نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش فیزیولوژی پس از برداشت، پژوهشکدۀ گل و گیاهان زینتی کشور، محلات، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه آزاد واحد فلاورجان، فلاورجان - ایران

چکیده

به‌منظور تعیین بهترین تیمار برای افزایش عمر گلدانی گل شاخه‌بریدۀ آنتوریوم رقم ’کلیماکس‘، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت پژوهشکدۀ گل و گیاهان زینتی محلات در سال 1392 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل امولسیون روغن ولک به‌عنوان واکس (10، 20 و 30 درصد)، اسانس آویشن (100، 150 و 200 پی­پی­ام)، اسید سالیسیلیک (200، 400 و 600 پی­پی­ام) و ژل آلوئه‌ورا به‌عنوان واکس (5/2، 5 و 5/7 درصد) بودند که به همۀ تیمارها 5 درصد ساکارز اضافه شد. سپس برخی شاخص‌های کیفی و کمی مؤثر در عمر گلجایی بررسی شد. تیمار واکس روغن ولک 10 درصد به‌طور معناداری سبب افزایش عمر گلجایی (33/27 روز) در مقایسه با تیمار شاهد (88/17 روز) شد. در بین تیمارها، ژل آلوئه‌ورا 5/2 درصد به‌طور معناداری میزان محلول جذب‌شدۀ بیشتری را در مقایسه با تیمار شاهد داشت. تیمار آویشن 150 پی­پی­ام بیشترین درصد نشت یونی (55/69 درصد) و تیمار ژل آلوئه­ورا 5/7 درصد کمترین نشت یونی (71/10 درصد) را داشتند. به‌نظر می­رسد در آنتوریوم کاهش آب به‌وسیلۀ تعرق از طریق اسپادیکس مهم‌ترین عامل کاهش عمر پس از برداشت این گل باشد. بنابراین، تیمارهایی همچون پوشش واکس که بر تعادل آبی این گل تأثیرگذارند، به‌طور مؤثری از طریق افزایش رطوبت بافت و کاهش درصد نشت یونی سبب افزایش عمر گلجایی این گل شدند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of chemical and natural treatments on vase life of Anturium andranum cv. ‘Climax’

نویسندگان [English]

  • ABBAS MIRZAKHANI 1
  • Mansoore Jalali 2

1 Assistant Professor, Department of Postharvest Physiology, National Institute of Ornamental Plants, Mahallat, Iran

2 Former M.Sc. Student, Department of Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Branch Falavarjan

چکیده [English]

This experiment was conducted in National Institute of Ornamental Plants for extending vase life of Anturium andranum cv. Climax cut flowers. Experiment was done based on Completely Randomized Design (CRD) with three replications and three cut flowers per replicate. Treatments included Volk oil emulsion wax coating (10, 20 and 30 percent), Thyme oil (100, 150 and 250 ppm), Salicylic acid (200, 400 and 600 ppm) and Aloe vera gel as wax coating (2.5, 5 and 7.5 percent). Sucrose (5 percent) was added to all of the treatments. After treatments some quantitative and qualitative traits were measured. Results showed that vase life of cut flowers increased significantly in volk oil wax coating 10 percent (27.33 days) than control (17.88 days), the lowest vase life was found with Thyme oil treatment. The flowers which treated with 2.5 percent of Aloe vera gel had the highest solution uptake than control. Treatment with thyme oil of 150 ppm caused the highest ion leakage (69.5 percent) compared to the others. The lowest ion leakage (10.71 percent) was obtained in Aloe vera gel treatment of 7.5 percent.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe Vera
  • ion leakage
  • Salicylic Acid
  • thyme essence
  • Volk oil

 

1 . فروتن ع (1392) سوپراویل حشره­کش و کنه­کش تماسی. www.agroxir.com

2 . رفیعی­پور ا و میرزاخانی ع (1386) اثر روغن یا واکس بر روی تعادل آبی در حفظ و کیفیت گل شاخه‌بریده آنتوریوم. آموزش عالی علمی – کاربردی شهید بابایی اراک. 15 ص.

3 . کاوسی م (1391) تأثیر اسانس آویشن باغی، ژل آلوئه­ورا و برخی تیمارهای شیمیایی بر عمر گلدانی رز رقم وایت نئومی. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. 110 ص.

4 . مرتضوی س ن، قاسمی ج و بیرامی­زاده ا (1386) تأثیر تیمارهای شیمیایی بر کاهش نیاز برش مجدد ساقه در گل شاخه‌بریده ژربرا رقم میکس. دومین سمپوزیوم ملی راهکارهای بهبود تولید و توسعۀ صادرات گل و گیاهان زینتی ایران: 144-136.

5 . میدانی ج و هاشمی دزفولی س (1376) فیزیولوژی پس از برداشت. کرج: آموزش کشاورزی کرج. 231 ص.

6 . میرزاخانی ع (1377) تأثیر تیمارهای دمایی و شیمیایی بر افزایش عمر انباری و کاهش پوسیدگی دو رقم میوۀ نارنگی. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز. 90 ص.

7 . هاشم­آبادی د،  شفیعی م و غلام­پور غ (1385) اثر پیش­تیمار 1-MCP (1-متیل سیکلو پروپن) روی تولید اتیلن در گل بریدۀ میخک (Dianthus caryophylus L.) رقم تمپو. راهکارهای بهبود تولید و توسعۀ صادرات گل و گیاهان زینتی ایران. ستاد برگزاری ششمین جشنواره و نمایشگاه بین­المللی گل و گیاه محلات. 171 ص.

8 . یزدی­زاده ل (1390) بررسی اسانس آویشن، سالیسیلیک اسید، ژل آلوئه­ورا و برخی مواد شیمیایی بر ماندگاری و دوام گل بریدۀ میخک رقم لیبرتی (لیمویی). دانشکدۀ علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان. 160 ص.

9 . Dufour L and Guerin V )2005) Nutrient solution effects on the development and yield of Anthurium andreanum Lind. in tropical soilless conditions. Scientia Horticulturae. 105(2): 269-282.

10 . Elibox W and Vmaharan P (2008) Morphophysiological characteristics Associated with vase life of cut flowers of Anthurium. HortScience. 43(3): 825-831.

11 . Florkowski W, Prussia S, Shewfelt R and Brueckner B (2009) Postharvest handling, a systems approach. Second edition. London. 594.

12 . Halevy A and Mayak S (1981) Senescence and postharvest physiology of cut flowers, Part 1. Horticulture Review. 1: 204-236.

13 . Mujaffar S and Sankat CK (2003)Effect of waxingon the water balance and keeping qualities of cut anthuriums. International Agrophysics. 17: 77-84.

14 . Nicholas R (1986) The response of carnations (Dianthus caryophyllus) to ethylene. HortScience. 43: 335-349.

15 . Nowak J and Rudnicki R (1990) Postharvest handling and storage of cut flowers,florist  greens and potted plant. Timber Press, Portland, Oregan. 44-48.

16 . Ozsoy N, Candoken E and Akev N (2009) Implications for generative disorders: antioxidative activity, total phenols, flavonoids, ascorbic acid, beta-carotene and beta-tocopherol in Aloe vera. Oxidative Medicine and Cell Longevity. 2(2): 99-106.

17 . Othman A (2004) Technical document for market access on anthurium the ministry of agriculture and agro-based industry kualalumpur Malaysia. P. 44.

18 . Paull RE and Goo T (1985) Ethylene and water stress in the senescence of cut anthurium flowers. Journal of American Society of Horticultural Science. 110(1): 84-88.

19 . Phun W, Bauyen N and Piystetip A (2006) Effect of coating materials on vase life of Anthurium cut flower (Anthurium hybrid CV. Cancan). Agricaltural Science. 37(5): 136-139.

20 . Pun U and Ichimura K (2003) Role of sugars and biosynthesis of ethylene in cut rose flower. Agricaltural Science. 37(4): 828-832.

21 . Surjush A, Vasani R and Saple D (2008) Aloe vera: a short review. Indian Journal of Dermatology. 53(4): 163-6.

22 . Suttle J and Kendy H (1980) Ethylene action and loss of membrane integrity during petal senescence in Tradescantia. Plant Physiology. 65: 1067-1072.

23 . Torre S, Borochov A and Halevy A (1999) Calcium regulation of senescence in Roses. Physiological Plantarum. 107: 214-219.