نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج ـ ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ـ ایران

چکیده

برای مقایسة پتانسیل کودهای آلی لجن فاضلاب با کمپوست زبالة شهری از نظر ورود عناصر ریزمغذی به خاک، تحقیقی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه اجرا شد. تیمارهای کودی به‌عنوان عامل اصلی و شامل کود شیمیایی، کودهای آلی(20 و40 تن لجن فاضلاب در هکتار، 20 و40 تن لجن فاضلاب در هکتار+50 درصد کود شیمیایی، 20 و 40 تن کمپوست در هکتار، 20 و 40 تن کمپوست در هکتار+50 درصد کود شیمیایی) و شاهد بودند. عامل فرعی (سال‌های مصرف) شامل 3 تیمار (1، 2 و 3 سال کوددهی) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی و سال‌های مصرف کود، هر دو به‌طور معنی‌داری انباشت عناصر ریزمغذی در خاک را از نظر کل و قابلیت جذب افزایش داد و تأثیر تیماری کودی لجن فاضلاب بیشتر بود. بالاترین میزان آهن کل و قابل جذب، روی کل و قابل جذب، منگنز کل و مس کل در سطوح کودی لجن فاضلاب به‌دست آمد و بیشترین منگنز و مس قابل جذب به ترتیب در تیمارهای 3 سال کاربرد 40 تن کمپوست و 20 تن کمپوست+50 درصد کودشیمیایی حاصل شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison between the potential of sewage sludge and municipal solid waste compost on enrichment of soil with some micronutrients

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Mousavi 1
  • zahra Ahmadabadi 2

1 Ph.D. Student, Department of Soil Science, University of Tehran, College of Agriculture and Natural Resources, Karaj, Iran

2 M.Sc., Department of Soil Science, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources, Sari, Iran

چکیده [English]

To compare potential of two organic materials including sewage sludge (SS) and municipal solid waste
compost (MSW) on micronutrients entry to soil, a research was conducted as split-plot arrangement based
on randomized complete block design with three replications in research field of Sari Agricultural
University. Main-plot (fertilizer treatments) included 20 and 40 ton/ha SS, 20 and 40 ton/ha SS + 50%
chemical fertilizer (CF), 20 and 40 ton/ha MSW, 20 and 40 ton/ha MSW + 1/2 CF, CF and control. Subplot
(years of application) comprised 3 treatments (1, 2 and 3 times of application). Results showed that
both fertilizer treatments and application period treatments enhanced accumulation of micronutrients in
soil significantly so that SS treatments had more influence compared to MSW treatments. The highest
total and available Fe and Zn, total Mn and Cu were obtained in SS treatments. While, the most available
Mn and available Cu was observed in 3 continuous years application of enriched 40 ton MSW and 20 ton
MSW with CF, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compost
  • micro nutrients
  • Sewage sludge
  • Soil
  • years of application