نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

2 دانشجوی دکتری زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

3 استاد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

5 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده علوم کشاورزی

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، اجزای عملکرد، عملکرد دانه و اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک هیبریدهای جدید آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت دو سال زراعی (94-1393 و 95-1394) در مزرعه واقع در بخش دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (به فاصله 15 روز پس از برداشت گیاه پاییزه (گندم) به ترتیب اول تیر ماه، 15 تیر ماه و 30 تیر ماه) و 7 هیبرید آفتابگردان (برزگر، فرخ، هایسان 36، قاسم، شمس، آذرگل و هایسان 25) بودند. نتایج آزمایش اثر معنی‌دار تاریخ کاشت بر تمامی صفات بجز تعداد دانه در طبق و اسید لینولنیک در سطح یک درصد و بر صفات درصد روغن و اسید لینولئیک در سطح 5 درصد را نشان داد. هیبریدهای مورد بررسی نیز در تمامی صفات بجز اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک تفاوت معنی‌دار با هم داشتند. دیررس‌ترین هیبریدهای آزمایش هیبریدهای برزگر و آذرگل و زودرس‌ترین هیبرید فرخ بود. بیشترین عملکرد دانه نیز از تاریخ کاشت اول به میزان 2840 کیلوگرم در هکتار بدست آمد و در شرایط کشت تاخیری عملکرد تا 41 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of delayed planting date on phenological traits, grain yield and some fatty acids of new sunflower hybrids

نویسندگان [English]

  • Saeed Sayfzadeh 1
  • alireza moghaddam khamseh 2
  • Jahanfar Daneshian 3
  • Hamidreza Zakerin 4
  • alireza valadabadi 5

1 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Azad Islamic University of Takestan

2 PhD student in Agriculture, Crop Ecology, Islamic Azad University, Takestan Branch

3 Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

4 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Takestan branch

5 faculty member of Takestan University, Faculty of Agricultural Sciences

چکیده [English]

In order to evaluate the planting date delay on phenological traits, yield components, grain yield and linoleic and linolenic fatty acids of new sunflower hybrids, an experiment as split plot in a randomized, completely block design, with four replicates at the field of oilseed section of seed and plant Improvement during 2014-2016 growing season. The treatments include seven sunflower hybrids (Barzegar, Farrokh, Haysan 36, Qasem, Shams, Azargol and Haysan 25) on three planting dates (15 days after harvest of autumn (wheat), July 1, July 15 and July 30, respectively) was evaluated. The experimental results showed significant effects of planting date on all traits except number of seeds per head and linolenic acid at the level of 1% and on the percentage of oil and linoleic acid at the level of 5%. The studied hybrids were significantly different in all traits except linoleic and linolenic fatty acids. The latest experimental hybrids included Barzegar and Azargol hybrids and the earliest hybrid was Farrokh. The highest grain yield was obtained from the date of the first sowing at the rate of 2840 kg / ha and in the case of delayed sowing the yield was reduced to 41%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold stress
  • Delayed cultivation
  • Oil seed
  • Percentage of oil
  • Sunflower