نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد/ گروه زراعت پردیس کشاورزی کرج

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تعران

4 دانشیار، پردیس ابوریحان، علوم زراعی و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده

جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبار خرد شده با سه فاکتور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 و در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح آبیاری (معمول، تا نیمه گل‌دهی و آبیاری تا آغاز پر شدن دانه)، فاکتور فرعی کود نیتروژن (100 و 50 د صد نیاز گیاه) و فرعی فرعی ارقام پدیده، پرنیان، گلدشت و گلمهر بودند. اثر فاکتورهای آبیاری، نیتروژن و رقم در صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و زیست توده معنی‌دار بود. قطع آبیاری در مرحله آغاز دانه‌بندی و 50 درصد گل‌دهی به ترتیب منجربه کاهش 2/16 و 1/68 درصدی عملکرد دانه نسبت به آبیاری معمول گردید. با کاهش 50درصدی نیتروژن نسبت به تأمین کامل آن، عملکرد دانه 5/8 درصد و زیست توده 12 درصد کاهش یافت. برهمکنش سه‌گانه آبیاری، کود و رقم در صفات قطر ساقه و طبق معنی‌دار شد. رقم گلمهر بیشترین و رقم گلدشت کمترین قطر ساقه را در سطوح مختلف آبیاری و کود نشان دادند. برهمکنش سطوح آبیاری و نیتروژن نشان داد که با کاهش سطوح آبیاری، جذب نیتروژن نیز کاهش یافته و باعث کاهش تعداد دانه در طبق می‌شود با این وجود تأمین 100درصد نیاز نیتروژن درشرایط تنش خشکی مانع افت شدیدتر تعداد دانه در طبق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Of Different Levels of Irrigation and Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Some Safflower Cultivars in Alborz Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghobadi 1
  • Nasser Majnoun Hosseini 2
  • Mostafa Oveisi 3
  • Gholam Akbari 4

1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran Iran

2 professor/ College of Agriculture, Karaj Campus

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, university of Tehran Karaj, Iran.

4 Department of Agronomy and Plant Breeding , college of Aburaihan, University of Tehran.

چکیده [English]

To investigate the effect of different levels of irrigation and nitrogen fertilizer on yield and yield components of some safflower cultivars, an experiment was conducted as a split-split plot in a randomized complete blocks design with three replications in the research farms of the University of Tehran, Karaj during 2018-2019. Main plots were irrigation (normal irrigation, irrigation until at middle of flowering stage and irrigation until the beginning of seed filling), sub plots were nitrogen (supply of 100% and 50% of nitrogen needs) and sub-sub plots were safflower cultivars (Goldasht, Golmehr, Padideh and Parnian). The effect of irrigation, nitrogen, and cultivar factors on diameter and number of heads per plant, number of seeds per head, 1000-seed weight, grain yield, and biomass were significant at the level of 1% probability. According to the results, cut-off of irrigation at the beginning of seed filling and middle of flowering stages leads to a reduction of 40.5% and 69.3% of seed yield compared to normal irrigation, respectively. Reducing the amount of nitrogen by 50% compared to 100% supply decreases seed yield 25.7% and biomass by 20.1%. The interaction of irrigation and nitrogen levels showed that providing 100% of nitrogen needs under drought stress prevents a severe decline in yield. As a result of the interaction of irrigation levels and cultivars in this experiment, Goldasht cultivar in head diameter trait and Parnian and Goldasht cultivars in the number of seeds per head and 1000-seed weight traits showed the superiority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Cut-off of irrigation
  • Nitrogen fertilizer supply
  • Number of heads
  • 1000 Seed Weight