نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3 استاد گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران (آمل)

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون آزمایشی در سال زراعی 1396 در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران در آمل اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های دوبارخردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش، بذرهای برنج در جعبه‌های نشاء در شش تیمار بسترهای متفاوت کشت شد. این بستر‌ها شامل خاک با گوگرد و 50% سبوس برنج (S1)، خاک بدون گوگرد با 25% (حجمی) سبوس برنج (S2)، خاک با گوگرد و 25% سبوس برنج (S3)، خاک با گوگرد، تیوباسیلوس و 50% سبوس برنج (S4)، خاک بدون گوگرد با کمپوست چوب و 25% سبوس برنج (S5)، خاک با گوگرد، تیوباسیلوس و 25% سبوس برنج (S6) بودند.نتایج کشت اصلی نشان داد که بالاترین عملکرد دانه (5043 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (12319 کیلوگرم در هکتار) از تیمار خاک بستر با گوگرد با سبوس 50 درصد حاصل گردید. تیمار آرایش کاشت در کشت راتون بر تعداد دانه پوک (1/4)، عملکرد دانه (1617 کیلوگرم درهکتار)، تیمار تعداد بوته در کپه بر تعداد پنجه (3/10)، سطح برگ (6/10 سانتی مترمربع)، طول خوشه (4/20 سانتیمتر) و عملکرد دانه (1613 کیلوگرم درهکتار) و تیمار نوع گیاهچه بر تعداد پنجه (4/10)، تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری نشان داد. تولید گیاهچه با بستر خاک گوگرد و 50 درصد سبوس برنج بهترین نتایج را در کشت اصلی و راتون نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of seedling quality and transplanting density on yield, yield components and biochemical properties in the main and ratoon culture of rice

نویسندگان [English]

  • mohammad ali esmaili 1
  • Hbibollah Ranjebar 2
  • Hemmatollah Pirdashti 3
  • Mortaza Nasiri 4

1 Associate Professor of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, Iran.

2 Ph.D. Student of Agronomy, Department of Agronomy, Agricultural and Nature Resources University of Sari, Sari, Iran

3 Professor, Department of Agronomy, Agricultural and Nature Resources University of Sari, Sari, Iran

4 Assistant Professor, Rice Research Institute in Amol, Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The field experiment was conducted as a split split plot based on a randomized complete block design with three replicaitons at Rice Research Institute of Mazandaran Province, Amol, in 2017. In this experiment, seeds were sown in seedling box with different six bed treatments. These beds included: S1: sulfur bed with 50% rice bran, S2: sulfur-free soil with 25% rice bran, S3: sulfur bed with 25% rice bran, S4: sulfur bed with Thiobacillus and 50% rice bran, S5: sulfur-free bed with wood compost and 25% rice bran, S6: sulfur bed with Thiobacillus with 25% bran rice. After some measurements, the seedling was transplanted in the main field. In field, different beds in box, seedling number per hill (3 and 5) and planting space (20×20 cm, 30×14cm) were assign in main plot, sub plot and sub sub plot, respectively. The results of main cultivation showed that the highest grain yield (5043 kg.ha-1) and biological yield (12319 kg.ha-1) were obtained from the treatment of bed soil with sulfur with 50% bran. Planting arrangement treatment in ratoon cultivation on number of hollow seeds (4.1), grain yield (1617 kg.ha-1), number of plants per hill treatment on number of tillers (10.3), leaf area (10.6 cm2), panicle length (20.4 cm) and grain yield (1613 kg.ha-1) and seedling type treatment on tiller number (10.4) showed a statistically significant difference. Seedling grown in sulfur with 50% rice brain showed the best performance in terms of yield and yield components in both main and ratoon cropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Organic amendment
  • pigments
  • planting space
  • Rice. Thobacillus bacteria