نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران

چکیده

علی‌رغم پیشرفت صنعت دامپروری در ایران، به تولید گیاهان علوفه‌ای متناسب با این پیشرفت توجه نشده است. از این‌رو، این مطالعه در سال 1396، با ضرورت تولید خوراک برای تغذیه دام و طیور و با هدف تعیین بهترین تراکم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه گوار، در ایستگاه مؤسسه تحقیقات برنج کشور-رشت واقع در روستای گیل پرده‌سر سنگر به اجرا درآمد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت (٢٢ اردیبهشت، ٥ خرداد، ١٩ خرداد و ٢ تیر) و سه تراکم بوته (200، 400 و 600 هزار بوته در هکتار) به-صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت 5 خرداد و تراکم 600 هزار بوته در هکتار از لحاظ عملکرد علوفه تر (02/35 تن در هکتار)، پروتئین خام (02/19 درصد)، ماده خشک (35/54 درصد) و کربوهیدرات‌ (12/26 درصد) بر دیگر تاریخ‌های کاشت و تراکم بوته تحت آزمایش برتری داشت. بیش‌ترین عملکرد علوفه خشک (1/6 تن در هکتار) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (23/58 درصد) در تاریخ کاشت 22 اردیبهشت و تراکم 600 هزار بوته در هکتار مشاهده شد. میزان فیبر خام با تأخیر در کاشت افزایش پیدا کرد، ولی مقدار خاکستر تحت تأثیر تاریخ و تراکم‌های مختلف کاشت قرار نگرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، جهت حصول بالاترین کمیت و کیفیت علوفه گیاه گوار در استان گیلان، تاریخ کاشت 5 خرداد و تراکم 600 هزار بوته در هکتار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of planting date and plant density on quantitative and qualitative characteristics of Guar forage (cluster beans)

نویسندگان [English]

  • Mohaddese Heydarzade 1
  • Seyed MohammadReza Ehteshami 2
  • Mohammad Rabiee 3

1 university of guilan

2 Faculty member of the Faculty of Agriculture, University of Guilan

3 Researcher of Rice Research Institute, Rasht,, Iran

چکیده [English]

Despite the progress of the livestock industry in Iran, the production of forage plants commensurate with this development has not been considered. Therefore, this study in 2017, with the need to produce feed for livestock and poultry and with the aim of determining the best density and planting date on the quantitative and qualitative characteristics of Guar forage, was conducted in the Rasht Rice research Institute-station located in the Village of GilPordehsar in the Sangar city. In this experiment, four planting date (May 12, May 26, June 9, June 23) and three plant densities (200, 400 and 600 plant.ha-1) were evaluated factorially in a randomized complete block design with three replications. The results showed that the planting date of May 26 and the density of 600 plant.ha-1 in terms of fresh forage yield (35.02 t/ha), crude protein (19.02 percent), dry matter (54.35 percent) and carbohydrate (26.12 percent) was superior to other planting dates and plant density under test. The highest yield of dry forage (6.1 t/ha) and neutral detergent fiber (58.23 percent) was observed on May 12 and a density of 600 plant.ha-1. The amount of crude fiber increased with delay in planting, but the percent of Ash was not affected by different planting dates and densities. According to the results obtained in the present study, in order to obtain the highest quantity and quality of forage in Guilan province, the planting date of May 26 and the density of 600 plant.ha-1 is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dry matter
  • fiber
  • Forage yield
  • Protein
  • soluble carbohydrates