دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-211 
6. مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی

صفحه 65-76

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی


7. ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج

صفحه 77-101

عرفان سپهوند؛ علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ محمود قاسم نژاد


12. بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

صفحه 155-169

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی


13. اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی

صفحه 171-186

مجید اسماعیلی زاده؛ محمدرضا پوررجبی نژاد؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی