مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اصفهان ـ ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان ـ ایران

چکیده

حبوبات از جمله گیاهانی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن را دارند و جایگاه ویژه‌ای را در تناوب‌های زراعی به خودشان اختصاص داده‌اند. به منظور مقایسة ویژگی‌های زراعی 5 لاین امید‌بخش لوبیا چیتی با 2 رقم شاهد صدری و محلی خمین مطالعه‌ای، در سال زراعی 91ـ1390، در 3 شهرستان فریدون‌شهر، دهاقان و سمیرم استان اصفهان انجام شد. از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار برای اجرای پژوهش استفاده شد. در منطقة فریدون‌شهر عملکرد دانة لاین‌های KS21191، E9 و E10 به‌ترتیب با 3035، 3412 و 3455 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی‌داری با رقم شاهد صدری نداشت، اما به‌ترتیب 37، 8/21 و 3/20 درصد کمتر از رقم محلی خمین بود. در منطقة دهاقان عملکرد تمام لاین‌های امید‌بخش به‌طور معنی‌داری کمتر از 2 رقم شاهد بود. در منطقة سمیرم لاین‌های امید‌بخش E9 و E10 به‌ترتیب با عملکردهای 2900 و 2720 کیلوگرم در هکتار عملکردهایی معادل 2 رقم شاهد داشتند. تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف دو جزء مهم عملکرد بودند که بخش شایان توجهی از تفاوت عملکرد ژنوتیپ‌ها را توضیح دادند. روند تغییرات شاخص برداشت در 2 منطقة فریدون‌شهر و دهاقان یکسان بود و رقم محلی خمین در این 2 منطقه به‌ترتیب با شاخص برداشت 8/42 و 8/38 درصد، بالاترین مقادیر شاخص برداشت را داشت. در منطقة سمیرم، شاخص برداشت ارقام صدری، خمین و لاین‌های E9 و E10 به‌ترتیب برابر بود با 1/37، 8/36، 8/35 و 5/36 درصد. با توجه به نتایج، عملکرد لاین‌های E9 و E10 در هر 2 منطقة فریدون‌شهر و سمیرم و عملکرد لاین KS21191 فقط در منطقة فریدون‌شهر می‌تواند با عملکرد ارقام شاهد برابری کند و لاین‌های امید‌بخش مناسب شهرستان سمیرم نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of yield and yield components of pinto bean promising lines in three regions of the Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Borjian 1
  • Amir hooshang Jalali 2
1 M.Sc. of Agronomy, Isfahan Agricultural Organization, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Seed and Plant Research, Agricultural and Natural Resources Research Center of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Pulses crops with nitrogen fixation ability have a special place in the crop rotation. In order to compare
the agronomic characteristics of five promising lines of pinto beans with Sadri and local Khomein
cultivars as control a study was conducted at 2011- 2012 cropping seasons, in three cities of
Fereidoonshahr, Dehaghane and Semirom in Isfahan Province. Randomized complete block design with
four replications was used for the study. In Fereidoonshahr area, yields of KS21191, E9, and E10 hopeful
lines were respectively, 3035, 3412 and 3455 kg ha-1, without significantly different from Sadri control
cultivar, but were respectively 37, 21.8 and 20.3% less than Khomein local varieties. In Dehaghane area,
yields of all hopeful lines were significantly less than both control cultivars. In Semirom region, hopeful
lines of E9 and E10, respectively, with yields of 2900 and 2720 kg ha-1 had equivalent yield with two
control varieties. Number of pods per plant and seeds per pod were the two major components that
explain a significant part of the difference between the genotypes. Trend of harvest index change were
similar in the two regions Dehaghane and Fereidoonshahr and Khomein local cultivars, respectively with
42.8 and 38.8 HI percent, had the highest HI values. In Semirom region, harvest index for Sadri and
Khomein cultivars and lines E9 and E10, were 37.1, 36.8, 35.8 and 36.5 percent respectively. According
to the results of this study, yield of E9 and E10 lines, in both Fereidoonshahr and Semirom regions, and
yield of KS21191 line, only in Fereidoonshahr can be equal with the yield of control cultivar. The
promising lines of this study were not appropriate for the Semirom area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Cultivar
  • grain weight
  • harvest index
  • number pods per plant