دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-210 
9. اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس

صفحه 107-117

لطفعلی صادقی آذر؛ شهاب مداح‌حسینی؛ اصغر رحیمی؛ علی اکبر محمدی میریک


10. تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

صفحه 119-135

فاطمه ناظوری؛ سیامک کلانتری؛ امان الله جوانشاه؛ نادر درکی؛ علی رضا طلایی