1. بررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه‌ای

علیرضا ترابی؛ حسن فرحبخش؛ غلامرضا خواجویی نژاد

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 1-14

چکیده
  به منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوای نسبی آب سورگوم (Sorghum bicolor L.)، آزمایشی با استفاده از طرح کرت‌های خرد‌شده در مکان و زمان و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 90 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجام شد. رژیم‌های ...  بیشتر

2. اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111

حسن حاج نجاری؛ محیالدین پیرخضری؛ داریوش آتشکار

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 15-26

چکیده
  کاربرد پایه‌های رویشی به منظور افزایش کمی و کیفی باغ‌های سیب ضروری است. آسان‌سازی فنون تکثیر پایه‌های رویشی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها اثر مثبت بر روند توسعة باغ‌های پایة مالینگ دارد. این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از سر‌شاخه‌های پایه‌های رویشی بالای محل پیوند و کاهش ضایعات پایه‌های سربرداری‌شده پس از پیوند و بررسی ...  بیشتر

3. تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی

محمد سعید حسنوندی؛ مسعود رفیعی؛ عظیمه باقری

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 27-37

چکیده
  تجزیه و تحلیل رشد، روش کاربردی و با ارزشی در بررسی کمی رشد، نمو و تولیدگیاهان زراعی به شمار می‏رود. به منظور مطالعة اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر شاخص‏های مهم فیزیولوژیک رشد گیاه گلرنگ (رقم IL111)، آزمایشی در قالب کرت‏های خرد‌ده با طرح پایة بلوک‏های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 87ـ1386 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی ...  بیشتر

4. اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول

علیرضا مشرفی عراقی؛ روح‌انگیز نادری؛ مصباح بابالار؛ محمدرضا طاهری

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 39-51

چکیده
  بنت­القنسول (Euphorbia pulcherrima) گیاهی گلدانی است که براکته­های رنگین آن در روزهای کوتاه تشکیل  می‌شود. در این تحقیق، تأثیر نسبت­های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر خصوصیات کمی و کیفی بنت­القنسول مطالعه شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان بنت­القنسول با نسبت­های مختلف آمونیوم به نیتروژن ...  بیشتر

5. مقایسه پتانسیل لجن فاضلاب با کمپوست زباله شهری از نظر غنی‌ کردن خاک با برخی عناصر ریزمغذی

سید مجید موسوی؛ زهرا احمدآبادی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 53-63

چکیده
  برای مقایسة پتانسیل کودهای آلی لجن فاضلاب با کمپوست زبالة شهری از نظر ورود عناصر ریزمغذی به خاک، تحقیقی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه اجرا شد. تیمارهای کودی به‌عنوان عامل اصلی و شامل کود شیمیایی، کودهای آلی(20 و40 تن لجن فاضلاب در هکتار، 20 و40 تن لجن فاضلاب در هکتار+50 درصد کود شیمیایی، 20 و ...  بیشتر

6. مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 65-76

چکیده
  یکی از فاکتور‌های مهم موفقیت احداث چمن، وضعیت مناسب بستر کشت آن است؛ در این بررسی تأثیر چند بستر کشت (1. خاک‌برگ، 2.پوستة برنج، 3. کود دامی، 4. کمپوست قارچ، 5. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کمپوست قارچ (مخلوط 1)، 6. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کود دامی (مخلوط 2)، هر یک به نسبت 1:1:1 به همراه 7. تیمار شاهد) در سه سطح فشردگی (غلتک با وزن‌های 36، 56 و ...  بیشتر

7. ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج

عرفان سپهوند؛ علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ محمود قاسم نژاد

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 77-101

چکیده
  این آزمایش، به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی درخت و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و مغز و همبستگی بین آن‌ها در 80 ژنوتیپ بادام انجام شد. صفات کیفی در این آزمایش براساس توصیف‌نامة بادام اندازه‌گیری و به آن‌ها کد داده شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر وزن میوه، خشک‌میوه و مغز و نسبت مغز به خشک‌میوه با یکدیگر دارای اختلاف ...  بیشتر

8. بهینه‌سازی کشت درون‌شیشه‌ای پایه‌های رویشی تترا، نماگارد و GF677

مریم تاتاری؛ سید اصغر موسوی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 103-115

چکیده
  با توجه به مشکلات ناشی از کاربرد پایه­های بذری و غیر­یکنواخت در باغ­های درختان میوة هسته­دار، استفاده از پایه­های یکنواخت و سازگار با این درختان الزامی است. به منظور تعیین بهترین محیط کشت، ریزنمونه­های جوانة انتهایی و جوانه­های جانبی پایه­های تترا، نماگارد و GF677 در اواسط بهار تهیه شدند و پس از گندزدایی، در شرایط درون‌شیشه­ای ...  بیشتر

9. کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن

علی سرخوش؛ محمد ابوطالبیان

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 117-128

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ مزرعه‌ای بذر و تقسیط کود نیتروژنی بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت سینگل‌کراس 704 این پژوهش در سال 1390 به روش فاکتوریل در قالب بلوک‌‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی اسدآباد اجرا شد. تیمارها شامل پرایم مزرعه‌ای بذر در سه سطح (پرایم با آب، پرایم با محلول روی و بدون ...  بیشتر

10. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان

علی رضا برجیان بروجنی؛ امیر هوشنگ جلالی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 129-140

چکیده
  حبوبات از جمله گیاهانی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن را دارند و جایگاه ویژه‌ای را در تناوب‌های زراعی به خودشان اختصاص داده‌اند. به منظور مقایسة ویژگی‌های زراعی 5 لاین امید‌بخش لوبیا چیتی با 2 رقم شاهد صدری و محلی خمین مطالعه‌ای، در سال زراعی 91ـ1390، در 3 شهرستان فریدون‌شهر، دهاقان و سمیرم استان اصفهان انجام شد. از طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

11. ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی

آویشن طاهرخانچی؛ غلام علی اکبری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید قربانی جاوید

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 141-153

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک سویا تحت تنش کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1390، در گلخانه دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این بررسی سه رژیم آبیاری شامل شرایط بدون تنش (40 درصد تخلیه رطوبت)، تنش متوسط (60 درصد تخلیه رطوبت) و تنش شدید ...  بیشتر

12. بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 155-169

چکیده
  بهمنظور بررسی تأثیرات توأم تنش شوری حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پتانسیل‌های مختلف اسمزی (صفر، 3-، 6- و 9- بار) در دماهای متفاوت، 20، 25، 30 و 35 درجة سانتی‌گراد، با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

13. اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی

مجید اسماعیلی زاده؛ محمدرضا پوررجبی نژاد؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 171-186

چکیده
  به منظور بررسی اثر بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری در زمستان بر پارامترهای رشدی و ترکیب شیمیایی درخت و ویژگی‌های کمّی خشک‌میوة پستة رقم کله‌قوچی پژوهشی، در سال‌های 1389 تا 1391، انجام شد. در این پژوهش اثر 2 سطح رژیم آبیاری شامل آبیاری و بدون آبیاری در زمستان در ترکیب با 3 سطح بنزیل‌آدنین (0، 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر) با استفاده از طرح بلوک‌های ...  بیشتر

14. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس

حسین صادقی؛ بابک میرشکارنژاد؛ سامان شیدائی؛ بیتا اسکوئی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 187-199

چکیده
  به ‌منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارد‌شده به بذرهای سویا در زمان فرآوری پژوهشی براساس یک آزمایش فاکتوریل 3×6 با 18 تیمار بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران (ساری)، در سال 89ـ1388، انجام‌ شد؛ عامل اول، مراحل مختلف فرآوری بذر شامل 6 مرحله: قبل از بوجاری، بعد از بالابر، ...  بیشتر

15. تأثیر تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد پنبه در شرایط گرمسار

علی نادری عارفی؛ محمد عابدینی اسفهلانی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 201-211

چکیده
  به منظور تعیین مناسب‏ترین تاریخ کاشت و زمان مناسب قطع آبیاری پنبة رقم ورامین در شرایط آب‌و‌هوایی شهرستان گرمسار، در سال‏های 1390 و 1391 آزمایشی در قالب کرت‏های خرد‌شده با طرح پایة بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی عبارت بود از 3 زمان قطع آبیاری شامل قطع آبیاری در تاریخ‏های 20 و 30 شهریور و 10 مهر ماه و 3 تاریخ کاشت ...  بیشتر