نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

به‌منظور مقایسۀ عملکرد کمی و کیفی علوفه در مخلوط­های دوگانه و سه­گانۀ ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمارها شامل کشت­های خالص ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی، مخلوط­های دوگانة ذرت - لوبیاچیتی و ذرت - کدوی تخمه‌کاغذی و سه‌گانۀ ذرت – لوبیاچیتی - کدوی تخمه‌کاغذی بودند. بیشترین وزن خشک علوفۀ کل در مخلوط‌های دوگانه و سه‌گانه و کمترین آن در کشت­های خالص لوبیاچیتی مشاهده شد. بیشترین و کمترین مقدار پروتئین خام به‌ترتیب در کشت‌های مخلوط سه‌گانه و کشت خالص ذرت مشاهده شد. بیشترین مقدار فیبرهای محلول در شوینده‌های اسیدی (ADF) و خنثی (NDF) در کشت خالص ذرت دیده شد که در مخلوط­های سه‌گانه به‌سبب اختلاط با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی کاهش نشان داد. در نتیجه با کاهش ADF و NDF در مخلوط‌های دوگانه و سه‌گانه، مقدار کل مادة مغذی قابل هضم و مادة خشک مصرفی افزایش یافت و به افزایش کیفیت در مخلوط‌های سه‌گانه منجر شد. نتایج حاصل، برتری معنادار سیستم کشت مخلوط سه‌گانة ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی نسبت به دیگر سیستم‌های کشت از نظر تولید کمی و کیفی علوفه را نشان داد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of forage quantity and quality in intercropping maize with pinto bean and naked pumpkin

نویسندگان [English]

  • parastoo moradi 1
  • Jafar Asghari 2
  • Gholam Reza Mohsen Abadi 3
  • Habibollah Samiezadeh 4

1 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Sciences University of Guilan, Rasht, Iran

2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Sciences University of Guilan, Rasht, Iran.

3 Assistant Proffessor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Sciences University of Guilan, Rasht, Iran

4 Associate Proffessor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

To compare the quantity and quality of forge production in intercropping systems with maize, pinto bean and pumpkin, an experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at faculty of agricultural science, University of Guilan, during 2012 growing season. The treatments consisted of maize, pinto bean and naked pumpkin sole cropping, maize – pinto bean and maize – pumpkin double cropping and maize-pinto bean-pumpkin triple cropping . The results showed that the highest forage dry weight produced in triple cropping and the lowest in pinto bean sole cropping. The highest and lowest crude protein productions observed in triple cropping and maize sole cropping systems, respectively. The highest acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) were observed in maize sole cropping, versus, both were reduced in triple cropping system due to intercropping with pinto bean and pumpkin. The ADF and NDF of maize in triple cropping systems reductions were more than sole cropping systems; therefore, the total digestible nutrients and consumable dry matter were increased. This research showed that the quantity and quality of total forage production of triple cropping systems of maize, pinto bean and pumpkin were significantly superior to the other cropping systems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid detergent fiber
  • crude protein
  • Land equivalent ratio
  • Total digestible nutrients and Triple intercropping system
1 . اسکندری ح ا و جوانمرد ع ا (1392) ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در الگوهای کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیاچشم بلبلی (Vigna sinensis L.). دانش کشاورزی و تولید پایدار. 23(4): 110-101.
2 . جوانشیر ع، دباغ محمدی نسب ع، حمیدی آ و قلی­پور م (1379) اکولوژی کشت مخلوط (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
3 . جوانمرد ع ا، دباغ محمدی نسب ع، جوانشیر ع، مقدم م و جان­محمدی ح (1392) ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها. تولید گیاهان زراعی. 6(1): 96-77.
4 . شریفی ی، آقاعلیخانی م، مدرس­ثانوی س ع م و سروش­زاده ع (1385) تاثیر نسبت اختلاط و تراکم بوته بر تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با لوبیا چشم­بلبلی .(Vigna unguiculata L.) علوم کشاورزی ایران. 37(2): 370-363. 
5 . قادری غ، گزانچیان ع و یوسفی م (1387) مقایسه عملکرد علوفۀ کشت مخلوط و تک­کشتی یونجه و آگروپایرون. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 15(2): 268-256.
6 . قنبری ا، غدیری ح، غفاری مقدم م و صفری م (1389) بررسی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و کدو (Cucurbita sp.) و اثر آن بر کنترل علف­های هرز. علوم گیاهان زراعی ایران. 41(1): 55-43. 
7 . لامعی­هروانی ج (1391) ارزیابی فنی و اقتصادی کشت مخلوط خلر با جو و ترتیکاله در شرایط دیم استان زنجان. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 2(4): 102-93.
8 . مجیدی­دیز ج ح، مظاهری د، صباحی ق ا و میراب­زاده م (1393) ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط یونجه و اسپرس. علوم زراعی ایران. 16(1): 61-51.
9 . منصوری ا (1389) بررسی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و سویاGlycine max L. Merr.) ) در تاریخ­های مختلف کاشت. تولید گیاهان زراعی. 3(1): 216-209.
10 . Albayrak S, Turk M, Yuksel O and Yilmaz M (2011) Forage yield and the quality of perennial legumegrass mixtures under rainfed conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 39(1): 114-118.
11 . Arlauskiene A, Maikstenienei S, Sarunaite L, Kadziuliene Z, Deveikyte I, Zekaite V and Cesnuleviciene R (2011) Competitiveness and productivity of organically grown pea and spring cereal intercrops. Journal of Agriculture. 98(4): 339-348.
12 . Armstrong KL, Albrecht KL, Lauer JG and Riday H (2008) Intercropping corn with lablab bean, velvet bean, and scarlet runner bean for forage. Crop Science. 48: 371-379.
13 . Ballard CS, Thomas ED and Tsang DS (2001) Effect of corn silage hybrid on dry matter yield, nutrient composition, in vitro digestion, intake by dairy heifers, and milk production by dairy cows. Journal of Dairy Science. 84(2): 442-452
14 . Bedoussac L and Justes E (2010) Dynamicanalysis of competition and complementarity for light and N use to understand the yield and the protein content of a durum wheat-winter pea intercrop. Plant and Soil. 330: 37–54.
15 . Bingol NT, Karsli MA, Yilmaz IH and Bolat D (2007) The effects of planting time and combination on the nutrient composition and digestible dry matter yield of four mixtures of vetch varieties intercropped with barley. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 31: 297-302.
16 . Chen C, Westcott M, Neill K, Wichman D and Knox M (2004) Row configuration and nitrogen application for barley–pea intercropping in Montana. Journal of Agronomy. 96: 1730–1738.
17 . Clark PW, Kelm S and Endres MI (2002) Effect of feeding a corn hybrid selected for leafiness as silage or grain to lactating dairy cattle. Journal of Dairy Science. 85(3):607-612.
18 . Contreras-Govea FE, Muck RE, Armstrong KL and Albrecht KA (2009) Nutritive value of corn silage in mixture with climbing beans. Animal Feed Science and Technology. 150: 1-8.
19 . Crawley MJ (2009) Plant Ecology, 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK. De Wit, C.T., 1960. On competition. Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen. 66: 1–82.
20 . Dahmardeh M, Ghanbari A, Syasar B and Ramroudi M (2009) Effect of intercropping maize with cowpea on green forage yield and quality evaluation. Asian Journal of Plant Science. 8(3): 235-239.
21 . De Wit CT and Van den Bergh JP (1965) Competition between herbage plants. Netherlands Journal of Agricultural Science. 13(2): 212–221.
22 . Fageria NKand Baligar VC (2005) Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Advanced Agronomy. 88: 97-185.
23 . Firdous R and Gilani AH (2002) Prediction of dry matter digestibility of maize (Zea mays L.) fodder from chemical composition. Pakestan Journal of Agricultural Science. 39(1): 56-62.
24 . Ghanbari Bonjar A and Lee HC (2002) Intercropping field beans (Vicia faba) and wheat (Triticum aestivum) for whole crop forage: Effect of nitrogen on forage yield and quality. Agriculture Science Cambridge. 138: 311-314.
25 . Grace JB (1990) On the relationship between plant traits and competitive ability. In: Grace, J.B., Tilman, D. (Eds.), Perspective on Plant Competition. Academic Press, Inc., San Diego, pp. 51–65.
26 . Hauggaard-Nielsen H, Ambus P and Jensen ES (2003) The comparison of nitrogen use and leaching in sole cropped versus intercropped pea and barley. Nutrient Cycling Agroecosystems. 65: 289-300.
27 . Jahanzad E, Jorat M, Moghadam H, Sadeghpour A, Chaichi MR and Dashtaki M (2013) Response of a new and a commonly grown forage sorghum cultivar to limited irrigation and planting density. Agriculture Water Management. 117: 62-69.
28 . Jana PK, Mandal BK, Prakash O and Chakraborty D (1995) Growth, water-use and yield of Indian mustard (Brassica juncea), gram (Cicer arietium) and lentil (Lens culinaris) grown as sole crops and intercrops with 3 moisture regimes. Indian Journal of Agricultural Science. 65: 387-397.
29 . Jonathan DC (2008) Intercropping with maize in sub-arid regions. Community planning and analysis. Definition and benefits of intercropping. Community Planning and Analysis. Technical Brief. 1-5 (Abst.).
30 . Lauriault LM and Kirksey RE (2004) Yield and nutritive value of irrigated winter cereal forage grass-legume intercrops in the southern high plains, USA. Journal of Agronomy. 96: 352-358.
31 . Li L, Sun J, Zhang F, Guo T, Bao X, Smith FA and Smith SE (2006) Root distribution and interactions between intercropped species. Oecologia. 147: 280-290.
32 . Lithourgidis AS, Dhima KV, Vasilakoglou IB, Dordas CA and Yiakoulaki MD (2007) Sustainable production of barley and wheat by intercropping common vetch. Agronomy for Sustainable Development. 27: 95-99.
33 . Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB, Dordas CA and Yiakoulaki MD (2006) Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crop Research. 99: 106-113.
34 . Lithourgidis AS, Vlachostergios DN, Dordas CA and Damalas CA (2011) Dry matter yield, nitrogen content, and competition in pea–cereal intercropping Systems. European Journal Agronomy. 34: 287-294.
35 . Liu JH, Zeng ZH, Jiao LX, Hu YG, Wang Y and Li H (2006) Intercropping of different silage maize cultivars and alfalfa. Acta Scientiarum Agronomy. 32: 125-130.
36 . Malezieux E, Crozat Y, Dupraz C, Laurans M, Makowski D, Ozier-Lafontaine H, Rapidel B, Tourdonnet S and Valantin-Morison M (2009) Mixing plant species in cropping systems: concepts, tools and models. Review Journal Agronomy for Sustainable Development. 29: 43–62.
37 . Mikic A, Cupina B, Mihailovic V, Krstic D, Antanasovic S, Zoric L,  Dordevic V, Peric V and Srebric M (2013) Intercropping white (Lupinus albus) and Andean (Lupinus mutabilis) lupins with other annual cool season legumes for forage production. South African Journal of Botany. 89: 296–300.
38 . Reich JM and Casler MD (1985) Effect of maturity and alfalfa competition on expected selection response for smooth brome grass forage quality traits. Crop Science. 25: 635-640.
39 . Sadeghpour A, Jahanzad E, Esmaeili A, Hosseini MB and Hashemi M (2013) Forage yield, quality and economic benefit of intercropped barley and annual medic in semi-arid conditions: Additive series. Field Crop Research. 148: 43-48.
40 . Strydhorst SM, King JR, Lopetinsky KJ and Neil Harker K (2008) Forage potential of intercropping barley with faba bean, lupin or field pea. Journal of Agronomy. 100: 182-190.
41 . Tofinga MP, Paolini R and Snaydon RW (1993) A study of root and shoot interactions between cereals and peas in mixtures. Journal of Agricultural Science, Cambridge. 120: 13-24.
42 . Tsubo M, Walker S and Mukhala E (2001) Comparisons of radiations use efficiency of mono-intercropping systems with different row orientations. Field Crop Research. 71: 17-29.
43 . Ullah MA (2010) Forage production in panicum grass-legumes intercropping by combining geometrical configuration, inoculation and fertilizer under rainfed conditions. University of Kassel. Ph.D. dissertation.
44 . Wang Y, McAllister TA, Barbieri LR and Berg BP (2006) Effect of sainfoin incorporated into alfalfa pasture on ruminal fluid characteristics and development of bloat in grazing steers. Canadian Journal of Animal Science. 86(3):383-392.
45 . Willey RW and Osiru DSO (1972) Studies on mixtures of maize and beans (Phaseolus vulgaris L.) with special reference to plant population. Journal of Agricultural Science. 79: 519–529.
46 . Willey RW and Rao MR (1980) A competitive ratio for quantifying competition between intercrops. Experimental Agriculture. 16: 117-125.
47 . Yolcu H, Polat M and Aksakal V (2009) Morphologic, yield and quality parameters of same annual forages as sole crops and intercropping mixtures in dry conditions for livestock. Food, Agriculture and Environment. 7: 594-599.
48 . Zhang G, Yang Z and Dong SH (2011) Interspecific competitiveness affects the total biomass yield in an alfalfa and corn intercropping system. Field Crop Research. 124: 66-73.