نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علف‌های هرز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی، ایران.

2 استادیار، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم علف‌های هرز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی،

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی، خوزستان، ایران.

4 دانشیار، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22059/jci.2022.342600.2703

چکیده

به منظور ارزیابی سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم و علف‌کش برعملکرد کمی، کیفی رازیانه و کنترل علف-های هرز، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1398 انجام شد. تیمارها شامل غلظت‌های مختلف علف‌کش لینورون (صفر، 5/1، 3، 5/4 لیتر در هکتار) به عنوان کرت اصلی و سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم (0، 3، 6، 9 و 12 تن در هکتار) به عنوان کرت فرعی بود. نتایج نشان داد که کم‌ترین زیست توده علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک‌برگ (73 و 15 گرم در مترمربع) از کاربرد 5/4 لیتر در هکتار علف‌کش و کاربرد مالچ به میزان 9 و 12 تن در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (80 گرم در مترمربع) در شرایط کاربرد علف‌کش به میزان سه لیتر در هکتار و مالچ نه تن در هکتار و کمترین (18 گرم در مترمربع) در شرایط عدم کاربرد علف‌کش و مالچ کاه و کلش گندم مشاهده گردید. در شرایط کاربرد علف‌کش سه لیتر در هکتار و مالچ نه تن در هکتار، بیش‌ترین عملکرد اسانس رازیانه (82/2 گرم در مترمربع) به دست آمد و در شرایط عدم کاربرد مالچ و علف‌کش، عملکرد اسانس 48/0 گرم در مترمربع بود. بنابراین در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز، کاربرد مالچ کاه و کلش گندم می‌تواند در کاهش رقابت علف‌های هرز و دستیابی به کشاورزی پایدار در گیاهان دارویی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative yield of fennel (Foeniculum vulgare Mill) affected by application of wheat straw mulch and herbicide

نویسندگان [English]

  • Zoleikha Sharifi 1
  • ahmad zare 2
  • Elham Elahifard 3
  • alireza abdali 4

1 Graduated M. Sc. Student in Weed Science, Plant Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

2 Assistant Professor of Plant Production and Genetics Department, Weed science, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Bavi, Mollasani, Iran.

3 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Bavi, Mollasani, Khuzestan, Iran.

4 Associate Prof., Plant Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

چکیده [English]

In order to evaluate different levels of wheat straw mulch and herbicide on quantitative, qualitative yield and weeds control of fennel (Foeniculum vulgare MIL.) an experiment was conducted arranged as split-plot based on a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2019-2020 growing season. Treatments included different concentrations of Linuron herbicide (0, 1.5, 3, 4.5 L/ha) as the main plot and different levels of wheat straw mulch (0, 3, 6, 9 and 12 tons /ha) as a subplot. The results revealed that the lowest dry weight of broadleaf and grass weeds (73 and 15 g/ m2) of 4.5 L/ha herbicide and 9 and 12 tons’/ha mulch was obtained. The highest grain yield was observed (80 g/m2) in 3L/ha of herbicide application and wheat straw mulch 9 ton/ha, and the lowest (18 g/m2) in treatment non-application of mulch and herbicide. The highest essential oil yield of fennel (2.82 g/m2) was obtained in treatment herbicide application (3 L/ha) and straw mulch (9 ton/ha), while in treatment non-application of mulch and herbicide was 0.48 g/m2. Therefore, in integrated weed management, the use of wheat straw mulch could be considered in reduction of weeds competition and achieving sustainable agriculture in medicinal plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • essential oil percentage
  • essential oil yield
  • integrated weed management
  • sustainable agriculture