نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تنظیم‌کنندة رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رشد، تعداد میوه و مقدار محصول در طالبی رقم ʼسمسوریʻ، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 1391 اجرا شد. طالبی رقم ʼسمسوریʻ به‌دلیل داشتن ویژگی‌های مطلوب در سطح وسیعی در ایران کشت می‌شود و به همین دلیل افزایش کمیت و کیفیت میوة آن ضروری به‌نظر می‌رسد. برخی تنظیم‌کننده‌های رشد شامل متیل جاسمونات در غلظت‌های مناسب، قادرند رشد گیاه و عملکرد میوه را تحت تأثیر قرار دهند. به همین منظور، اثر غلظت‌های صفر، 5/2 و 5 میکرومولار آن به‌صورت خیساندن بذر، محلول‌پاشی در مرحلة شش تا هفت­برگی، مرحلة بعد از تشکیل میوه و ترکیب این تیمارها برای هر غلظت، بر رشدونمو و محصول میوة طالبی رقم ʼسمسوریʻ زودرس ورامین در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه باهنر کرمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که برای بهبود اکثر پارامترهای رشد و عملکرد، دست‌کم دو مرحله تیمار با متیل جاسمونات ضروری است. مؤثرترین تیمار، غلظت 5 میکرومولار متیل جاسمونات در هر سه مرحله بود که در مقایسه با شاهد سبب کاهش درصد نشت یونی (42 درصد) و افزایش پارامترهای رطوبت نسبی برگ (32 درصد)، شاخص کلروفیل (45 درصد)، وزن تر بوته (38 درصد)، وزن تر ریشه (40 درصد)، ضخامت گوشت (33 درصد)، عملکرد میوه در حالت دو میوه در بوته (24 درصد) و در حالت سه میوه در بوته (19 درصد) شد؛ ولی بر سفتی پوست و سفتی گوشت تأثیری نداشت. ازاین‌رو این رقم می‌تواند حداقل سه میوه در بوته را بدون کاهش میانگین عملکرد هر میوه تولید کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of methyl jasmonate on vegetative parameters and fruit yield of melon cv. ‘Semsuri’

نویسندگان [English]

 • mehdi nazarian 1
 • Mohammad Javad Arvin 2
 • shima hasanzadehfard 1

1 Graduate Student, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Kerman Bahonar University, Kerman, Iran

2 Professor, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Kerman Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

To investigate the effects of methyl jasmonate growth regulators on growth characteristics, fruit number and fruit yield of ‘Semsuri’ melon, an experiment at the field of Shahid Bahonar University was conducted in summer 2012. Melon (cv. ‘Semsuri’) is widely cultivated in Iran and therefore increasing the fruit yield and quality of this cultivar is necessary. Some growth regulators including Methyl Jasmonate (MJ) may improve growth and development of plants when applied at appropriate low concentrations. Thus, a complete random block experiment at the research field of Shahid Bahonar University was conducted to study the impact of 0, 2.5 and 5µM of MJ applied as seed soaking, foliar spray at 6-7 leaf stages, after fruit set and in combination with treatments on growth and fruit yield of ‘Semsuri’ melon. To promote growth and fruit yield, two times application of MJ is required. MJ reduced leaf ion leakage and increased chlorophyll index, relative water content, flesh thickness, plant fresh weight and fruit yield. Moreover, MJ significantly reduced fruit set that reduces fruit hand thinning. Most effective level of MJ was 5 µM applied at 3 stages. Compared with control, 5µM MJ reduced leaf ion leakage (42 percent), and increased chlorophyll index (45 percent), relative water content (32 percent), flesh thickness (33 percent), plant fresh weight (38 percent), root fresh weight (40 percent) and fruit yield (24 percent with two melons per plant and 19 percent with three fruits per plant).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth parameters
 • Jasmonate
 • melon
 • Spray
 • yield
 1.  

  1. پیوست غ (1384) سبزی‌کاری. انتشارات دانشگاه گیلان. 299 ص.
  2. حسیبی ن، کلانتری خ، مظاهری م و موسوی ع (1386) اثر متیل جاسمونات، اتیلن و برهمکنش آن‌ها بر جوانه‌زنی بذر و برخی پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست‌های کلزا (Brassica napus L.). زیست‌شناسی ایران. 21(2): 53-43.
  3. دانشور م (1385). پرورش سبزی. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. 461 ص.
  4. سلیمی ف، شکاری ف، عظیمی م و زنگانی آ (1389) نقش متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه بابونۀ آلمانی (Matricaria chamamilla L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 27(4): 711-700.
  5. سلیمی ف و شکاری ف (1391) تأثیر متیل جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد گل در بابونة آلمانی (Matricaria chamomilia L.). زیست­شناسی گیاهی. 11(4) 38-27.
  6. کرامت ب و دانشمند ف (1391) نقش دوگانة متیل جاسمونات بر عملکردهای فیزیولوژیک در گیاه سویا (Glycine max L.). فرایند و کارکرد گیاهی. 1(1): 37-25.
  7. Bandeo LE, Eydia F, Yucel M and Okatem HA (2004) Antioxidant responses of shoots and roots of lentil to NaCl salinity stress. Plant Growth Regulation. 42: 69-77.
  8. Bialeca B and Kepczynski J (2003) Endogenous ethylene and reversing methyl jasmonate inhibition of Amaranthus caudatus seed germination by benzyl adenine or gibberellin. Plant Growth Regulation. 41: 7-12.
  9. Biswa R, Acharya S and Assmann M (2009) Hormone interactions in stomatal function. Plant Molecular Biology. 69: 451-462.

  10. Capitani F, Biondi S, Falasca GV, Ziosi V, Balestrazzi A, Carbonera D, Torrigiani P and Altamura M (2005) Methyle jasmonate disrupts shoot formation in tobacco thin cell layers by over-inducing mitotic activity and cell expansion. Planta. 220(4): 507-519.

  11. Carvalho R, Piotto FA and Schmidt D (2011) Seed priming with hormones does not alleviate induced oxidative stress in maize seedlings subjected to salt stress. Scientia Horticulturae. 68: 598-602.

  12. Creelman RA and Mullet JE (1997) Biosynthesis and action of jasmonates in plants. Annual Review of Plant Physiology. 48: 355-381.

  13. Faostat (2011) Agriculture/Production/Crops/Yield. Retrieved from. http://fastat. Fao.org.

  14. Garcia-Mata C and Lamattina L (2001) Nitric oxide induces stomatal closure and enhances the adaptive plant responses against drought stress. Plant Physiology. 126(3): 1196-1204.

  15. Horton RF (1991) Methyl Jasmonate and transpiration in barley. Plant Physiology. 96: 1376-1378.

  16. Kanoun-Boule M, Vicente JAF, Nabais C, Prasad MNV and Freitas H (2009) Ecophysiological tolerance of duckweeds exposed to copper. Aquatic Toxicology. 91: 1-9.

  17. Karaman S, Ozturk B, Genc N and Celik SM (2013) Effect of preharvest application of Methyl Jasmonate on fruit quality of plum (Prunus Salicina cv. Fortune) at harvest and during cold storage. Food Processing and Preservation. 37(6): 1049-1059.

  18. Kazemi M (2013) Effect of foliar application with Potassium Nitrate and Methyl Jasmonate on growth and fruit quality of Cucumber. Bulletin of Environment Pharmacology and Life Sciences. 2(11): 07-10.

  19. Koda Y (1992) The role of Jasmonic acid and related compounds in the regulation of plant development. International Review of Cytology. 135: 155-199.

  20. Korkmaz A (2005) Inclusion of acetyl salicylic acid and Methyl Jasmonate into the priming solution improves low temprerature germination and emergence of sweet pepper. Scientia Horticulturae. 40: 197-200.

  21. Kuepper G, Bachmann J and Thomas R (2003) Speciality muskmelons: Organic Production. In: NCAT, Agricultural Specialists. pp. 18-21.

  22. Kumar SP (2011) Effect of different mulches and irrigation method on root growth nutrient uptake, water-use efficiency and yield of strawberry. Scientia Horticulturae. 127: 318-324.

  23. Lyons JM, Mcglasson WB and Pratt HK (1962) Ethylene production, respiration and internal gas concentrations in cantaloupe fruits at various stages of maturity. Plant Physiology. 37: 31-36.

  24. Maciejewska B and Kopcewicz J (2002) Inhibitory effects of Methyl Jasmonate on flowering and elongation growth in (pharbitis nil). Plant Growth Regulation. 21: 216-223.

  25. Maciejewska W and Krupa Z (2002) Jasmonic acid and heavy metals in Arabidopsis plant a similar physiological response to both stressors. Plant Physiology. 159: 509-515.

  26. Ozturk B, Altuntas E, Yildiz K, Ozkan Y and Saracoglu O (2013) Effect of Metyl Jasmonate treatment on the bioactive compounds and physicochemical quality of 'Fuji' Apples. Ciencia Investigation Agraria. 40(1): 201-211.

  1. 27.  Ozturk B, Yildiz K and Kucuker E (2015) Effect of preharvest Methyl Jasmonate treatments on ethylene production, water-soluble phenolic compounds and fruit quality of Japanese plums. Journal of Science of Food and Agriculture. 95(3): 583-591.

  28. Rezai S, Orojloo M, Bidabadi SS and Soleimanzadeh M (2013) Possible role of Methyl Jasmonate in protection to NaCl – induced salt stress in pepper cv. ‘Sabz Hashemi’. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 6(17): 1235-1238.

  29. Schaller F, Schaller A and Stintizi A (2005) Biosynthesis and metabolism of Jasmonates. Plant Growth Regulation. 23: 179-199.

  30. Soad A and Sheteawi A (2007) Improving growth and yield of salt-stressed soybean by exogenous application of jasmonic acid and ascorbin. International Journal of Agriculture. 3: 473-478.

  31. Stoynova-Bakalova E, Nikolova M and Maksymiec W (2009) Effects of Cu2+, cytokinins and jasmonate on content of two flavonols identified in Zucchini cotyledons. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51(2): 77-83.

  32. Wang SY (1999) Methyl Jasmonate reduces water stress in strawberry. Plant Growth Regulation. 18: 127-134.

  33. Yamasaki S and Dillenburg LR (1999) Measurements of leaf relative water content in Arucaria angustifolia. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal. 11(2): 69-75.