نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار، مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدۀ مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

4 استادیار گروه شیمی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی میوۀ درخت پیوندی با میوۀ پایه، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 93-1392 انجام گرفت. بدین منظور فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مقدار فنول کل و فلاونوئید کل میوه‏های چهار پایۀ ’یوزو‘، ’شل‌محله‘، ’نارنج‘ و ’سیتروملو‘ در مقایسه با میوه‌های درخت پیوندی پرتقال ,ایتالیایی، و ,سالوستیانا، روی پایه‌های یادشده در بخش‏های مختلف میوه اعم از پوست و گوشت بررسی شد. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کاملاً‌ تصادفی در سه تکرار اجرا شد. براساس نتایج، صفات اندازه­گیری‌شده در سطح 1 درصد تحت تأثیر پایه، رقم و بافت میوه قرار داشت، به­طوری ­که بیشترین مقدار فنول کل (38/21 میلی‌گرم در گرم) در پوست رقم ,ایتالیایی، پیوندشده روی پایۀ شل­محله مشاهده شد. همچنین بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی (71/85 درصد) در پوست پایۀ ’سیتروملو‘ و بیشترین مقدار فلاونوئید کل (337/0 میلی‌گرم در گرم) در پوست رقم ,سالوستیانا، پیوندشده بر روی پایۀ ’یوزو‘بود. براساس نتایج، توانمندی تجمع فنول کل در میوۀ پایه در میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوۀ درخت پیوندی مؤثر است و همبستگی مثبت دارد. با اینکه بین ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوۀ درخت پیوندی با پایه تفاوت معنا‌داری وجود داشت، هیچ­گونه رابطۀ مشخصی بین آنها مشاهده نشد. به‌نظر می‌رسد این تفاوت ناشی از ویژگی‌های ترکیبی و فیزیولوژیکی هر میوه (رقم پیوندی یا پایه) باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the accumulation of phenolic compounds in Salustiana and Italian orange cultivars with their rootstock fruits

نویسندگان [English]

  • nastaran hemmati 1
  • azim ghasem nezhad 2
  • javad fattahi moghaddam 3
  • pouneh ebrahimi 4

1 M.Sc. Student of Medicinal Plant, Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Science And Natural Resources, Gorgan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

3 Assistant Professor, Horticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran.

4 Assistant Professor, Faculty of Science, Department Of Chemistry, Golestan University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

The present study was done to investigate the correlation between biochemical changes of grafted tree fruits and rootstock fruits in Gorgan university of agricultural science and natural resources in 2012-2013. For this purpose, the antioxidant activity and the total content of phenol and  flavonoid on four rootstocks such as Yuzu (Citrus junos), Shelmahalleh (Citrus sinensis var. shel mahalleh), Citrumelo (Citrus paradisi X Poncirus trifoliate), Sour orange (Citrus aurantium) and Italian and Salustiana grafted tree were studied in skin and flesh of fruits. This research was done as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The result showed that the measured parameters were significantly influenced by cultivar, rootstock and tissue. The highest amount of total phenol (21.38 mg/gDM) was recorded in Italian skin on Shelmahalleh rootstock. The most antioxidant activity (85.71 percent) was produced in the skin of Citrumelo rootstock. The maximum content of total flavonoid (0.337 mg/gDM) was observed in the skin of Salustiana on Yuzu rootstock. The investigation indicated that the total phenol accumulation ability of rootstock fruit influences the antioxidant activity of the grafted tree fruits with a positive correlation Although there was  significant differences between antioxidant compounds of grafted tree fruits with fruits of their rootstocks, but there was no relationship between them. It seems this was due to a combination of physiological characteristics of each group (grafted or not) of fruits.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • citrus
  • fruit skin and flesh
  • Total Flavonoid
  • total phenol
 
1 . فتاحی مقدم ج، حمیداوغلی ی، فتوحی قزوینی ر، قاسم‌نژاد م و بخشی د (1390) ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 25(2): 217-211.
2 . فتوحی­قزوینی ر و فتاحی­مقدم ج (1385) پرورش مرکبات در ایران. انتشارات دانشگاه گیلان، گیلان. 305 ص.
3 . قاسم­نژاد ع، قاسمی ی، همتی خ، ابراهیم‌زاده م و قاسمی ک (1391) مطالعۀ اثر پایه و بافت میوه بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی نارنگی پیج و پرتقال تامسون ناول. پژوهش­های تولید گیاهی. 19(3): 53-43.
 
4 . Cushine TP and Lamb AJ (2005) Antimicrobial activity of flavonoids. Antimicrobials Agent. 26(5): 343-356.   
5 . Davise FS and Albrigo LG (1994) Citrus. CAB International. Wallingford, UK. 30-33.               
6 . Dixon RA and Paiva NI (1995) Stress-induced phenylpropanoid metabolism. The Plant Cell. 7(7): 1085-1097.
7 . Ebrahimzadeh MA, Hosseinimehr SJ and Hamidinia A (2008) Antioxidant and free radical scavenging activity of Feijoa sallowiana fruits peel and leaves. Pharmacology Online. 1: 7-14.
8 . Ghasemi K, Ghasemi Y and Ebrahimzadeh MA (2009) Antioxidant activity of phenol and flavonoid contents of 13 citrus species peels and tissues. Pharmacy Science. 22(3): 277-281.
9 . Gil M, Tomas-Barberan AT, Hess-Pierce B and Kader AA (2002) Antioxidant capacities, phenolic compounds, carotenoids and vitamin C content of nectarine and plum cultivars from California. Agricultural and Food Chemistry. 50(17): 4976-4982.
10 . Gil-Izquierdo A, Riquelme MT, Porras I and Ferreres F (2004) Effect of the rootstock and interstock grafted in lemon tree (Citrus limon (L.) Burm.) on the flavonoid content of lemon juice. Agricultural and Food Chemistry. 52(2): 324-331.
11 . Hemmati Kh, Omidbiagi R, Bashirisadr Z and Ebrahimi Y (2003) Effect of climate and harvesting time in quantities and qualities flavonoids certain in Citrus cultivars. Modarres University Publisher. Ph.D. Thesis.
12 . Horowitz RM and Gentili B (1986) Taste effects of flavonoids. Progress in Clinical and Biological Research. 213: 163-175.
13 . Li Y, Guo C, Yang J, Wei J, Xu J and Cheng S (2006) Evaluation of antioxidant properties of pomegranate peel extract in comparison with pomegranate pulp extract. Food Chemistry. 96(2): 254-260.
14 . Manila L, Moor U, Karp K and Pusa T (2011) The effect of genotype and rootstock on polyphenol composition of selected apple cultivars in Estonia. Žemdirbystė= Agric. 98(1): 63-70.
15 . Nazakato M, Kobayashi C, Yamajima Y, Kawano M and Yasuda K (2001) Determination of neohesperidin dihydrochalcone in foods. The Food Hygienic Society of Japan. 42(1): 40-44.
16 . Oogheh WC, Oogheh SJ, Detavernier CM and Huygebaert A (1994) Characterization of Orange juice (Citrus sinensis) by flavanone glucoside. Agricultural and Food Chemistry. 42(10): 2183-2190.
17 . Ortuno A, Reynaldo I, Fuster MD, Botia J, Puig DJ, Sabater F, Lindon AQ, Porras I and Del Rio JL (1997) Citrus cultivars with high flavonoid contents in the fruits. Scientia Horticulturae. 68(1): 231-236.  
18 . Ramin AA and Alirezanezhad A (2005) Effects of citrus rootstocks on fruit yield and quality of Ruby Red and Marsh grapefruit. Fruits. 60(5): 311-317.
19 . Renaldo I (1999) Flavonoids found in several citrus species cultivated in Cuba and Spain for the industrial application. Cultivos Tropicales. 20(3): 73-75.
20 . Toor RK and Savage GP (2005) Antioxidant activity in different fractions of tomatoes. Food Research International. 38(5): 487-494.
21 . Wang YC, Chuang YC and Ku YH (2007) Quantitation of bioactive compounds in citrus fruits cultivated in Taiwan. Food Chemistry. 102(4): 1163-1171.