دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-282 
1. مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

صفحه 1-11

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان


2. تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان

صفحه 13-26

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار


4. بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل

صفحه 43-52

عارفه رزازی؛ مجید آقاعلیخانی؛ برات قبادیان؛ بهنام زند؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


8. تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز

صفحه 93-193

اسما بستامی؛ مجید مجیدیان؛ غلام رضا محسن آبادی؛ داود بخشی


10. تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’

صفحه 131-138

یلدا قاضی وکیلی؛ علی رضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر مهنا


11. نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’

صفحه 139-153

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی؛ محمد مونیان اردستانی