ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و زودرسی در ژنوتیپ‌های شش گونه جنس براسیکا

فاطمه رشیدی؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 839-845

https://doi.org/10.22059/jci.2022.341495.2698

چکیده
  به منظور شناسایی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد دانه و معرفی ارقام زودرس با عملکرد بالا در جنس براسیکا، 100 ژنوتیپ از شش گونه جنس براسیکا (B. napus، B. juncea، B. nigra، B. rapa، B. carinata و B. oleracea) در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح مربع لاتیس با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان ...  بیشتر

عملکرد کمی و کیفی رازیانه تحت تاثیر کاربرد مالچ کاه و کلش گندم و علف‌کش

ذلیخا شریفی؛ احمد زارع؛ الهام الهی فرد؛ علیرضا ابدالی مشهدی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 847-863

https://doi.org/10.22059/jci.2022.342600.2703

چکیده
  به منظور ارزیابی سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم و علف‌کش برعملکرد کمی، کیفی رازیانه و کنترل علف-های هرز، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1398 انجام شد. تیمارها شامل غلظت‌های مختلف علف‌کش لینورون (صفر، ...  بیشتر

تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

حمزه خانجانی افشار؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ مهرداد چائی چی؛ امین فرنیا

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 865-877

https://doi.org/10.22059/jci.2023.343548.2715

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار طی دو سال 97 و 98 در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا گردید. عامل کرت اصلی شامل سطوح آبیاری (نرمال و تنش رطوبتی) و عامل کرت ...  بیشتر

بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی در کشت مخلوط با چای ترش در سطوح مختلف کود نیتروژن

اسحق پورکرمی؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی؛ عیسی خمری

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 879-891

https://doi.org/10.22059/jci.2023.346478.2735

چکیده
  به ‌منظور ارزیابی تاثیر نسبت های کشت مخلوط چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن آزمایشی به‌ صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی ...  بیشتر

اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

محراب مهری چروده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا ولدآبادی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 893-910

https://doi.org/10.22059/jci.2022.346492.2736

چکیده
  این آزمایش، به‌منظور ارزیابی رشد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) رقم NC2 تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و سالیسیلیک اسید طی سال‌های 1398 و 1399 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان (ایستگاه تحقیقاتی کانرود آستارا) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ...  بیشتر

بررسی روند پیری برگ و شاخص‌های رشدی سویا تحت تأثیر اسید الاژیک و کیفیت بذر

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 927-942

https://doi.org/10.22059/jci.2023.348675.2745

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر اسید الاژیک بر شاخص‌های رشدی و روند پیری برگ در گیاه سویا، آزمایشی طی دو سال 1398 و 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کیفیت اولیه بذر در دو سطح (بذور نرمال و بذور فرسوده) و کاربرد ...  بیشتر

بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تأثیر کاربرد نیتراپایرین در شرایط خاک‌ورزی متفاوت

اشکان جلیلیان؛ قربان خدابین؛ مژده سادات خیاط مقدم؛ احسان زندی اصفهان؛ فاطمه امینی؛ نیما شهبازی؛ محمد زرگران

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 943-956

https://doi.org/10.22059/jci.2023.349512.2748

چکیده
  کاربرد مهارکننده نیتریفیکاسیون نیتراپایرین به جهت حفظ و نگهداری طولانی‌مدت کود اوره در خاک و جلوگیری از آبشویی آن حیاتی است. از این رو این مطالعه باهدف بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام گندم در شرایط کاربرد سطوح مختلف کودی و خاک‌ورزی اجرا شد. این پژوهش به‌صورت کرت خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

ارزیابی تحمل به خشکی ارقام سورگوم علوفه ای با استفاده از شاخص‌های حساسیت و تحمل به تنش

فرزاد فردین؛ بهزاد ثانی؛ پیام معاونی؛ غلامرضا افشارمنش؛ حمید مظفری

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 957-968

https://doi.org/10.22059/jci.2023.350687.2756

چکیده
  مهم‌ترین چالش در بخش کشاورزی این استان کمبود علوفه می‌باشد. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر کم‌آبیاری بر خصوصیات زراعی ارقام سورگوم علوفه‌ای در استان کرمان به‌صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج در دو سال 1398 و 1399 اجرا شد. تنش خشکی به‌عنوان ...  بیشتر

تاثیر محلول پاشی با آهن و روی بر بهبود جذب عناصر غذایی، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

راحله عرب؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ حمید اله دادی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 969-985

https://doi.org/10.22059/jci.2023.352118.2767

چکیده
  هدف: آزمایش به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی عناصر آهن و روی بر خصوصیات زراعی آفتابگردان انجام شدروش پژوهش: آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس در سال 94-1393 اجرا شد. آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از 60، 120 و180 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) به عنوان ...  بیشتر

ارزیابی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک با منابع مختلف کود نیتروژنه بر صفات زراعی برنج عنبربو (Oryza sativa L.) در سیستم کشت مستقیم

حسن نیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ محمود رضا تدین؛ سید رضا احمدپور؛ اکبر کریمی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 987-1000

https://doi.org/10.22059/jci.2023.352306.2769

چکیده
  نیتروژن به عنوان مهم‌ترین عنصرغذایی مورد نیاز گیاه برنج بوده و بخش زیادی از آن در شالیزارها از طریق آبشویی از دست می‌رود که خود می‌تواند منجر به بروز مشکلات زیست‌محیطی و کاهش کارایی مصرف کود اوره در کشت برنج ‌شود. از این رو آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد کودهای مختلف آلی و شیمیایی نیتروژنه به‌منظور کاهش و یا رفع این مشکل در ...  بیشتر

تحلیل اثر عوامل محیطی بر کشت ذرت علوفه‌ای با استفاده از منطق فازی

حسین پورهادیان

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1001-1014

https://doi.org/10.22059/jci.2023.352960.2776

چکیده
  زمینه: پهنه‌بندی دقیق عوامل محیطی هر منطقه برای فعالیت‌های کشاورزی، راهنمای بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران بخش کشاورزی و کشاورزان فراهم می‌کند.هدف: این پژوهش به‌منظور پهنه‌بندی اراضی زراعی در استان لرستان برای کشت دوم ذرت علوفه‌ای در سال 1400، به‌کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP) و منطق ...  بیشتر

تاثیر پذیری عملکرد گندم از مقدار درجه روز رشد تجمع یافته در طی گرده افشانی-رسیدگی نسبت به کاشت-گرده افشانی

مهدی جودی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1031-1044

https://doi.org/10.22059/jci.2023.354465.2790

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بدست آوردن نسبت طول دوره بعد از گرده‌افشانی به قبل از گرده‌افشانی و نحوه ارتباط آن با عملکرد دانه در گندم بود. تعداد 81 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان تحت شرایط فاریاب در سال زراعی 90-1389 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مقدار درجه روز رشد کاشت- گرده‌افشانی بین 1584-1287، کاشت- رسیدگی فیزیولوژیک ...  بیشتر

ارزیابی رشد ذرت در مرحله رویشی تحت شرایط خاک آلوده با تیمار ترکیبات گوگرددار و باکتری تیوباسیلوس

حمزه میرزائی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ محمد امیر دلاور

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1045-1061

https://doi.org/10.22059/jci.2023.355626.2794

چکیده
  بمنظور بررسی اثر منابع مختلف ترکیبات گوگردار بهمراه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر گیاه ذرت در شرایط تنش فلزات سرب و روی، آزمایشی بصورت فاکتوریل طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1400 اجرا گردید. تیمارهای گوگرد شامل گوگرد عنصری (75/0، 25/1 و 2 گرم برکیلوگرم خاک) گوگرد همراه باکتری تیوباسیلوس (بیوگوگرد) ...  بیشتر

ارزیابی پلی‌آمین‌ها بر فعالیت آنتی اکسیدانی، روغن، پروتئین و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کاملینا (Camelina sativa) تحت تنش شوری

اسماعیل قلی نژاد؛ بختیار لله گانی؛ شهریار کاظمی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1063-1081

https://doi.org/10.22059/jci.2023.356685.2797

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر اسپرمین، اسپرمیدین و پوترسین بر فعالیت آنتی اکسیدانی، روغن، پروتئین و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کاملینا تحت شرایط تنش شوری، آزمایش گلدانی (هوای آزاد) در دانشگاه پیام نور در اسفندماه سال 1400 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. تیمار شوری در سه سطح (صفر، 15، 30 دسی زیمنس ...  بیشتر

برآورد نیازسرمایی وگرمایی ارقام مختلف تمشک سیاه در شرایط مزرعه ای شرق مازندران

سمیه طبری؛ مهدی حدادی نژاد؛ رضا نوروز

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1101-1116

https://doi.org/10.22059/jci.2023.344327.2720

چکیده
  به‌منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی ارقام تمشک سیاه(Rubus sp.)، سه رقم خاردار(توپای، سیلوان و ماریون) و دو رقم بی‌خار(قرمز نارس و مرتون) پس از شروع رکود و تأمین نیاز سرمایی مختلف در سال 1398 از کلکسیون تمشک دانشگاه علوم کشاورزی ساری جمع‌آوری و در گلخانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در سه تکرار ارزیابی شد. سپس مدل‌های نیاز ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های بامیه تحت رژیم های مختلف آبیاری

مهتاب نوری؛ فرنگیس قنواتی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ حمید سبحانیان؛ حمید رضا فنایی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1117-1131

https://doi.org/10.22059/jci.2023.346058.2732

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر دور آبیاری، 15 ژنوتیپ منتخب بامیه از بانک ژن ملی ایران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 در مزرعه پژوهشی و آزمایشی مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر در کرج کشت و ارزیابی شدند. پس از اینکه گیاهان وارد مرحله سه برگی شدند، آبیاری به صورت 5 و 10 روز یک‌بار انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ...  بیشتر

اثر تلقیح مایکوریزایی و اسیدسالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد وکیفیت گیاه ‏همیشه‌بهار تحت تنش شوری

احمد کوچک زاده؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ مریم شفیعی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1133-1148

https://doi.org/10.22059/jci.2023.344308.2719

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر اسید سالیسیلیک و مایکوریزا در کاهش شوری بر عملکرد کمی و کیفی گیاه همیشه‏ بهار آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. این آزمایش با چهار تکرار در سال 1394 در دانشگاه پیام نور پلدختر اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل پنج سطح شوری (شاهد (آب شرب پلدختر با هدایت الکتریکی 7/0 دسی‏زیمنس بر متر)، ...  بیشتر