نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

10.22059/jci.2023.344308.2719

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثر اسید سالیسیلیک و مایکوریزا در کاهش شوری بر عملکرد کمی و کیفی گیاه همیشه‏ بهار آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. این آزمایش با چهار تکرار در سال 1394 در دانشگاه پیام نور پلدختر اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل پنج سطح شوری (شاهد (آب شرب پلدختر با هدایت الکتریکی 7/0 دسی‏زیمنس بر متر)، 2، 4، 6 و 8 دسی‏زیمنس بر متر)، چهار سطح اسید سالیسیلیک (صفر، 3/0، 6/0 و 9/0 میلی‏مولار) و دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) مایکوریزا بود. نتایج نشان داد اعمال تنش شوری تمام صفات اندازه‌گیری شده را کاهش داد و فقط موجب افزایش خاصیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه شد. در مقابل استفاده از اسیدسالیسیلیک و مایکوریزا تمام صفات را در تنش شوری بهتر نمود. بیش‌ترین مقدار کلروفیل a و b در تیمار شوری 7/0 دسی‌زیمنس بر متر و کاربرد 6/0 میلی‌مولار اسیدسالیسیلیک به‌ترتیب با 115/0 و 207/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر برگ به‌دست آمد که با سایر تیمارها در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنی‌دار بود. کاروتنوئید گلبرگ در شوری 7/0 دسی‌زیمنس بر متر و مصرف 9/0 میلی‌مولار اسیدسالیسیلیک به 71/7 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر گلبرگ رسید که نسبت به همین شوری و بدون مصرف اسیدسالیسیلیک 15 درصد بیش‌تر بود. بیش‌ترین وزن تر گل‌آذین به‌عنوان عملکرد اقتصادی با 56/12 گرم در گلدان در تیمار شوری 7/0 دسی‌زیمنس بر متر، کاربرد 9/0 میلی‌مولار اسیدسالیسیلیک و با تلقیح مایکوریزا حاصل شد. قارچ مایکوریزا، 28 درصد خاصیت آنتی‏اکسیدانی و 21 درصد کلونیزاسیون را نسبت به عدم تلقیح قارچ افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Mycorrhizal inoculation and Salicylic Acid on Growth Characteristics, Yield and Quality of Marigold under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • ahmad koochekzadeh 1
  • Abdolreza Siahpoosh 2
  • Mohammad Reza Moradi Telavat 1
  • maryam shafiee 3

1 Associate Prof., Plant Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

2 Assistant Prof., Plant Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

3 Graduated M. Sc. Plant Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran.

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of salicylic acid and mycorrhizal in reducing salinity damage on the quantitative and qualitative yield of marigold a factorial pot experiment was conducted based on completely randomized design . This experiment was carried out with four replications in the Poldokhtar Payam Noor University in 2015. Experimental factors including salinity in 5 levels (Poldokhtar drinking water with electrical conductivity of 0.7 dS.m-1 is control), 2, 4, 6 and 8 dS.m-1, 4 levels of salicylic acid 0, 0.3, 0.6, and 0.9 mM and mycorrhiza was inoculated and no inoculated. The results showed that salinity reduced all the measured traits but only increased the antioxidant property. Consumption of Salicylic acid and mycorrhiza improved all the traits in salinity . The highest amount of chlorophyll a and b were in 0.7 dS-1 salinity and application of 0.6 mM salicylic acid with 0.115 and 0.207 mg.kg-1 fw, respectively which was significant with other treatments in 5%. Petal carotenoid was in 0.7 dS-1 salinity and application of 0.9 mM salicylic acid with 7.71 mg.kg-1 fw which was 15% higher than the same salinity and without using salicylic acid. The maximum of fresh weight of inflorescence content as economical yield with 12.56 gr.pot-1 was observed at 0.7 dS-1 salinity, 0.9 mM salicylic acid and mycorrhizal inoculation. Mycorrhiza increased 28 percent antioxidant properties and 21 percent colonization compared to the control treatment. Mycorrhiza by absorbing more water and nutrients in salinity improve the growing conditions of the plant and increase the yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidan
  • Chlorophyll
  • Inflorescence
  • Percentage of colonization
  • Petal carothenoid