مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) پیچک در تناوب آیش - چغندرقند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران ّّّ-ایران

2 مربی بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران - ایران

چکیده

آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شدة نواری با دو عامل خاک‌ورزی: شخم و بدون شخم و علف‌کش: گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار، توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ 2 لیتر در هکتار، گلیفوزیت + توفوردی (6 + 2 لیتر در هکتار)، گلیفوزیت 3 لیتر در هکتار و تکرار بعد از رشد پیچک، توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ 1 لیتر در هکتار و تکرار بعد از رشد پیچک، گلیفوزیت + توفوردی (3 + 1 لیتر در هکتار) و تکرار بعد از رشد پیچک و شاهد بدون کنترل با سه تکرار، در مزرعة مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در مشکین‌دشت کرج انجام گرفت. تراکم اندام هوایی پیچک 15، 30 و 45 روز پس از هر سم‌پاشی و وزن خشک آن 45 روز پس از آخرین سم‌پاشی، تعیین شد. بهار سال دوم، چغندرقند کشت شد و اثر علف‌کش‌ها بر عملکرد چغندرقند ارزیابی شد. بهترین تیمار برای کاهش تراکم پیچک، گلیفوزیت + توفوردی‌ (6 + 2 لیتر در هکتار) بود. تیمار اخیر و دوز تقسیط‌شدة آن، سبب بیشترین کاهش وزن خشک پیچک نیز شدند. تفاوت معناداری بین تیمارهای شخم و عدم شخم از نظر اثر بر تراکم و وزن خشک پیچک مشاهده نشد. وزن خشک پیچک با عدم خاک‌ورزی کاهش بیشتر، و عملکرد چغندرقند با خاک‌ورزی افزایش بیشتری نشان داد. در مجموع، بهترین تیمار برای کاهش تراکم و وزن خشک پیچک، ابتدا گلیفوزیت + توفوردی‌ (6 + 2 لیتر در هکتار) و سپس دوز تقسیط‌شدة آن بود.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated management (chemical and mechanical) of field bindweed in rotation of fallow-sugarbeet

نویسندگان [English]

  • Faribi Meighani 1
  • mohammadreza karaminejad 2
1 Associate Professor, Department of Weed Science Research, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
2 Lecturer, Department of Weed Science Research, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran – Iran
چکیده [English]

This study was conducted in the research field of Iranian Research Institute of Plant Protection in Karaj as strip split plots with three replications. The first factor: tillage and no-tillage, and the second factor: herbicide: Glyphosate 6 L/ha, 2,4-D + MCPA 2L/ha, Glyphosate + 2,4-D + MCPA (6 + 2 L/ha), Glyphosate 3 L/ha, 2,4-D + MCPA 1 L/ha, Glyphosate + 2,4-D + MCPA (3 + 1 L/ha), and control without herbicide. The number of field bindweed shoot was determined 15, 30 and 45 days after spraying and field bindweed biomass was determined 45 days after spraying. In the second year, sugarbeet was planted and the effect of herbicides was determined on sugarbeet yield. The best treatment for field bindweed density decrease was Glyphosate + 2,4-D + MCPA (6 + 2 L/ha). The same treatment and its split dose as suitable treatments caused the most decrease in field bindweed biomass. There was no significant difference between till and no-till treatments in view of their effect on field bindweed density and biomass. Under effect of no-till treatment, field bindweed biomass showed more decrease and under effect of no-till treatment, sugarbeet yield showed more increase. Overall, The best treatment for field bindweed density and biomass was Glyphosate + 2,4-D + MCPA (6 + 2 L/ha) and after that its split dose.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical management
  • Cultivation
  • Herbicide
  • perennial weed
  • split dose
1 . پورآذر ر و خلقانی ج (1384) کنترل علف هرز پیچک صحرایی در مزارع گندم. اولین همایش علوم علف­های ‌هرز ایران، 6-5 بهمن‌ماه، تهران، ایران.
2 . حسن‌نژاد س و علیزاده ح (1384) بررسی کنترل شیمیایی پیچک صحرایی در آیش. اولین همایش علوم علف­های هرز ایران، 6-5 بهمن‌ماه، تهران، ایران.
3 . زند ا، رحیمیان ح، کوچکی ع، خلقانی ج، موسوی ک و رمضانی ک (١٣٨٣) اکولوژی علف‏های هرز (کاربردهای مدیریتی) (ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
4 . زند ا، شیمی پ و صمدانی ب (1380) علف هرز پیچک صحرایی، از مجموعه علف‌های هرز ایران. مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور.
5 . فرجی، ‌م ص، بهشتیان مسگران م، عباسی ‌ر، نصرتی‌ ا و علیزاده ح (1384) کنترل شیمیایی پیچک صحرایی در سال آیش، بررسی دوزهای کاهش‌یافته و تأثیر مواد افزودنی. اولین همایش علوم علف­های هرز ایران، 6-5 بهمن‌ماه، تهران، ایران.
6 . نصرتی،‌ ا، کریمی کلایه م، بهشتیان مسگران م و علیزاده ح (1384) مدیریت تلفیقی (شخم مکرر و علف‌کش) قیاق و پیچک صحرایی در شرایط آیش. اولین همایش علوم علف­های ‌هرز ایران، 6-5 بهمن‌ماه، تهران، ایران.
 
7 . Americanos PG (1992) Convolvolus arvensis . In weed management for developing countries. FAO Bulletin. 120. pp. 95-99. ISSN 0259-2517.
8 . Annonymous (2013) Integrated Tactics to Control Field Bindweed (Convolvulus Arvensis) In: Small Fruit Systems. http:// horticulture.oregonstate.edu/system/files/u1473/36 Biocontrol.pdf. accessed 20 September.
9 . Banks PA, Hill LV and Santelmann PW (1979) Control of field bindweed in winter wheat with foliar and subsurface layered herbicide. Weed Science. 27: 332-335.
10 . Dekker J (1997) Weed diversity and weed management. Weed Science. 45: 357-363. 
11 . Flint JL and Barrett M (1989) Effects at glyohosate combinations with 2,4-D or dicamba. Weed Science. 37: 12-18.
12 . Jurado-Expósito M, López-Granados F González-Andújar JL and Garc´ıa-Torres L (2004) Spatial and temporal analysis of Convolvulus arvensis L. populations over four growing seasons. European Journal of Agronomy. 21: 287-296.
13 . Kleifeld Y (1972) Control of annual weeds and Convolvulus arvensis in tomatoes by trifluralin. Weed Research. 12: 384-388.
14 . Kumari A, Singh K, Yadav A and Singh S (2010) Factors Affecting Seed Germination of Convolvulus arvensis and Lathyrus aphaca .Indian Journal of Weed Science. 42(3&4): 203-211.
15 . Nasir  ZA and Sultan S (2006) Noxious weeds of winter crops in districh Chakwal, Pakistanian International Journal of Agricultural Research. 5: 480-487.
16 . Robert TM, Hill JC, O,Toole JJ and Swanton CJ (1993) Field bindweed control with fluroxypyr. Weed Technology. 7: 966-971.
17 . Russ OG and Anderson LE (1960) Field bind weed control by combination of cropping, cultivation, and 2.4-D. Weeds. 8: 397-401.
18 . Swan DG and Chancellor RJ (1976) Regenerative capacity of field bindweed. Weed Science. 24: 306-308.
19 . Vasilakoglou I, Dhima K, Paschalidis K, Gatsis T, Zacharis K and Galanis M (2013) Field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) control in potato by pre- or post-emergence applied flumioxazin and sulfosulfuron. Chilean Journal of Agricultural Research. 73(1): 24-30.
20 . Westra P, Chapman P, Stahlman PW, Miller SD and Fay PK (1992) Field bindweed (Convolvulus arvensis) control with various herbicides combinations. Weed Technology. 6: 949-955.
21 . Wies AF, Bean BW, Salisbury CD, Schoenhals MG and Amosson S (1997) Economic evaluation of field bindweed control. Weed Science. 45: 288-295.
22 . Wiese AF and Rea HE (1962) Factors affecting the toxocity of phenoxy herbicides to field bindweed. Weeds. 10: 58-62.
23 . Wieses AF and Lavake DE (1985) Control of field bindweed with postemergence herbicides. Weed Science. 34: 77-80.