تأثیر تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد پنبه در شرایط گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، ایستگاه گرمسار، گرمسار ـ ایران

2 عضو هیأت علمی بخش اصلاح و تهیة نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، شاهرود ـ ایران

چکیده

به منظور تعیین مناسب‏ترین تاریخ کاشت و زمان مناسب قطع آبیاری پنبة رقم ورامین در شرایط آب‌و‌هوایی شهرستان گرمسار، در سال‏های 1390 و 1391 آزمایشی در قالب کرت‏های خرد‌شده با طرح پایة بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی عبارت بود از 3 زمان قطع آبیاری شامل قطع آبیاری در تاریخ‏های 20 و 30 شهریور و 10 مهر ماه و 3 تاریخ کاشت (20/2/91، 5/3/91 و 20/3/91) نیز به‌عنوان عامل فرعی در کرت‏های فرعی اعمال شد. در طول فصل رشد از مراحل فنولوژیکی شامل جوانه‏زنی، شروع گل‌دهی، شروع غوزه‏دهی، باز‌شدن غوزه، رسیدگی و صفات تعداد غوزه در بوته، وزن هر غوزه، ارتفاع بوته و مقاومت یا حساسیت به بیماری‏ها و آفات یادداشت‏برداری شد. بر‌اساس نتایج حاصل، تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد وش و صفاتی مانند تعداد بوته در متر‌مربع، تعداد غوزه در بوته و ارتفاع بوته معنی‏دار بود، اما این تیمار وزن غوزه را تحت تأثیر قرار نداد. تاریخ‏ کاشت اول و قطع آبیاری در 20 شهریور با عملکردی معادل 7729 کیلوگرم وش در هکتار برتری محسوسی نسبت به سایر تاریخ‏های کشت داشت. تأثیر عامل سال احتمالاً به دلیل تغییرات اندک عوامل جوی، بر همة صفات بررسی‌شده معنی‏دار نبود. عملکرد با تعداد غوزه در بوته بیشترین همبستگی را داشت. کاشت در اولین تاریخ، یعنی 20 اردیبهشت و قطع آبیاری در 20 شهریور می‏تواند علاوه بر افزایش عملکرد، باعث صرفه‏جویی در 2 نوبت آبیاری شود که در صورت تکرار نتایج توصیه‌شدنی برای کشاورزان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting date and final irrigation on cotton yield at Garmsar condition

نویسندگان [English]

  • ali naderi arefi 1
  • mohammad abedini esfahlani 2
1 Agricultural Research Center of Semnan Province, Garmsar station, Garmsar, Iran
2 Agricultural Research Center of Semnan Province, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

To determine the best planting date and irrigation schedule in a cotton field (Gossypium hirsutum var.
Varamin) in Garmsar region an experiment was conducted in 2011. The experimental design was split
plot based on randomized complete block with three replications. Three irrigation termination dates (2011
Sep 11th, 2011 Sep 21st and 2011 Oct 2nd) arranged in main plots as main factor and three planting dates
(2011 May 10th, 2011 May 25th and 2011 Jun 9th) located in sub plots. During the growth season,
phonological events such as germination, date of flowering, date of boll formation, boll opening, maturity
and after harvest attributes such as plant tall, number of boll per plant and weight of boll were recorded.
The result showed that effect of planting date on seed cotton yield, plant/m2, boll per plant and plants
height was significant but boll weight was not affected significantly by this treatment. First planting date
and first irrigation termination date with 7729 kg/ha of seed cotton yield is the best treatment. Because of
stable environmental conditions in years of experiment, the effect of these treatments on studied
treatments is not significant. Totally, two first planting dates has the higher yield than third and first date
of irrigation termination is the best because of decreasing the number of irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boll number
  • boll weight
  • number of plant
  • plant tall
  • Production