایران

ق

 • قاجارسپانلو، مهدی [1] دانشیار گروه خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • قاجار سپانلو، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • قاجار سپانلو، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • قاجار سپانلو، مهدی [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • قادری، علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قادری، ناصر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • قادری فر، فرشید [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قادری فر، فرشید [1] استادیار گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قادری فر، فرشید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قادری فر، فرشید [2] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قادری فر، فرشید [1] عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • قاسمی، علی اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور، مشهد ـ ایران
 • قاسمی، مالک [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران
 • قاسمی، مالک [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة مرکبات و میوه‌‌های نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • قاسم بیگی، امید علی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • قاسمی عمران، ولی اله [1] استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • قاسم نژاد، عظیم [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسم نژاد، عظیم [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسم نژاد، عظیم [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسم نژاد، عظیم [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • قاسم نژاد، محمود [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت ـ ایران
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان
 • قاسم نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • قاسم‌نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • قاسم‌نژاد، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قاضی وکیلی، یلدا [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • قانع، حسین [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • قبادی، محمداقبال [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قبادی، مختار [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قبادیان، برات [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • قبادی نیا، مهدی [1] استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • قدس، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • قربانی، انسیه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • قربانی، بهزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قربانی، محمدحسین [1] مربی گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، نیره [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قربانی، هادی [1] دانشیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود - ایران
 • قربانپور، اسماعیل [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ـ ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • قربانزاده نقاب، محمود [1] استادیار، گروه تکنولو‍ژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • قربانعلی پور، رقیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
 • قربانی مندولکانی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • قرخلو، جاوید [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • قره چالی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز نقده، نقده، ایران
 • قلاوند، امیر [1] استاد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قلاوند، امیر [1] استاد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قلی پور، آتنا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم خاک، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • قلی پور، منوچهر [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • قلی پور، منوچهر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران
 • قلیچی ینقاق، حاجی بردی [1] جهاد کشاورزی گنبد
 • قلی نژاد، اسماعیل [1] دانشیار، گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران - ایران
 • قلی نژاد، اسماعیل [1] دانشیار، گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • قلی نژاد، اسماعیل [1] دانشیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • قناتی، فائزه [1] دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قنبری، احمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • قنبری، احمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قنبری، احمد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قنبری، احمد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قنبری، احمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل ـ ایران
 • قنبری، احمد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قنبری، سارا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • قنبری، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قنبری، فردین [1] دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • قنبری، فردین [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • قنبری جهرمی، مرضیه [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قهرمانی، زهرا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان – ایران
 • قهرمانی، زهرا [2] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قهرمانی، زهرا [3] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قهرمانی، زهرا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قهرمانی، زهرا قهرمانی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قهرمانی، معصومه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران

ک

 • کارآمد، زینب [1] کارشناس ارشد باغبانی، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران
 • کازرانی، برزو [1] دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشفی، بهاره [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • کاظمی، حسین [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاظمی، زهره [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • کاظمی، شهریار [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کاظمی، صفورا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • کاظمی، فرزانه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران- ایران
 • کاظمی، کامیار [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران
 • کاظمی، نوشین [1] دانش آموخته دکتری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، کرج، ایران
 • کاظمینی، سید عبدالرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کاظمینی، سید عبدالرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کافی، محسن [1] استاد، گروه مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ـ ایران
 • کامیاب، فرشته [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • کامیاب، فرشته [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران و یاشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار گروه زراعت دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کیانی، سمانه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران
 • کیانی، شهرام [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • کیانی، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • کیانی، محمود [1] دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کاویانی، بهزاد [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • کاوه، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کبیری، کوروش [1] دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • کربلائی علی، مونا [1] کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • کردی، سجاد [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • کردی، سجاد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کرمی، افشین [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرمی، سمیه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • کرمی، سمیه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • کریمی، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • کریمی، حمید رضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ـ ایران
 • کریمی، رویا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، ارومیه - ایران
 • کریمی، روح الله [1] استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • کریمی، روح الله [1] استادیار باغبانی، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
 • کریمی، روح الله [1] استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • کریمی، روح الله [1] استادیار علوم باغبانی، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر - ایران
 • کریمی، سهیل [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریمی، شهرام [1] کارشناس ارشد بخش زراعت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت، رشت - ایران
 • کریم زاده، قاسم [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کرمی نژاد، محمدرضا [1] مربی بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران - ایران
 • کشتکار، امیر حسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کشیری، حبیب الله [1] عضو هیئت علمی مؤسسة تحقیقات پنبة کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کلانتری، سیامک [1] استادیار، گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کلانتری، سیامک [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، پردیش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کلانتری، سیامک [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
 • کمال پورادیب، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران
 • کنانی، مجتبی [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شهرری، ایران
 • کنعانی، مهران [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد - ایران
 • کیهانی، علی [1] کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران
 • کوچک زاده، احمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • کوچک زاده، احمد [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • کوچک زاده، احمد [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • کوچک‌زاده، احمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

گ

 • گالشی، سراله [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • گرایلی، جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گرامی، لطفعلی [1] کارشناس‌ارشد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار گروه خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • گرزین، ام البنین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی کشاورزی اکولوژیک، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • گرزین، مرتضی [1] کارشناس ارشد گروه زراعت، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • گرزین، مرتضی [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • گرگینی شبانکاره، حسین [1] دانشجوی دکتری گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران.
 • گرگینی شبانکاره، حسین [1] دانشجوی دکتری گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • گریگوریان، وازگین [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • گلباشی، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • گلچین، احمد [1] استاد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • گلچین، احمد [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • گلچین، احمد [1] استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • گلچین، احمد [1] عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • گلچین، احمد [1] استاد، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • گلعین، بهروز [1] دانشیار، بخش نهال و بذر، مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدۀ مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • گلکار، پوراندخت [1] استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران
 • گلوی، محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل – ایران
 • گلوی، محمد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • گنجعلی، علی [1] گروه زیست شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] استادیار، گروه باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • گودرزوند چگینی، خدابخش [1] دکتری ژنتیک‎بیومتری، دانشگاه زنجان و کارشناس پژوهش‎های کاربردی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم دانشگاه تهران (کوهین)

ل

 • لایی، قنبر [1] گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • لباسچی، محمد حسین [1] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • لبافی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • لطفی، اعظم [1] کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران
 • لطفی، محمود [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • لطفی، هادی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • لطفی، یوسف [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران
 • لطیفی، صدیقه [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • لطفی جلال آبادی، امین [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • لک، شهرام [1] دانشیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز - ایران

م

 • مالکی خضرلو، سمیرا [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ماهرخ، علی [1] کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر، کرج - ایران
 • متشرع زاده، بابک [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • متقی، لیلا [1] دکتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مجیدیان، مجید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مجیدیان، مجید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت- ایران
 • مجدم، مانی [1] گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • مجنون حسینی، ناصر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج – ایران
 • محبی، عبدالحمید [1] استادیار پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، اهواز - ایران
 • محبی، عبدالحمید [1] استادیار مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه ‌های گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز – ایران