نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر

4 استاد داشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ باکتری های محرک رشد/ تغذیه

5 دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: سبزی کاری/ فیزیولوژ‍ی بذر/ تنش های محیطی/ تنش شوری/ تنش خشکی/

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی در سال 1398-1397 در دو مکان مختلف، شهرستان قصر شیرین و دالاهو بصورت کرت‏های یکبار خردشده با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری در ابتدای گل‏دهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه) و تیمارهای محلول‏پاشی با مقادیر مختلف هیومیک اسید (محلول‏پاشی به مقدار 5/1 کیلوگرم در هکتار و 2 کیلوگرم در هکتار) و عصاره جلبک دریایی (محلول‏پاشی به مقدار 1 کیلوگرم در هکتار و 5/1 کیلوگرم در هکتار) به همراه یک تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد که عملکرد بذر در منطقه دالاهو تحت شرایط عدم تنش خشکی عملکرد بذر معادل 78/24 درصد بیشتر از منطقه قصرشیرین بود. عملکرد بذر در تیمارهای مختلف آبیاری، تحت تاثیر تیمارهای محلولپاشی نشان داد که در تمامی تیمارهای آبیاری، تاثیر محلول‏پاشی هیومیک‏اسید و عصاره جلبک بر روی عملکرد بذر نسبت به شاهد مثبت بود. در شرایط آبیاری کامل بیشترین عملکرد بذر با محلول‏پاشی اسید هیومیک به‏دست آمد و این در حالیست که در تیمارهای قطع آبیاری تاثیر عصاره جلبک دریایی بر روی عملکرد بذر بهتر از هیومیک اسید بود. وزن هزاردانه در کینوای تولید شده در منطقه دالاهو بیشتر از منطقه قصرشیرین بود ولی در هر دو منطقه تنش خشکی موجب کاهش وزن هزار دانه گردید. در تمامی تیمارهای آبیاری کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک موجب افزایش وزن هزاردانه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of application of humic acid and seaweed extract on the growth and yield of Quinoa under drought stress

نویسندگان [English]

  • Ghobad Mohamadpoor 1
  • salim farzaneh 2
  • SAEID KHOMARI 3
  • Raouf Seyed sharif 4
  • behrooz esmaie;pour 5

1 PhD student in Agronomy, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of MohagheghArdabili, Ardabil, Iran

2 Department of Agronomy, Faculty of Agronomy and Plant Breeding, Ardabil, Iran

3 Associate Professor, of Dept. of Production and Plant Genetics, Ardabil University of Mohaghegh Ardabili. Ardabili, Iran,

4 Professor of Dept. of Production and Plant Genetics, Ardabil University of Mohaghegh Ardabili. Ardabili, Iran,

5 mohaghegh ardbili university

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of application of humic acid and seaweed extract on morphology, growth, yield and yield components of quinoa under drought stress in 2018-2019 in two different locations, Qasr Shirin and Dalahou. This study was performed as split plots with a randomized complete block design with 4 replications. Experimental treatments include three irrigation treatments (full irrigation, irrigation cut- off at the beginning of flowering and irrigation cut- off at the beginning of seed growth) and foliar spraying treatments with different amounts of humic acid and seaweed extract along with a control treatment. The results showed that seed yield in Dalahou region under no drought stress was 24.78% higher than Qasrshirin region. Seed yield in different irrigation treatments under the influence of foliar application showed that in all irrigation treatments, the effect of foliar application of humic acid and algae extract on seed yield was positive compared to the control. In full irrigation conditions, the highest seed yield was obtained by foliar application of humic acid, while in irrigation cut-off treatments, the effect of seaweed extract on seed yield was better than humic acid. The results showed that the weight of 1000 seeds in quinoa produced in Dalahu region was more than Qasrshirin region but in both regions drought stress caused a decrease in 1000 weight seeds. In all irrigation treatments, application of humic acid and algae extract increased 1000-seed weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1000-Seed weight
  • Foliar Application
  • harvest index
  • Leaf dry weight
  • Seed yield