تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی

مهدی رمضانی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36095

چکیده
  به منظور بررسی تأثیرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر با غلاف اسپرس رقم (Eski)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با 3  تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی ساری، در سال 1390، اجرا شد. تیمارها شامل پلی‌اتیلن‌گلیکول (PEG6000) با غلظت‌های 5 و 10 درصد (با پتانسیل‌های اسمزی 21/3- و 41/7 بار)، نیترات پتاسیم (KNO3) ...  بیشتر

تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی

سارا وزیری کته شوری؛ ماشااله دانشور؛ اکبر سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36096

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود فسفر، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی، آزمایشی، طی سال زراعی 90ـ1389، در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کود فسفر در سه سطح (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار، به‌صورت خاک کاربرد) ...  بیشتر

پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان

محمود قربانزاده نقاب؛ حمیدرضا بابایی؛ قربانعلی رسام؛ علیرضا دادخواه؛ اصغر خوشنود یزدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36097

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن نه رقم سویا، در منطقة شیروان، انجام شد. در این مطالعه نه رقم سویا (هابیت، هاک، بلاک هاک، سنچوری، کلومبوس، کلارک، سحر، زان و ویلیامز) در سه تاریخ کاشت (اول خرداد، 15 خرداد و 30 خردادماه) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی ...  بیشتر

نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه

مهدی رمضانی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36098

چکیده
  به منظور تعیین تأثیرات پرایمینگ و تراکم برای بهبود در صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌‌راس (S.C. 704) تحت کشت دوگانه در منطقة ساری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‌ای، در سال زراعی 1389، انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تراکم 80 و 100 هزار بوته در هکتار به‌عنوان ...  بیشتر

تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری

سعیده ملکی فراهانی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا چائی چی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36099

چکیده
  به منظور بررسی اثر نظام‌های کم‌آبیاری و کودی بر برخی خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، طی سال‌های زراعی 87ـ1385، انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری 1. بدون تنش (آبیاری نرمال گیاه تا پایان رسیدگی فیزیولوژیک)، 2. قطع آبیاری از آغاز گلدهی تا شروع ...  بیشتر

تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704

راضیه نبوی مقدم؛ محمد حسین صابری؛ محمدحسن سیاری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36100

چکیده
  به منظور تعیین تأثیرات پرایمینگ و تراکم برای بهبود در صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌‌راس (S.C. 704) تحت کشت دوگانه در منطقة ساری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‌ای، در سال زراعی 1389، انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تراکم 80 و 100 هزار بوته در هکتار به‌عنوان ...  بیشتر

اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی

مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36101

چکیده
  به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی و ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، با تاریخ کاشت متفاوت آزمایشی با طرح فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل پرایم بذر با سطوح مختلف سالیسیلیک اسید شامل سطوح شاهد (بذر پرایم‌نشده)، 400، 800، 1200، 1600، 2000 و 2400 میکرومولار و دو تاریخ کاشت اول آبان ...  بیشتر

کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی

سید شهرام شفیعی؛ حسن محمد علیزاده؛ حسین مقدم؛ علیرضا یوسفی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36102

چکیده
  به منظور بررسی روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1387، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه تهران، کرج، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد پس‌‌رویشی (در مقدار توصیه‌شده) و پیش‌‌رویشی (مقدار کاهش‌یافتة هر کدام در تلفیق با مالچ) علفکش‌های متریبوزین، ریم‌سولفورون و سولفوسولفورون؛ ...  بیشتر

واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم و خردل وحشی به افزایش سطوح نیتروژن

محمد رضا مرادی تلاوت؛ عطااله سیادت

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36103

چکیده
  به منظور بررسی واکنش رشد و رقابت گندم و خردل وحشی به سطوح نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی 89-1388، در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سی و شش کیلومتری شمال اهواز اجرا شد. گندم و خردل وحشی در یک آزمایش گلدانی با ترکیب‌های گندم خالص، خردل وحشی خالص و مخلوط گندم و خردل وحشی تحت سطوح مختلف نیتروژن شامل صفر، شصت، یکصد و بیست و یکصد ...  بیشتر

اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول

علیرضا عبداله پور؛ محمود قاسم نژاد؛ علی مومن پور؛ علیرضا اشکوری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 125-134

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36104

چکیده
  اثر دور آبیاری بر غلظت برخی از عناصر پرمصرف و کم‌مصرف در برگ پرتقال تامسون ناول پیوند‌شده روی سه پایه به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شد. فاکتورها شامل نوع پایه در سه سطح (پونسیروس (Poncitus trifoliata)، ترویر سیترنج (Citrus sinensis´Poncitus trifoliata ) و نارنج (Citrus aurantium)) و دور آبیاری در چهار سطح (دو، چهار، ...  بیشتر

بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور رقم بیدانه سفید

احمد ارشادی؛ سمیرا طاهری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 135-146

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36105

چکیده
  یخبندان بهاره یکی از عوامل محدود‌کننده در تولید انگور است. استفاده از برخی ترکیبات شیمیایی یکی از روش‌های کاهش خسارت سرما محسوب می‌شود. سالیسیلیک اسید در چهار غلظت صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار در مرحلة تمام گل روی بوته‌های انگور ده‌سالة رقم بیدانة سفید محلول‌پاشی و صبح روز بعد، تغییرات غلظت کربوهیدرات‌های محلول، پرولین و پروتئین‌های ...  بیشتر

مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن

الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ مصطفی اویسی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36106

چکیده
  تاکنون، برنامه‏های کامپیوتری مختلفی نظیر برنامة Germin برای محاسبة مؤلفه‏های جوانه‌زنی طراحی شده است که استفاده از آن‌ها اشکالاتی در بر دارد. هدف از این مطالعه اصلاح برنامة Germin برای محاسبة مؤلفه‏های جوانه‌زنی بود. با کمک برنامة بهینه‏شده اقدام به مدل‌سازی تأثیرات زوال بذر بر سبزشدن گندم در سطوح مختلف خشکی شد. به این منظور این ...  بیشتر

معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی

شیرین دیانتی؛ محسن کافی؛ مسعود میرمعصومی؛ ولی الله مظفریان؛ علی رضا سلامی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36107

چکیده
  برای جوانه‌زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط‌های کشت مختلف می‌توانند روی درصد جوانه‌زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام

حمید رهنمون؛ فرید شکاری؛ جلیل دژم پور؛ محمد باقر خورشیدی بنام

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 179-192

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36108

چکیده
  به منظور ارزیابی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام (Prunus dulcis Mill.) در شرایط تنش شوری و تعیین رابطة بین انباشت یون‌های سدیم و کلر با این تغییرات، آزمایشی بر مبنای طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار سطح تیماری شامل؛ صفر (شاهد)، 25، 50 و 75 میلی‌مول بر لیتر نمک خالص کلرید سدیم طراحی و بین سال‌های 1389 تا 1391 اجرا شد. مادة آزمایشی استفاده‌شده ...  بیشتر

تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی

پیمان شریفی؛ یونس ایزدپناه؛ محمد نقی صفرزاد ویشکایی؛ محمد آرش طهمورث‌پور

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 193-209

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36109

چکیده
  به منظور بررسی اثر اندازة غده، کود نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. این آزمایش، در سال زراعی 91ـ1390، در مزرعه‌ای واقع در روستای عورکی، شهرستان چابهار، اجرا شد. در این آزمایش، اندازة غده در دو سطح (کوچک‌تر و بزرگ‌تر از ٣٥ میلی‌متر)، ...  بیشتر