نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

چکیده

جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبار خرد شده با سه فاکتور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 و در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح آبیاری (معمول، تا نیمه گل‌دهی و آبیاری تا آغاز پر شدن دانه)، فاکتور فرعی کود نیتروژن (100 و 50 د صد نیاز گیاه) و فرعی فرعی ارقام پدیده، پرنیان، گلدشت و گلمهر بودند. اثر فاکتورهای آبیاری، نیتروژن و رقم در صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و زیست توده معنی‌دار بود. قطع آبیاری در مرحله آغاز دانه‌بندی و 50 درصد گل‌دهی به ترتیب منجربه کاهش 2/16 و 1/68 درصدی عملکرد دانه نسبت به آبیاری معمول گردید. با کاهش 50درصدی نیتروژن نسبت به تأمین کامل آن، عملکرد دانه 5/8 درصد و زیست توده 12 درصد کاهش یافت. برهمکنش سه‌گانه آبیاری، کود و رقم در صفات قطر ساقه و طبق معنی‌دار شد. رقم گلمهر بیشترین و رقم گلدشت کم‌ترین قطر ساقه را در سطوح مختلف آبیاری و کود نشان دادند. برهمکنش سطوح آبیاری و نیتروژن نشان داد که با کاهش سطوح آبیاری، جذب نیتروژن نیز کاهش یافته و باعث کاهش تعداد دانه در طبق می‌شود با این وجود تأمین 100درصد نیاز نیتروژن درشرایط تنش خشکی مانع افت شدیدتر تعداد دانه در طبق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Irrigation and Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Some Safflower Cultivars in Alborz Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghobadi 1
  • Nasser Majnoun Hosseini 2
  • Mostafa Oveisi 3
  • Gholam Akbari 4

1 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, karaj, Iran.

3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

چکیده [English]

To investigate the effect of different levels of irrigation and nitrogen fertilizer on yield and yield components of some safflower cultivars, an experiment was conducted as a split-split plot in a randomized complete blocks design with three replications in the research farms of the University of Tehran, Karaj during 2018-2019. Main plots were irrigation (normal irrigation, irrigation until at middle of flowering stage and irrigation until the beginning of seed filling), sub plots were nitrogen (supply of 100 % and 50 % of nitrogen needs) and sub-sub plots were safflower cultivars (Goldasht, Golmehr, Padideh and Parnian). The effect of irrigation, nitrogen, and cultivar factors on number of heads per plant, number of seeds per head, 1000-seed weight, grain yield, and biomass were significant. According to the results, cut-off of irrigation at the beginning of seed filling and middle of flowering stages leads to a reduction of 16.2 % and 68.1 % of seed yield compared to normal irrigation, respectively. Reducing the amount of nitrogen by 50 % compared to 100 % supply decreases seed yield 8.5 % and biomass by 12 %. The triple interaction of irrigation, fertilizer and cultivar was significant in stem diameter and head diameter. The interaction of irrigation and nitrogen levels showed that with decreasing irrigation levels, nitrogen uptake also decreased and reduced the number of seed per head. However, providing 100 % of the nitrogen requirement under drought stress conditions prevents a more severe decline in the number of grains per head.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass؛ Cut-off of irrigation؛ Nitrogen fertilizer supply؛ Number of head
  • 1000 Seed weight
Abbadi, J., Gerendás, J., & Sattelmacher, B. (2008) Effects of nitrogen supply on growth, yield and yield components of safflower and sunflower. Plant and Soil, 306, 167-180.
Amini H., Arzani, A., & Bahrami, F. (2013) Seed yield and some physiological traits of safflower as affected by water deficit stress. International Journal of Plant Production, 7(3), 598-614.
Anicesio, E. E. A., Bonfim- Silva, E. M, Silva, T. J. A., & Koetz, M. (2015). Dry mass, nutrient concentration and accumulation in safflower (Carthamus tinctorius L.) influenced by nitrogen and potassium fertilizations. Australian Journal of Crop Science, 9, 552-560.
Arvin, P. Vafa bakhsh, J., & Mazaheri, D. (2018). Study of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and drought on physiological traits and ultimate yield of cultivars of oilseed rape (Brassica spp. L.). Journal of Agroecology, 9(4), 1208-1226. (In Persian).
Ashrafi, E., & Razmjoo, Kh. (2010). Effect of Irrigation Regimes on Oil Content and interspecific variation and environmental control. New Phytologist, 193, 30-50.
Azarakhshi, M., Farzadmehr, L., Eslah, M., & Sahabi, H. (2013). An investigation on trends of annual and seasonal rainfall and temperature in different climatologically regions of Iran. Journal of Range Water Management, 66, 1-16. (In Persian).
Azeez, M.A., & Morakinyo, J.A. (2011) Path Analysis of the relationships between Single plant seed yield and some morphological traits in sesame (Sesamum ceratotheca). International Journal of Plant Breeding and Genetics, 5, 358-368.
Baghkhani, F., & Farahbakhsh, H. (2009). Effects of drought stress on yield and some physiological traits of three spring safflower cultivars. Agricultural Research, 8(2), 45-57.
Bahrami, F., Arzani, A., & Karimi, V. (2014). Evaluation of yield-based drought tolerance indices for screening safflower genotypes. Agronomy Journal, 106, 1219-1224.
Bakhtouri, P. B., Pasban Islam, B., Qarbi Chelki, S., & Mohammadi, H. (2016). Effect of priming and water deficit stress on growth, yield and yield components of safflower. Iranian Journal of Oilseed Plants, 4(2), 59-74.
Bassil, B. S., & Kaffka, S. R. (2002). Response of safflower (Carthamus tinctorius L.) to saline soils and irrigation. II Crop response to salinity. Agricultural Water Management, 54, 81-92.
Behdani, M., & Jamialahmadi, M. (2008) Evaluation of Growth and yield of safflower cultivars in different planting date. Iranian Journal of Field Crop Research, 6(2), 245-254.
Beyyavas, V., Haliloglus, H., Copur, O., & Yilmaz, A. (2011). Determination of seed yield and yield components of some safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars, lines and populations under the semi-arid conditions. South African Journal of Biotechnology, 10, 527-534.
Bonfim-Silva, E. M., Sasso Paludo, J. T., Rodrigues Sousa, J. N., & Araujo da Silva, T. J. (2015). Development of safflower subjected to nitrogen rate in Cerrado soil. American Journal of Plant Science, 6(3), 2136-2143.
Bortolheiro, F., & Silva, MA. (2017). Physiological response and productivity of safflower lines under water deficit and rehydration. Annuals of the Brazilian Academy of Science, 89, 3051-3066.
Burhan, A. (2007(. The path analysis of yield and its components in safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Biological Sciences, 7, 668-672.
Erisman, J.W. (2004). The Nanjing declaration on management of reactive nitrogen. Bioscience, 54, 4286-4287.
Eryigit, T., Yildirim, B., Kumlay, A.M., & Sancaktaroglu, S. (2015). The effects of different row distances and nitrogen fertilizer rates on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) under microclimate conditions of Igdir Plain- Turky. 3rd International Conference on Biological, Chemical and Environment Sciences. September, 21-22, Kuala Lumpur, Malysia. p.17-22.
Esendel, E., Kevesoglu, K.E., Ulsa, N., & Aytac, S. (1993). Performance of late autumn and spring planted safflower under limited environment. Proceeding of the Third International Safflower Conference. Beijing, China. 14-18 Jun. 221-280.
Fanaei, HR. Azma, A., & Piri, I. (2017). Effect of biological and chemical fertilizers on oil, seed yield and some agronomic traits of safflower under different irrigation regimes. Journal of Agroecology, 8(4), 551-566. (In Persian).
Farasat, M. Sajedi, N., & Mirzakhani, M. (2012). Evaluation of effect of drought stress on yield and yield components of safflower genotypes. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(2), 346-353. (In Persian).
Farokhinia, M., Roshdi, M., Pasban Eslam, B., & Sasan Dost, R. (2011). Evaluation of some physiological characteristics and yield of spring safflower under water stress condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 43(3), 545-553. (In Persian).
Farshidfar, E., Mohammadi, R., & Sutca, J. (2002). Association between field and laboratory perdictors of drought tolerance in wheat disomic addition lines. Acta Agronomica Hungarica, 50, 377-381.
Faryaders, V., Shabanzadeh, M., & Esfanjari Kanari, R. (2016). Evaluation and analysis of sensitivity of factors affecting the import demand of Iranian agricultural products with the approach of artificial neural network. Agricultural Economics and Development, 24(93), 1-26.
Fathian, S., & Ehsan Zade, P. (2013). Association between some physiological characteristics and yield in spring safflower under two irrigation regimes. Iranian Journal of Field Crop Science, 43(4), 649-659.
Forooghi, L., & Ebadi, A. (2012). Effect of nitrogen and sulfur fertilizer application on yield, yield components, and some physiological traits of spring safflower. Journal of Crop Production, 5(2), 37-56.
Galavi, M., Ramroudi, M., & Tavassoli, A. (2012). Effect of micronutrients foliar applicationon yield and seed oil content of safflower (Carthamus tinctorius L.). African Journal of Agricultural Research, 7(3), 482-486.
Geerts, S., & Raes, D. (2009). Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agricultural Water Management, 96(9), 1275–1284
Ghajari, A., Gharanjiki, A., & Dieji, A. (2017). Optimizing the nitrogen fertilizer use and row spacing for yield increasing of Cotton cv. Golestan in double cropping. Iranian Cotton Research Journal, 4(1), 47-60.  (In Persian).
Haghshenas, R., Sharafi, S., & Gholi Nejad, I. (2020). The effect of different levels of drought stress and mycorrhiza on the yield of safflower cultivars.  Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 30(2), 91-109.
Hosseini, S. Z. (2016). Correlation and path analysis of yield and yield components of safflower genotypes under late season drought stress conditions. Journal of Crop Ecophysiology, 10(3), 697-716.
Jaleel, C. A., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., Al-Juburi, H.J., Somasundaram, R., & Panneerselvam, R. (2009). Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. International Journal of Agriculture and Biology, 11, 100-105.
Kaiser, J. (2001). The other global pollutant: nitrogen proves tough to curb. Science, 294, 1268-1269.
Khalili, M., Taqwa, M., & Poor Abu Qadara, A. (2013). Evaluation of grain yield and some agronomic and morphological traits in spring safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes under irrigated and rainfed conditions. Crop breeding, 16, 139-148.
Koutroubas, S.D. Papakost, D.K., & Doitsinis, A. (2009). Cultivar and seasonal effects on the contribution of photosynthesis assimilation to safflower yield. Field Crops Research,90,263-299.
Lisar, S. Y. S., Motafakkerazad, R., Hossain, M. M., & Rahman, I. M. M. (2012). Water stress in plants: causes, effects and responses. In I. M. M. Rahman (Ed.), In Tech Publications. Water Stress, 12, 1-14.
Lotfi, P., Mohammadi-Nejad, G., & Golkar, P. (2012). Evaluation of drought tolerance in different genotypes of the Safflower (Carthamus tinctorius L.). Agriculture Knowledge, 5(7), 1-14. (In Persian).
Maleki Nejad, R., & Majidi, M. M. (2015). Association of seed yield, oil and related traits in Safflower genotypes under normal and drought stress. Iranian Journal of Field Crops Research, 13(1), 109-119. (In Persian).
Miladi Lari, A., & Ehsanzadeh, P. (2011). The Negative Effect of Drought on Safflower Grain Yield through Impact on Photosynthetic Surfaces and on Efficiency. Iranian Journal of Field Crop Science, 41(2), 375-384. (In Persian).
Mohtashami, F., Tadayon, M. R., & Roshandel, P. (2018) Evaluation of the effect of deficit irrigation regimes on grain yield and yield components of safflower genotypes. Journal of Agricultural Crops Production, 20(2), 547-561.
Mündel, H. H., Morrison, R. J., Blackshaw, R. E., & Roth, B. (2004). Safflower Production on the Canadian Prairies: Revisited in 2004. Agricultural Canadian Research Station. Lethbridge/Alberta.
Nabipour, M., Meskarabashee, M., & Yousefpour, H. (2007). The effect of water deficit on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.). Pakistan Journal of Biological Science, 10(3), 421-426.
Noroozi, M., & Kazemeini, S. A. (2013). Effect of irrigation deficit and plant density on growth and seed yield of safflower. Iranian Journal of Field Crops Research, 10, 781-788. (In Persian).
Nosengo, N. (2003). Fertilized to death. Nature, 425, 894-895.
Omidi, H., Mirzazadeh, T., & Roudpayma, M. (2014). Investigate of Rates and Time of Applying Micronutrients Fertilizer on Traits Quality and Quantity of Safflower (Carthamus tinctorius L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 12 (2), 305-3015.
Pasban Eslam, B. (2004). Evaluation yield and yield components in new spineless safflower genotypes. Iranian Agriculture Science Journal, 35, 869-874. (In Persian).
Prasad, P.V.V., Staggenborg, S.A., & Ristic, Z. (2008). Impacts of drought and/or heat stress on physiological, developmental, growth and yield processes of crop plants. In: Response of crops to limited water: Understanding and modeling water stress effects on plant growth processes. Eds. Ahuja, L.R., et al. Advances in Agricultural Systems Modeling Series 1. ASA, CSSA, SSSA. USA.
Rastgoo, B., Ebadi, A., & Permon, G. (2014). Evaluation of the effect of nitrogen consumption on yield and storage composition of safflower seed (Carthamus tinctorius L.). Crop Physiology Journal, 6(21), 85-102.
Salem, N., Msaada, K., Dhifi, W., Sriti, J., Mejri, H., Liman, F., & Marzouk, B. (2014). Effect of drought on safflower natural dyes and their biological activity. Excli Journal, 13, 1-8.
Sarmadnia, A., & Kocheki A. (1999). Crop physiology. Publications University of Mashhad.
Tayebi, S., Earahvash, F., Mirshekari, B., Tari-nejad, A., & Yarnia, M. (2018). Effect of shoot application of Salicylic acid on some growth parameres and yield of safflower (Carthamus tinctorius L.) under water stress. Journal of Plant Ecophysiology, 32, 78-93. (In Persian).
Tuncturk, M., & Yildirim, B. (2004). Effects of different forms and doses of nitrogen fertilizers on safflower (Cartamus tinctorius L.). Pakistan Journal of Biological Sciences, 7, 1385- 1389.
Wang, X., Cai, X., Xu, C., Wang, Q., & Dai, S. (2016). Drought-responsive mechanisms in plant leaves revealed by proteomics. Intenational Journal of Molecular Sciences, 17, 1-30.
Zareie, S., Mohamadi-Nejad, G., & Sardouie-Nasab, S. (2013). Screening of Iranian safflower genotypes under water deficit and normal conditions using tolerance indices. Australian Journal of Crop Science, 7, 1032-1037.
Zeinali, E. (1999). Safflower: Cognition–Production-Consumption. 144 P. First Edition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Publications.
Zheng, Y. M., Ding, Y. F., Wang, Q-S., Li, G. H., Wu, H., Yuan, Q., Wang, H. Z., & Wang, S. H. (2007). Effect of nitrogen applied before transplanting on NUE in rice. Agricultural Sciences in China, 6(7), 842-848.
Zong, N., Song, M., Shi, P., Jiang, X., Zhang, X., & Shen, Z. (2014). Timing patterns of nitrogen application alter plant production and CO2 efflux in an alpine meadow on the Tibetan Platau. China Pedobiologia, 57, 263-169.