اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ـ ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ـ ایران

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری در زمستان بر پارامترهای رشدی و ترکیب شیمیایی درخت و ویژگی‌های کمّی خشک‌میوة پستة رقم کله‌قوچی پژوهشی، در سال‌های 1389 تا 1391، انجام شد. در این پژوهش اثر 2 سطح رژیم آبیاری شامل آبیاری و بدون آبیاری در زمستان در ترکیب با 3 سطح بنزیل‌آدنین (0، 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر) با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار بررسی شد. داده‌های آماری حاصل از هر 2 آزمایش به‌صورت تجزیة مرکب تجزیه و تحلیل شدند. تیمار آبیاری مطابق تقویم آبیاری معمول بود و در تیمار بدون آبیاری که از دی ماه تا فروردین ماه ادامه داشت، هیچ‌گونه آبیاری انجام نشد. اعمال تیمارهای بنزیل‌آدنین در زمان تورم جوانه‌های گل انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین در مقایسه با دیگر تیمارها بیشترین اثر را بر ویژگی‌های رویشی درختان پسته داشت. همچنین، سطوح تیمار بنزیل‌آدنین در مقایسه با شاهد افزایش معنی‌داری در پارامترهای اکوفیزیولوژیکی، محتوای ترکیبات بیوشیمیایی برگ‌ها و عناصر غذایی برگ داشت و موجب کاهش درصد زود‌خندانی میوه و درصد ریزش جوانه‏های گل شد؛ ولی حذف آبیاری در فصل زمستان اثر معنی‌داری بر پارامترهای اندازه‌گیری‌شده نداشت. بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد حذف آبیاری زمستان اثری بر رشد و نمو درخت پسته نداشته باشد، اما کاربرد بنزیل‌آدنین اواخر فصل زمستان اثرهای مثبتی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of benzyladenine and eliminate of winter irrigation on tree and nut characteristics of pistachio cv. Kalleh Ghoochi

نویسندگان [English]

  • Majid Esmaeilizadeh 1
  • mohammadreza pourrajabi nejad 2
  • Hamid Reza Karimi 1
  • Aliakbar Mohammadi Mirik 3
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 Former M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Vali-e- Asr University, Rafsanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy & Crop Breeding, Faculty of Agriculture, Valie- Asr University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

To investigative the effect of benzyladenine and eliminate of irrigation in winter on vegetative growth
parameters and chemical composition of tree and nut quantitative characteristics of pistachio trees cv.
Kaleh-Ghoochi, an experiment was done in 2010 to 2012 years. In this study, the effect of two irrigation
regimes includes irrigation and non-irrigation in winter combined with three levels of benzyladenine (0,
20 and 40 mg L-1) was investigated. The experiment design was randomized complete block design with
three replications. The data obtained from both experiment analyzed as the combined analysis. Irrigation
treatment was done as similar as common irrigation program in orchard, and in non- irrigation treatment,
there wasn’t irrigation from January to April in both years. Application of benzyladenine treatment was
done at inflorescence buds swollen time. The results showed, 40 mg L-1 benzyladenine had the most
effective on vegetative growth of trees compared with the other treatments. Also benzyladenine
treatments compared with the control had significant increase in the ecophysiological parameters; leaves
biochemical compounds contents, leaves nutrient elements concentration and caused reducing in
percentage of early splitting fruit and bud abscission significantly. Also, results showed that elimination
of irrigation in winter had no significant effect on the mentioned parameters. Thus, based on the results of
this study it seems that elimination of winter irrigation doesn’t have any effect on vegetative growth and
development of pistachio tree, but application of BA in late winter has positive effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bud abscission
  • chlorophyll florecance
  • early split
  • Soluble sugar
  • total proteins