مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران

3 دانشیار، گروه خاک‌شناسی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ـ ایران

4 استادیار، بخش خاک‌شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان، گرگان ـ ایران

چکیده

یکی از فاکتور‌های مهم موفقیت احداث چمن، وضعیت مناسب بستر کشت آن است؛ در این بررسی تأثیر چند بستر کشت (1. خاک‌برگ، 2.پوستة برنج، 3. کود دامی، 4. کمپوست قارچ، 5. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کمپوست قارچ (مخلوط 1)، 6. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کود دامی (مخلوط 2)، هر یک به نسبت 1:1:1 به همراه 7. تیمار شاهد) در سه سطح فشردگی (غلتک با وزن‌های 36، 56 و 76 کیلوگرم) بر میزان برخی از فاکتور‌های رشدی چمن اسپورت در فصل بهار بررسی شد. بدین منظور آزمایشی، در سال 1387، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به‌صورت طرح بلوک‌های نواری با سه تکرار اجرا شد. طبق نتایج این بررسی، اثر متقابل تیمار‌های کودی و فشردگی در برخی صفات مورد اندازه­گیری معنی‌دار شد، به‌طوری‌که بیشترین میزان کلروفیل و نیز ارتفاع گیاه در هر سه سطح فشردگی، در تیمار مخلوط 2 و کمترین میزان در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین، در هر سه سطح فشردگی، تیمار شاهد بیشترین و تیمار‌های مخلوط 2 و کود دامی کمترین میزان مادة خشک را به خود اختصاص دادند. در اندازه­گیری سرعت پوشش، تراکم و سبزینگی چمن، اثر متقابل تیمار‌های کودی و فشردگی معنی‌دار نشد و تیمار‌های کمپوست قارچ و مخلوط 2 به ترتیب بیشترین سرعت پوشش و سبزینگی را نسبت به سایر تیمار‌های کودی نشان دادند. به‌طور کلی مواد آلی به علت تأثیرات سازنده­ای که بر ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دارند، باید به‌عنوان یکی از ارکان مهم باروری خاک به ‌آن‌ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of seven types of medium in three compactness levels on qualitative characteristics of spring lawn

نویسندگان [English]

  • soheila javahery 1
  • hossein zarei 2
  • alireza movahedi naeini 3
  • ghorban ali roshani 4
1 Former M.Sc. student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Soil Science, Agricultural Research Center of Golestan Province, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important factors in lawn establishment is the culture bed. In the present work, we
evaluated the effect of some culture beds (1-leaf mold (LM), 2-rice husk (RH), 3-manure, 4-spent
mushroom compost (SMC), 5-mixture of LM, RH and SMC (M 1), 6-mixture of LM, RH and M (M 2),
with the ratio of 1:1:1 for both mixtures, along with 7-control treatment in three compactness levels (roll
with 36, 56 and 76 kg weights) on some growth factors of sport lawn during spring. Therefore, an
experiment carried out during 2008-9 in the research farm of Gorgan University of Agricultural Science
and Natural Resources in strip plots design with three replications. According to obtained results, the
interactions of fertilizer and compactness treatments for some of the measured traits were significant. The
highest and the lowest chlorophyll content and plant height in all three compactness levels were observed
in M2 and control treatments, respectively. Furthermore, in all three compactness levels, the highest dry
matter devoted to control treatment and the lowest one was observed in M2 and manure treatment. In case
of lawn coverage rate, density and greenness, the interaction of fertilizer and compactness treatments was
insignificant and SMC and M2 showed the highest coverage rate and greenness respectively. In
conclusion, organic materials have to be considered as one of the important factors as a result of their
structural effect on soil physicochemical and biological features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance characteristics cover rate
  • Density
  • Organic fertilizer
  • roller