دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 571-840 
3. تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس

صفحه 595-606

امل مقدم؛ محمد محمودی سورستانی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ زهرا رمضانی؛ فرخنده اسکندری


6. تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی

صفحه 635-647

معصومه نعیمی؛ غلام علی اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ طاهره حسنلو؛ غلام عباس اکبری؛ مهدیه امیری نژاد


10. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی

صفحه 683-699

پرستو مرادی؛ جعفر اصغری؛ غلامرضا محسن آبادی؛ حبیب الله سمیع زاده


11. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر

صفحه 701-711

الهام رستگاری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری


16. اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 775-788

اسماعیل رضائی چیانه؛ جلال جلیلیان؛ ال ناز ابراهیمیان؛ سیدمحمد سیدی


19. اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو

صفحه 815-826

رحیمه حسین پور؛ مهدی قاجار سپانلو؛ سروش سالک گیلانی