نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد-گروه علوم باغبانی-دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان-دکتری تخصصی

3 استاد، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ فیزیولوژی تنش‌ها/ غلات/ گندم/ جو/

4 گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد ژنوتیپ‌های خیار در دو فصل کشت و شناسایی ژنوتیپ‌های خیار با پایداری عملکرد بالا اجرا شد. پژوهش در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و در دو فصل پاییز و بهار با ۹ ژنوتیپ (لاین) خیار در سه تکرار انجام شد نتایج نشان داد که از نظر صفت تعداد گل ماده در فصل پاییز و بهار به ترتیب ژنوتیپ C1 با میانگین 7/۱۶ در بوته در فصل پاییز و ژنوتیپ C8 با میانگین ۰/۷ در بوته در فصل بهار برتر بودند. هم چنین از نظر سطح برگ ژنوتیپ C10 با میانگین ۶/۲۸۶۶ سانتی‌متر مربع در فصل پاییز و ژنوتیپ C8 با میانگین ۰/۹۳۴۱ سانتی‌متر مربع در فصل بهار برتر بودند و از آنها می‌توان برای رسیدن به هیبریدهای مناسب برای هر فصل کشت استفاده نمود. همچنین نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه بای‌پلات جمعیت نشان داد که ژنوتیپ C8 از نظر پایداری صفات مرتبط با عملکرد و صفات رویشی، ژنوتیپ مناسبی برای کشت در هر دو فصل می‌باشد. همچنین از نظر تعداد میوه ژنوتیپ C1با میانگین ۰/۵ در بوته در فصل پاییز و ژنوتیپ C10با میانگین ۰/۵ در بوته در فصل بهار برتر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield stability of a number of cucumber lines (Cucumis sativus L.) in spring and autumn cropping seasons

نویسندگان [English]

  • Atefeh Beilari 1
  • Jamal-Ali Olfati 2
  • Masood Esfahani 3
  • Nader Pirmoradian 4

1 Master of science student, Department of Agricultural sciences, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan

2 University of Guilan, Faculty of Agricultural sciences, Department of Horticultural sciences.

3 Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan

4 Department of water engineering, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the yield of cucumber genotypes in two seasons, and to identify cucumber genotypes with high yield and stability. This research was carried out in the greenhouse of the Department of Horticultural Sciences, University of Guilan as a factorial experiment in a completely randomized design in autumn and spring seasons with 9 cucumber genotypes in three replications. The results showed that in terms of number of female flowers in autumn and spring, genotype C1 with an average of 16.7 per plant and genotype C8 with an average of 7.0 per plant are the best, respectively. Also in terms of leaf area, C10 genotype with an average of 2866.6 cm2 in autumn and C8 genotype with an average of 9340.990 cm2 in spring are the best and can be used to achieve suitable hybrids for each growing season. Also, the results of principal components analysis and population biplot showed that C8 genotype is a suitable genotype for cultivation in two cropping seasons in terms of stability of yield-related traits and vegetative traits. Finally, in terms of number of fruits, genotype C1 with an average of 5.0 per plant in autumn and C10 genotype with an average of 5.0 per plant in spring were superior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biplot analysis
  • Cultivation season
  • genotype
  • hybrid
  • Number of fruit