نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج ـ ایران

2 پژوهشگر بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج ـ ایران

3 مربی پژوهش بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج ـ ایران

چکیده

کاربرد پایه‌های رویشی به منظور افزایش کمی و کیفی باغ‌های سیب ضروری است. آسان‌سازی فنون تکثیر پایه‌های رویشی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها اثر مثبت بر روند توسعة باغ‌های پایة مالینگ دارد. این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از سر‌شاخه‌های پایه‌های رویشی بالای محل پیوند و کاهش ضایعات پایه‌های سربرداری‌شده پس از پیوند و بررسی اثرات تیمارهای مختلف جایگاه قلمه در بخش‌های مختلف انتهایی، میانی و پایینی شاخه، غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید در دو سیستم تکثیری خزانه و گلخانه انجام شد و متغیرهای ریخت‌زایی مثل درصد ریشه‌زایی، درصد کالوس‌زایی، تعداد ریشه، طول ریشه و میزان کالوس در دو پایه رویشی مالینگ مرتون [106، 111] ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای سیستم تکثیر، جایگاه قلمه، نوع پایه و غلظت IBA اختلاف معنی‌داری وجود دارد. مقایسة میانگین‌ها نشان داد که سیستم تکثیر قلمه در خزانه به‌صورت غیرقطبی با 77/28 درصد ریشه‌زایی نسبت به سیستم تکثیر گلخانه‌ای با 19/22 درصد ریشه‌زایی تفاوت معنی‌داری دارد. همچنین، قدرت ریشه‌زایی پایة مالینگ مرتون 106 با 82/38 درصد نسبت به پایة مالینگ مرتون 111 با 4/12 درصد ریشه‌زایی به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. غلظت 2500 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید با 38/33 درصد، نسبت به سایر سطوح دارای بیشترین میزان ریشه‌زایی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of propagation systems, cutting position and IBA concentrations on rooting of malling merton (106, 111) cuttings

نویسندگان [English]

  • Hassan Hajnajjari 1
  • Mohialdin Pirkhezri 2
  • Daryoush Atashkar 3

1 Assistant Professor, Department of Horticulture, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.

2 Researcher, Department of Horticulture, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran

3 Researcher, Department of Horticulture, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Using apple clonal rootstocks is necessary for improving crop efficiency in apple orchards. After grafting
of apple cultivars on malling rootstocks, the extra parts of the rootstock was used as stem cuttings. Apical,
middle and basal parts of these shoots were used as cuttings. Two propagation conditions, greenhouse and
nursery and three concentrations of Indole-3- Butyric acid (IBA) on rooting, callus production, root
number and root length of two apple rootstocks (MM106, MM111). Some cuttings were placed upside
down. The results showed that there were significant differences among the different treatments of
cultural system, cutting position, type of rootstock and IBA concentration. The percentage of rooting in
nursery propagation system with inverted cuttings (28.77%) have significant difference with greenhouse
system (22.19%) and MM106 with 38.82% rooting had a significant difference to MM111 with 12.4%
rooting. The highest rooting percentage (38.82%) was obtained at 2500 mg/l of IBA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin
  • asexual propagation
  • culture conditions
  • callusing
  • Nursery