نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

چکیده

این مطالعه به‌منظور جزئی‌سازی عامل‌های مدیریتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در امر تولید ذرت علوفه‌ای در کشور و شناسایی عوامل محدودکننده آن انجام شد. در این بررسی داده‌های به‌دست‌آمده از 43 مورد گزارش نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و یا مقاله‌های مستخرج از آن‌ها طی 10 سال اخیر با استفاده از روش فراتحلیل (متاآنالیز) تجزیه‌وتحلیل شدند. براساس نتایج حاصل از این مطالعه در رابطه با گیاه ذرت علوفه‌ای مشاهده شد که تراکم 65/5 درصد، تنش خشکی 44/13- درصد، رقم 31/0 درصد، تاریخ کاشت 54/2- درصد و کود نیتروژن 00/24 درصد از تغییرات عملکرد علوفه ذرت را توجیه کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش تراکم بوته بین 80 تا 100 هزار بوته در هکتار، عملکرد حدود 49/9 درصد افزایش معنی‌داری یافت. در شرایط تنش ملایم، تنش شدید و تنش خیلی شدید خشکی، عملکرد علوفه ذرت به‌ترتیب 30/25، 38/14، 99/8 درصد، به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. هم‌چنین در مورد ارقام مختلف و گروه‌های مختلف رسیدگی، گروه 700، 83/3 درصد افزایش عملکرد معنی‌داری نسبت به سایر گروه‌ها را موجب شده است. برای تاریخ‌های کاشت ذرت علوفه‌ای بررسی‌شده نسبت به شاهد که نیمه اول خردادماه است کاهش عملکرد علوفه مشاهده شد. در نهایت بیش‌ترین درصد افزایش عملکرد علوفه ذرت، از مصرف 450 کیلوگرم کود اوره در هکتار حاصل شد. به‌طورکلی کود نیتروژن، تنش خشکی و تراکم کاشت به‌ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد علوفه ذرت در ایران شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Some Agronomic Factors Affected on Decreasing Forage Maize Yield in Iran

نویسندگان [English]

 • Farhad Azizi 1
 • Ali Mahrokh 1
 • Vida Ghotbi 1
 • Farid Golzardi 1
 • Seyed Mohammad Ali Mofidian 1
 • Mohammad Zamanian 2
 • Vahid Rahjoo 1
 • Masoud Torabi 3
 • Elias Soltani 4

1 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

2 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

3 3. Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran.

4 Associate Professor, Department of Agronomy Sciences and Plant Breeding, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

چکیده [English]

To identify the limiting factors in forage maize production in Iran, this study has been carried out in order to separate the effective and influential management factors in forage maize production in the country with data. It is obtained from 43 final reports or their derived extracted articles in Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) with meta-analysis method. According to the results, plant density (5.65%), drought stress (-13.44%), cultivar (0.31%), planting date (2.54%), and nitrogen fertilizer (24%) justify the amount of forage maize variation. Based on the results of this study, forage yield has increased by about 9.49%, increasing plant density between 80 to 100 thousand plants per hectare. Maize forage yield has decreased significantly under mild stress, severe stress, and very severe drought stress by 25.30%, 14.38% and 8.99%, respectively. Also, for different cultivars and different groups of maturity, group-700 has had a significant increase of 3.83% compared to other groups. For the planting dates of forage maize compared to the control, which is the first half of June, a decrease in forage yield is observed. Finally, the highest percentage of increase in maize forage yield has been obtained from the use of 450 kg ha-1 of urea fertilizer. Overall, nitrogen fertilizer, drought stress, and planting density are recognized as the most important factors affecting corn forage yield in Iran, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drought stress
 • maturity group
 • nitrogen fertilizer
 • planting date
 • planting density
Afshoon, E., Jahansooz, M., Moghadam, H., & Oveisi, M. (2021). Effect of tillage, nitrogen fertilizer, and water stress on crop growth indices and yield of forage corn (Zea mays L.). Journal of Crops Improvement, 23(2), 235-246. https://dx.doi.org/10.22059/jci.2020.295787.2337. (In Persian)
Anonymous. (2017). Agricultural Statistics Report. Vol. 1. Field Crops. Vol. 2. Statistics and IT Bureau. Jahad e Keshavarzi Ministry Publication, Tehran, Iran. (In Persian)
Azizi, F., & Mahrokh, A. (2013). Plant density effect in different planting dates on growth indices, yield and yields components of sweet corn cultivar KSC403su. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(4), 764-773. https://dx.doi.org/10.22067/gsc.v10i4.21207. (In Persian)
Baghdadi, A., Balazadeh, M., Kashani, A., Golzardi, F., Gholamhoseini, M., & Mehrnia, M. (2017). Effect of pre-sowing and nitrogen application on forage quality of silage corn. Agronomy Research, 15, 11-23.
Bozorgmehr, J., & Nastari Nasrabadi, H. (2014). Effect of planting dates and cultivars on corn forage yield and quality. Applied Field Crops Research, 27(3), 160-164. https://dx.doi.org/10.22092/aj.2014.101830. (In Persian).
Choucan, R. (2011). An evaluation of heat unit requirement in maize hybrids with different maturity groups in temperate region of Fars. Iranian Journal of Crop Sciences, 13(2), 253-268. (In Persian).
Dolatmand Shahri, N., & Tahmasebi, I. (2016). Effect of nitrogen and plant density on silage yield and quality of maize c.v MV500 as second crop. Journal of Crops Improvement, 18(1), 173-182. https://dx.doi.org/10.22059/jci.2016.56556. (In Persian).
Golzardi, F., Baghdadi, A., & Keshavarz Afshar, R. (2017) Alternate furrow irrigation affects yield and water-use efficiency of maize under deficit irrigation. Crop and Pasture Science, 68(8), 726-734. https://doi.org/10.1071/CP17178.
Hajibabaee, M., Azizi, F., & Zargari, K. (2011). Effect of drought stress on fresh forage yield and some agronomical trait maize hybrid. Journal of Plant and Ecology, 7(5), 45-57. (In Persian).
Heidari Pour, R., Koocheki, A. R., & Nassiri Mohallati, M. (2017). The effect of nitrogen fertilizer and density unusual levels on plant growth characteristics, grain and forage yields of maize. Iranian Journal of Field Crop Science, 48(3), 865-876. https://dx.doi.org/10.22059/ijfcs.2017.217558.654194. (In Persian).
Huang, S., Zeng, Y., Wu, J. Shi, Q., & Pan, X. (2013). Effect of crop residue retention on rice yield in China: A meta-analysis. Field Crops Research, 154, 188-194. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.08.013.
Izanlo, B., & Habibi, M. (2011). Application of meta-analysis in social and behavioral science: a review of advantages, disadvantages, and methodological issues. Journal of Research in Behavioural Science, 9, 70-82.
Khaliliaqdam, N., & Mosanaiey, H. (2019). Meta-analysis of effects level of nitrogen fertilizer on production of industrial plants. Journal of Crop Production, 12(1), 63-78. https://doi.org/10.22069/ejcp.2019.14936.2119. (In Persian).
Khaliliaqdam, N., Hasani, R., & Mir Mahmoudi, T. (2018). Meta-analysis of some effective factors on wheat production in Iran. Journal of Crops Improvement, 20(1), 191-204. https://doi.org/10.22059/jci.2017.60475. (In Persian).
Khodabandeh, N. (2009). Forage farming. First Edition. Agricultural Science Publication, Tehran, Iran.
Knapp, S., & van der Heijden, M. G. A. (2018). A global meta-analysis of yield stability in organic and conservation agriculture. Nature Communications, 9, 3632. https://doi.org/10.1038/s41467-018-05956-1.
Koocheki, A., Nasiri Mahallati, M., Bakhshaei, S., & Davari, A. (2017). A meta-analysis on nitrogen fertilizer experiments on cereal crops in Iran. Agroecology, 9(2), 296-313. (In Persian).
Lashkari, M., Madani, H., Ardakani, M. R., Golzardi, F., & Zargari, K. (2011). Effect of plant density on yield and yield components of different corn (Zea mays L.) hybrids. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 10(3), 450-457.
Li, R. H., Guo, P. G., Michael, B., Stefania, G., & Salvatore, C. (2006). Evaluation of chlorophyll content and fluorescence parameters as indicators of drought tolerance in barley. Agricultural Sciences in China, 5(10), 751-757. https://doi.org/10.1016/S1671-2927(06)60120-X.
Linquist, B. A., Liu, L., Van Kessel, C., & Van Groenigen, K. J. (2013). Enhanced efficiency nitrogen fertilizers for rice systems: Meta-analysis of yield and nitrogen uptake. Field Crops Research, 154, 246-254. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.08.014.
Mahrokh, A., Golzardi, F., Azizi, F., Mofidian, M. A., Zamanian, M., Rahjoo, V., Torabi, M., & Soltani, E. (2021). Agronomical factors analysis on grain maize yield decreasing in Iran with meta-analysis method. Journal of Crops Improvement, 23(1), 73-86. https://dx.doi.org/10.22059/jci.2020.292889.2299. (In Persian).
Modhej, A., Lack, S., & Kiani Ghaleh Sorkhi, F. (2014). Effect of nitrogen and defoliation on assimilate redistribution and grain yield of maize (Zea mays L.) under subtropical conditions. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 84, 765-770. https://doi.org/10.1007/s40011-014-0315-x.
Mohammadi, S., Alivand, L., Farahvash, F., Hamzeh, H., Anvari, K., & Arefi, S. (2013). Grouping of late maturing corn hybrids in relation to some agronomic traits. Journal of Crop Ecophysiology, 7(1), 1-16. (In Persian).
Nasrolah Alhossini, M., Rahmani, A., & Khavari Khorasani, S. (2014). Investigation of planting method and plant density on some of morphological treats, yield and yield componenet of sweet corn (Zea mays L. var Saccharata) varieties. Applied Field Crops Research, 27(1), 84-85. https://dx.doi.org/10.22092/aj.2014.101209. (In Persian).
Nazari, Sh., Zand, E., Asadi, S., & Golzardi, F. (2012). Effect of additive and replacement intercropping series of corn (Zea mays L.) and mungbean (Vigna radiate L.) on yield, yield components and weed biomass. Weed Research Journal, 4(2), 97-109. (In Persian).
Nielsen, R. L. (2010). Field dry down of mature corn grain. Purdue University Extension, West Lafayette. Indiana. Retrieved from http://www.kingcorn.org/news/timeless/GrainDrying.html.
Pelzer, E., Hombert, N., Jeuffroy, M., & Makowski, D. (2014). Meta-analysis of the effect of nitrogen fertilization on annual cereal-legume intercrop production. Agronomy Journal, 106, 1775-1786. https://doi.org/10.2134/agronj13.0590.
Rahimi Jahangirlou, M., Akbari, G., Allahdadi, I., Soufizadeh, S., & Parsons, D. (2021). Effect of irrigation, planting date, cultivar and nitrogen on yield and concentration and composition of starch and oil of dent maize grain. Journal of Crops Improvement, 23(2), 261-276. https://dx.doi.org/10.22059/jci.2020.296005.2339.
Rusinamhodzi, L., Corbeels, M., Wijk, M. T. V., Rufino, M. C., Nyamagara, J., & Giller, K. E. (2011). A meta- analysis of long – term effects of conservation agriculture on maize grain yield under rain-fed conditions. Agronomy for Sustainable Development, 31(4), 657-673. https://doi.org/10.1007/s13593-011-0040-2.
Saadatzadeh, N., Nabavi Kalat, S. M., & Bahari Kashani, R. (2011). Effects of plant density and nitrogen fertilizer on quantity and quality of forage corn in Daregaz region. Journal of Crop Ecophysiology, 4(4), 29-42. (In Persian)
Safari A. R., Hemayati, S. S., Salighedar, F., & Barimavandi, A. R. (2014). Yield and quality of forage corn (Zea mays L.) cultivar Single Cross 704 in response to nitrogen fertilization and plant density. International Journal of Biosciences, 4(10), 146-153.
Soltani, E., & Soltani, A. (2014). Necessity of using meta-analysis in field crops researches. Journal of Crop Production, 7(3), 203-216. (In Persian).
Sutton, A. J., & Higgins, J. P. T. (2008). Recent developments in meta-analysis. Statistic in Medicine, 27, 625-650. https://doi.org/10.1002/sim.2934.
Tonnito, C. D., & Drinkwater, L. E. (2006). Replacing bare fallows with cover crops in fertilizer-intensive cropping systems: A meta-analysis of crop yield and dynamics. Agriculture, Ecosystems and Environment, 112, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.07.003.
Valkama, E., Risto, U., Ylivainio, K., Virkajarvi, P., & Turtola, E. (2009). Phosphorus fertilization: A met analysis of 80 years of research in Finland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 130, 75-85. https://doi.org/10.1016/j.agee.2008.12.004.
Vanyine, V., Toth, A. S., & Nagy, J. (2012). Effect of nitrogen doses on the chlorophyll concentration, yield and protein content of different genotype maize hybrids in Hungary. African Journal of Agricultural Research, 7(16), 2546-2552. https://doi.org/10.5897/AJAR11.979. 
Wang, L., Feng, Z., & Schjoerring, J. K. (2013). Effects of elevated atmospheric O2 on physiology and yield of wheat (Triticum aestivum L.): A meta-analytic test of current hypotheses. Agriculture, Ecosystems and Environment, 178, 57-63. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.06.013.
Wang, Y., Zhang, Y., Zhou, S., & Wang, Z. (2018). Meta-analysis of no-tillage effect on wheat and maize water use efficiency in China. Science of the Total Environment, 635, 1372-1382. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.202.
Zamanian, M., & Najafi, E. (2002). Assessment of row spacing and plant density effects on silage yield and morphological characters of corn (SC 704). Seed and Plant Journal, 18(2), 200-214. https://dx.doi.org/10.22092/spij.2017.110856. (In Persian).