نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهرکرد

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

4 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

5 گروه بیوسیستم، دانشکده کشاورزی ددانشگاه شهرکرد

چکیده

در این تحقیق ژن tms2 عامل گال طوقه در دو رقم رز Rosa hybrida L. ("Pearl" و"Angelina" ) با کمک روش‌های الکتروشیمیایی شناسایی شد. در این پژوهش تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته (ssDNA) مربوط به ژن tms2، Agrobacterium tumefaciens با روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. الکترود گرافیتی مغز مداد با نانو موادی شامل گرافن اکساید احیا شده و نانو ذرات طلا اصلاح شد. نانو زیست‌حسگر توانست برای تشخیص نمونه‌های آلوده رز Angelina و Pearl به کار رود. هیبریداسیون DNA/DNA با قرار دادن الکترود اصلاح شده با ssDNA در غلظت دو میکرومولار DNA هدف انجام شد. نتایج تثبیت و هیبریداسیون مناسب DNA را در سطح الکترود نشان داد. زیست‌حسگر طراحی شده گزینش پذیری خوبی دارد. نانو زیست‌حسگر مبتنی برDNA ، دارای مزایایی از جمله هزینه‌ی کم، سادگی و قابلیت کوچک سازی می‌باشد و می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه‌ی ابزار تشخیص ژنومی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection of tms2 gene causing crown gall in two commercially cut flower roses ("Pearl" and "Angelina") by a nano biosensor

نویسندگان [English]

  • Akram Vatankhah 1
  • Saeed Reezi 2
  • Zahra Izadi 3
  • Abdorahman Motamedi 4
  • Mahdi Ghasemi Varnamkhasti 5

1 Ph.D Student, Department of ,Horticulture faculty of Agriculture, Shahrekord University

2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University

3 Department of Biosystem, Faculty of Agriculture, Shahrekord University

4 Department of Plant disease, faculty of agriculture, Shahrekord University,

5 Department of Biosystem, Faculty of Agriculture, Shahrekord University

چکیده [English]

In this study, the tms2 gene, the cause of crown gall, was detected in two Rosa hybrida L. (“Pearl” and “Angelina”) cultivars using electrochemical methods. In this study, stabilization and hybridization of single-strand DNA (ssDNA) related to tms2 gene, Agrobacterium tumefaciens was investigated by electrochemical impedance spectroscopy. For this purpose, the pencil graphite electrode was modified with nanomaterials including reduced graphene oxide and gold nanoparticles. The nanobiosensor could be used to detect infected samples of “Angelina” and “Pearl” roses. DNA/DNA hybridization was performed by placing an electrode modified with ssDNA at a concentration of two (µmol/L) target DNA. The results showed proper stabilization and hybridization of DNA at the electrode surface. The designed biosensor has good selectivity. DNA-based nanosensor has advantages such as low cost, simplicity and scalability and can be the basis for the development of genomic detection tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plant pathogens
  • Biosensors
  • electrochemical methods
  • Crown gall
  • Rosa hybrida L