نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره رفاه کارکنان دانشگاه زابل

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل ، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، تخصص فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 استاد، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت ، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی، گیاهان دارویی

5 گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل،زابل ، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی‌های آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 1398-1397 انجام شد. عامل اصلی سطوح خاک‌ورزی (1- گاوآهن برگردان‌دار و دیسک، 2- پنجه‌غازی و دیسک و 3- دیسک) بود و عامل فرعی شامل شاهد (عدم مصرف کود)، کود شیمیایی دی‌آمونیوم فسفات به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، کود دامی 25 تن در هکتار+ کود شیمیایی دی‌آمونیوم فسفات به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، کود دامی 50 تن در هکتار + کود شیمیایی دی‌‌آمونیوم فسفات به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، کود دامی 25 تن در هکتار و کود دامی 50 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد بیش‌ترین عملکرد دانه (5072 کیلوگرم بر هکتار) از تیمار کود دامی 50 تن در هکتار در شرایط خاک‌ورزی با دیسک، و درصد روغن (44/44 درصد) از تیمار کود دامی 50 تن در هکتار در شرایط خاک‌ورزی با پنجه‌غازی و دیسک،و بیش‌ترین اسید اولئیک (61/51 درصد) از تیمار کود دامی 50 تن در هکتار در شرایط خاک‌ورزی با دیسک به‌دست آمد. بیش‌ترین میزان کلروفیل‌های a ، b و کاروتنوئید (به ترتیب 253/1، 45/0 و 04/1 میلی‌گرم بر گرم) از کاربرد 100 کیلوگرم دی‌آمونیوم فسفات در هکتار در شرایط خاک‌ورزی با دیسک به‌دست آمد. به‌طور کلی برای افزایش و بهبود خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان استفاده تیمار کود دامی 50 تن در هکتار در شرایط خاک‌ورزی با دیسک مناسب بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Combining Chemical Fertilizer and Livestock Manure on Some Agronomic Characteristics and Quality of Sunflower Seed Oil in Different Tillage Systems

نویسندگان [English]

  • siavash aryafar 1
  • Alireza Sirousmehr 2
  • Iesa khammari 3
  • Ahmad ghanbari 4
  • Esmaeil Seyedabadi 5

1 Head of Zabol University Staff Welfare Department

2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

3 Department crop, univer sity of zabool

4 Departement crop, univer sity of zabool

5 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of tillage systems and the combination of chemical fertilizer and livestock manure on some characteristics of sunflower, an experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design with three replications at the research farm of Zabol University in 2019. The main factor was tillage levels (1-reversible plow and disc, 2-sweep and disc, and 3-disc). The sub-factor included fertilizer levels (no fertilizer application, 100 kg/ha of diammonium phosphate, 25 tons/ha of livestock manure + 100 kg/ha of diamonium phosphate, 50 tons/ha of livestock manure + 100 kg/ha of diamonium phosphate, 25 tons/ha of livestock manure, 50 tons/ha of livestock manure). The results showed that the highest values were obtained from the 50 tons/ha of livestock manure in tillage with disk for grain yield (5072 kg/ha), and oil percentage (44.44 percent), 50 tons/ha of livestock manure in tillage with disc for oleic acid content (51.61 percent), and 50 tons/ha of livestock manure for linoleic acid content (31.1 percent). The highest amount of chlorophyll a, b and carotenoids (1.253, 0.45 and 1.04 mg/g, respectively) was obtained from the application of 100 kg/ha of diamonium phosphate in tillage with disc. In general, in order to increase and improve the quantitative and qualitative characteristics of sunflower, the application of 50 tons/ha of livestock manure was suitable in disc tillage conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil percentage
  • Oil seed
  • Organic fertilizer
  • tillage
  • yield