نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آگرواکولوژی، گروه مهندسی زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر جداگانه و تلفیقی دو نوع کود سبز، کود گاوی، کود فسفات بارور-2 و کود شیمیایی مرسوم بر خواص کمی و کیفی گیاه چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد طی سال زراعی 92-1391 اجرا شد. 12 تیمار شامل 1. شاهد بدون کود، 2. نخودفرنگی + سوپرفسفات تریپل، 3. خلر + سوپرفسفات تریپل، 4. فسفات بارور-2 + اوره، 5. کود گاوی + سوپرفسفات تریپل، 6. کود شیمیایی مرسوم، 7. نخودفرنگی + فسفات بارور-2، 8. خلر + فسفات بارور-2، 9. نخودفرنگی + کود گاوی + سوپرفسفات تریپل، 10. خلر + کود گاوی + سوپرفسفات تریپل، 11. نخودفرنگی + کود گاوی + فسفات بارور-2 و 12. خلر + کود گاوی + فسفات بارور-2 بودند. تیمارهای کودی اثر معناداری بر عملکرد ریشه، عملکرد شکر، عملکرد شکر سفید و همچنین مقدار نیتروژن مضره داشت، به‌طوری که تیمارهای تلفیقی 8، 10، 11 و 2 بیشترین میانگین‌ها را در صفات عملکرد ریشه، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید به خود اختصاص دادند. استفاده از تیمارهای کود سبز و کود دامی و تلفیق آنها همراه با کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور، عملکرد ریشه را 18-10 درصد نسبت به استفاده از کود شیمیایی مرسوم و 68-32 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کمترین مقدار نیتروژن مضره مربوط به تیمارهای 10 و 11 بود. از نظر دیگر صفات بررسی‌شده نیز تیمارهای تلفیقی کودهای آلی و زیستی در حد پذیرفتنی بودند.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of solitary and combined application of organic and biological manure and chemical fertilizer on some of the qualitative and quantitative properties of sugar beet

نویسندگان [English]

  • Simin Faraji 1
  • Mohamad Rafieiolhossaini 2
  • Ali Abasi Soorki 2

1 M.Sc. Student of Agroecology, Department of Agronomy Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

In order to study the effect of solitary and combined application of two types of green manure, cow manure, Barvar-2 phosphate fertilizer and conventional chemical fertilizer on some of the qualitative and quantitativeproperties of sugar beet, an experiment was conducted at the research farm of Shahrekord University in 2013. The experimental design was randomized in a complete block design with three replications and 12 treatments including: 1- control, 2-Pisum + Triple Super Phosphate (TSPh), 3-Lathyrus + TSPh, 4-Barvar-2 phosphate + Urea, 5-Cow manure (Cm) + TSPh, 6-Conventional manure, 7-Pisum + Barvar-2 phosphate, 8- Lathyrus + Barvar- phosphate 2, 9-Pisum + Cm + TSPh, 10-Lathyrus + Cm + TSPh, 11-Pisum + Cm + Barvar-2 phosphate and 12-Lathyrus + Cm + Barvar-2 phosphate. The results showed that fertilizer treatments had a significant effect on root yield, sugar yield, white sugar yield and harmful nitrogen whereas combined treatments of 8, 10, 11 and 2 had the highest means for root yield, sugar yield and white sugar yield. Application of green manure, farm yard manure and their combinations along with Barvar phosphate biological fertilizer increased root yield of sugar beet between 10-18 and 32-68 percent compared with conventional chemical fertilizer and control, respectively. The lowest amount of harmful nitrogen was related to the treatments of 10 and 11. From the viewpoint of the other studied traits, combined treatments of organic and bio-fertilizers were quite acceptable.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barvar-2 phosphate
  • Chemical Fertilizer
  • Cow manure
  • Green manure
  • Sugar beet
 
1 . اکبری پ، قلاوند ا و مدرس ثانوی ع م (1388) تأثیر کاربرد سیستم­های مختلف تغذیه­ای (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتابگردان. دانش کشاورزی پایدار. 1(1): 93-83.
2 . انصاری جوینی م، چایی‌چی م ر و کشاورز افشار ر (1390) اثر روش‌های مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد و اجزای عملکرد شلغم علوفه­ای. مجلة الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 4(3): 138-121.
3 . خدابنده ن (1372) زراعت گیاهان صنعتی. جلد 19، چاپ چهارم، مرکز نشر سپهر، تهران. 454 ص.
4 . صالحی ع، فلاح س، ایرانی­پور ر و عباسی سورکی ع (1393). اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L). بوم­شناسی کشاورزی. 6: 507-495.
5 . فتح­اله طالقانی د، صادق‌زاده س و نوشاد ح (1385) تأثیر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند. مؤسسة تحقیقات چغندرقند. 22(2): 78-67.
6 . El-Komy HMA (2005) Co-immobilization of Azospirillum lipoferum and Bacillus megaterium for successful phosphorus and nitrogen nutrition of wheat plants. Food Technology and Biotechnology. 43(1): 19-27.
7 . Lehrsch GA, Brown B, Lentz RD, Johnson Mayard JL and Leytem B (2014) Sugarbeet yield and quality when substituting compost or manure for conventional nitrogen fertilizer. Agronomy Journal. 107(1): 221-231.
8 . Odhiambo J )2011( Potential use of green manure legume cover crops in smallholder maize production systems in Limpopo province, South Africa. African Journal of Agricultural Research. 6(1):107-112.
9 . Pieters AJ (2004) Green manuring: Principles and Practice. 356 p.
10 . Prasad R (1996) Cropping systems and sustainability of agriculture. Indian Farming. 46: 39-45.
11 . Sharpley AN, McDowell RW and Kleinman PJA (2004) Amounts, forms, and solubility of phosphorus in soils receiving manure. Soil Science Society of America Journal. 68: 2048-2057.
12 . Tejada M, Gonzalez JL, Garcı´a-Martı´nez AM and Parrado J (2008) Effects of different green manures on soil biological properties and maize yield. Bioresource Technology. 99: 1758-1767.
13 . Vales S and Strand P (1991) Effect of manure application to the held's differentiate in soil. Field Crop Abstract. 43 (12):24-25.
14 . Yang YH, Jiang PA, Ai EK and Zhou YQ (2005) Effects of planting Medicago sativa L. on soil fertility. Arid Land Geography. 28: 248-251.