نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان و کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة اصلاح و تهیة نهال و بذر

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

چکیده

این آزمایش، به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی درخت و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و مغز و همبستگی بین آن‌ها در 80 ژنوتیپ بادام انجام شد. صفات کیفی در این آزمایش براساس توصیف‌نامة بادام اندازه‌گیری و به آن‌ها کد داده شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر وزن میوه، خشک‌میوه و مغز و نسبت مغز به خشک‌میوه با یکدیگر دارای اختلاف معنی‌داری بودند. ژنوتیپ شمارة 169 به‌عنوان ژنوتیپ بسیار دیرگل تشخیص داده شد. وزن میوه با پوست سبز، خشک‌میوه و مغز در ژنوتیپ شمارة 169 به‌ترتیب 50/12، 75/4 و 28/1 گرم بود. خشک‌میوه و مغز این ژنوتیپ از لحاظ کیفی دارای شرایط مطلوبی بود. مغز این ژنوتیپ، شیرین، دارای چروکیدگی و کرک کم بود که این صفات از نظر بازار‌پسندی و تجاری بسیار مهم هستند. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که اندازه و وزن میوه دارای پوست سبز، اندازه و وزن خشک‌میوه، اندازه و وزن مغز به‌صورت دو طرفه با همدیگر در سطح 1 درصد همبستگی معنی‌دار مثبتی داشتند. همچنین، طعم مغز نیز با میزان کرک، چین و چروک و شدت رنگ مغز همبستگی منفی معنی‌داری نشان داد. نتایج حاصل از تجزیة کلاستر براساس تمام صفات اندازه‌گیری‌شده، ارقام را در فاصلة اقلیدسی 25، به 2 گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. با کاهش فاصلة اقلیدسی از 25 به 5 ژنوتیپ‌ها در 8 گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک کلاسترهای اصلی در این تحقیق، صفاتی همچون ارتفاع، قدرت رشد رویشی و عادت رشد درختان، اندازة میوة سبز، خشک‌میوه و مغز، میزان نرمی و سختی پوست چوبی خشک‌میوه بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation some almond genotypes under Karaj condition

نویسندگان [English]

  • Erfan Sepahvand 1
  • Ali Momenpour 2
  • Ali Imani 3
  • Mahmoud Ghasemnejad 4

1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran and researcher, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Ph.D. Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Associate Prof, Department of Horticulture, Seeds and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran

4 Associate Prof, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted to study some vegetative and reproductive traits as well as qualitative and
quantitative characteristics and their correlation in 80 almond genotypes. Qualitative traits were studied
according to gulcan descriptor. Quantitative traits were analyzed as completely randomized design
(CRD), with 12 replications. The results showed that genotypes had significant difference in fruit, nut,
kernel weight and kernel to nut weight ratio. No169 genotype was very late blooming and had large size
and moderate quality fruits. Fruit, nut and kernel weight in this genotype were 12.50, 4.75 and 1.28,
respectively. Kernel of this genotype was sweet with low shriveling, which are important of consumer
acceptance. The traits correlation showed that fruit, nut and kernel weight and size, had significant
positive correlation together. Also, kernel taste had significant negative correlation with pubescence,
shriveling and color intensity of kernel. Results of cluster analysis showed that, in Euclidean distance of
25, all genotypes were divided into two main branches. With decrease in the Euclidean distance from 25
to 5, the genotypes were divided into eight main subclusters. Cluster analysis revealed that the traits of
tree high and growth vigor, fruit, nut and kernel size and shell sofftness and hardness were the main
characteristics separating the genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • almond
  • Cluster Analysis
  • Correlation
  • Qualitative traits
  • Quantitative traits