نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و آگرواکولوژی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

چکیده

در این مطالعه تاثیر کود شیمیایی اوره در 5 سطح (0، 30، 60، 90 و 150 کیلوگرم در هکتار) و کودهای زیستی نیتروکسین و فسفربارور2 هر کدام در 2 سطح تلقیح و شاهد (عدم تلقیح) بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب نظیر درصد اسید والرنیک، عملکرد اسید والرنیک، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام‌های هوایی، قطر ریشه، طول ریشه و عرض و طول برگ در سال های 99-1395 مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در مزرعه گیاهان دارویی مجتمع کشاورزی هومند آبسرد دماوند مزارع نوین ایرانیان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد کودهای زیستی و شیمیایی با تاثیر معنی‌دار بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب، باعث کاهش اسید والرنیک شدند، اما با افزایش عملکرد ماده خشک مقدار آن در واحد سطح افزایش یافت. بیشترین و کمترین مقدار اسید والرنیک (درصد) به ترتیب در شاهد (465/0درصد) و تیمار کاربرد همزمان کود اوره، نیتروکسین و فسفربارور2 (222/0درصد) بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین و کمترین وزن خشک ریشه به ترتیب در تیمار کاربرد همزمان کود اوره، نیتروکسین و فسفربارور2 (665 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (95/214 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. این آزمایش نشان داد که کودهای زیستی با افزایش معنی‌دار عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل الطیب، جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی در بالا بردن کیفیت ترکیبات موثره آنها محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Chemical and bio-fertilizers on quantitative and qualitative characters of Valerian (Valeriana Officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heydari-Rahni 1
  • Mohammad Nasri 1
  • Yousef Filizadeh 2
  • Pourang Kasraie 1

1 Department of Agronomy, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

2 Department of Agronomy, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The effects of chemical fertilizer of urea in 5 levels (0, 30, 60, 90 and 150 kg ha-1) and biofertilizers in 4 levels (Nitroxin, Phosphate barvar2, mixed of both and control) on quantity and quality yield of valerian were studied during 2016 to 2020. Measured parameters were valernic acid (percent), valernic acid (g ha-1), root dry weight (kg ha-1), shoot dry weight (kg ha-1), root diameter (mm), root length (cm), leaf width (cm) and leaf length (cm). This study was carried out at the Homad-Absard Agricultural Complex in Damavand city, Tehran Province, Iran, as factorial layout based on a randomized complete blocks design with 3 replications. Results showed that the biofertilizers had a significant effect (p≤0.01) on the all quantity and quality parameters studied. Unlike the urea chemical fertilizer at all levels which had a negative effect on the yield and amount of valernic acid (percent), bio-fertilizers had increased it. Maximum and minimum amount of valernic acid (percent) were measured in control and 150 kg ha-1 urea respectively. The highest root dry weight was obtained in interaction of Nitroxin+ Phosphate barvar2+150 kg urea (665 kg ha-1) and control (221 kg ha-1) respectively. Results of this experiment showed that biofertilizers with positive effects on the parameters are able to replace the chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • medicinal plants
  • plant nutrition
  • Root yield
  • valerian
  • valernic Acid