نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

بنت­القنسول (Euphorbia pulcherrima) گیاهی گلدانی است که براکته­های رنگین آن در روزهای کوتاه تشکیل  می‌شود. در این تحقیق، تأثیر نسبت­های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر خصوصیات کمی و کیفی بنت­القنسول مطالعه شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان بنت­القنسول با نسبت­های مختلف آمونیوم به نیتروژن کل صفر، پنج صدم، یک دهم و شانزده صدم میلی­اکی­والان در لیتر تغذیه شدند. سپس، در پایان آزمایش خصوصیات رویشی، وزن تر و خشک اندام­های هوایی و ریشه، شاخص کلروفیل و غلظت عناصر معدنی ارزیابی شدند. بررسی کلی نتایج نشان داد که محلول­های غذایی با نسبت­های مختلف آمونیوم به نیتروژن کلتأثیر معنی‌داری (01/0≥P) بر خصوصیات کمی و کیفی بنت­القنسول داشت. به‏طوری که، حداکثر سطح براکته و برگ در نسبت آمونیوم به نیتروژن کلپنج صدم میلی‌اکی­والان در لیتر و حداقل در نسبت شانزده صدم میلی­اکی­والان در لیتر به‏دست آمد. نسبت بالاتر از پنج صدم میلی­اکی­والان در لیتر آمونیوم به نیتروژن کل سبب تأخیر در تشکیل براکته و کاهش ماندگاری گل شد. همچنین، تأثیر تیمارها بر وزن تر و خشک براکته، برگ، ساقه، ریشه و میزان نیتروژن برگ معنی‌دار بود. بنابر­این، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، به ‏نظر می­رسد، نسبت تغذیة آمونیوم به نیتروژن کل برابر پنج صدم سبب بهبود شاخص­های تولید گیاه بنت­القنسول شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different ammonium to total nitrogen ratios on vegetative growth and flowering of pot plants of poinsettia

نویسندگان [English]

  • Alireza Moshrefi Araghi 1
  • Rohangiz Naderi 2
  • Mesbah Babalar 3
  • mohammad taheri 4

1 MSc student, Department of Horticulture Science and Landscape, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticulture Science and Landscape, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

3 Professor, Department of Horticulture Science and Landscape, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Horticulture Science and Landscape, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) is a potted plant, which its colorful bracts appear in short days. In this
experiment, effect of different ammonium to total nitrogen ratios on quantitative and qualitative traits of
poinsettia was studied. The experiment was conducted as a complete randomized design with three
replicates. The plants were irrigated with water containing of different ammonium to total nitrogen ratios
of 0, 0.05, 0.1 and 0.16. At the end of experiment, vegetative traits, fresh and dry weight of shoot and
root, chlorophyll index and mineral elements concentration were assessed. Overall study results revealed
that quality and quantity characteristics of poinsettia were significantly affected by various ammoniums
to total nitrogen ratios. So that, the maximum bract area and leaf area achieved for the ratio 0.05 meq/l
and the minimum achieved for the ratio 0.16 meq/l. Bract productions in plants delayed and its longevity
decreased by ratios higher than 0.05 meq/l. In addition, effect of treatments on fresh and dry weight of
bract, leaf, stem, and root and leaf nitrogen level was significant. According to the results, adjustment of
ammonium to total nitrogen in the nutrient solution with ratio of 0.05 meq/l likely makes improving in the
production characteristics of poinsettia.
Keywords: ammonium, bract, chlorophyll

کلیدواژه‌ها [English]

  • ammonium
  • bract
  • Chlorophyll
  • cyathium
  • Nitrate