نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان - ایران

2 دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان - ایران

3 استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان - ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوای نسبی آب سورگوم (Sorghum bicolor L.)، آزمایشی با استفاده از طرح کرت‌های خرد‌شده در مکان و زمان و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 90 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجام شد. رژیم‌های مختلف آبیاری (100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی) به کرت‌های اصلی و مقادیر مختلف سوپرجاذب زئولیت (صفر، 150 و300 کیلوگرم در هکتار) به کرت‌های فرعی اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد همة صفات مورد بررسی (علوفة تر و خشک، ارتفاع بوته، محتوای نسبی آب و ...) به جز تعداد گره در بوته تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری قرار گرفتند؛ همچنین، تمام صفات به جز ارتفاع، محتوای نسبی آب در مرحلة اول و سرعت رشد در مراحل اول و چهارم نمونه‌گیری تحت تأثیر سوپرجاذب قرار گرفتند، به‌طوری که، بیشترین مقدار صفات اندازه‌گیری‌شده از سطح 300 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار به‌دست آمد. اثر متقابل آبیاری×سوپرجاذب×برداشت در مورد علوفة تر معنی‌دار شد. بیشترین عملکرد علوفة تر از برداشت دوم و آبیاری 100 درصد ظرفیت زراعی با کاربرد 300 کیلوگرم زئولیت در هکتار به‌دست آمد. به‌طور کلی می‌وان نتیجه‌گیری کرد که مصرف سوپرجاذب در سطح 300 کیلوگرم در هکتار در سطوح آبیاری کمتر از ظرفیت زراعی به افزایش 20 درصدی عملکرد منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different irrigation regimes and zeolit super absorbent on the yield and yield components of forage sorghum

نویسندگان [English]

  • alireza torabi 1
  • Hassan Farahbakhsh 2
  • gholam reza khajoienejad 3

1 M.Sc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

2 Associate Professor of Agronomy & Crop Breeding Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Assistant Professor of Agronomy & Crop Breeding Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effects of different irrigation regimes and zeolit on the yield, yield components
and relative leaf water content of sorghum, a field experiment was conducted in split plot in time and
space based on randomized complete block design with three replicates in research station of Shahid
Bahonar University of Kerman in 2011. Irrigation regimes (100, 80, 60 and 40% of field capacity) and
different amounts of zeolite (control, 150 and 300 kg ha-1) were arranged as main and sub plots,
respectively. Irrigation regimes showed significant effect on all traits (fresh weight, dry mater, height,
relative water content etc.) except stem node number. Meantime, all the traits except stem height, relative
water content and the crop growth rate at the first and fourth stage of sampling affected by super
absorbent so that the highest amount of the measured traits were recorded for 300 kg ha-1 super absorbent.
Interaction effect of the irrigation water × SAP × harvest was significant for fresh weight. The highest
FW in second harvest belonged to I100 × 300 kg ha-1 SAP. At the end, it can be concluded that application
of 300 kg ha-1 super absorbent in irrigation levels lower than field capacity will result in 20% increase in
yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop growth rate
  • Drought stress
  • relative water content
  • Sorghum
  • Zeolit