نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22059/jci.2023.346478.2735

چکیده

به ‌منظور ارزیابی تاثیر نسبت های کشت مخلوط چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن آزمایشی به‌ صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) و سری های جایگزینی کشت مخلوط به عنوان عامل فرعی در پنج سطح شامل (خالص چای ترش، خالص بادام زمینی، 50 درصد چای ترش + 50 درصد بادام زمینی، 75 درصد چای ترش + 25 درصد بادام زمینی، 75 درصد بادام زمینی + 25 درصد چای ترش) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کشت مخلوط بر تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانه، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بادام زمینی تاثیر معنی داری نشان داد. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. بیشترین عملکرد اقتصادی بادام زمینی (33/5995 کیلو گرم در هکتار) از کشت خالص بادام زمینی و مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد که بالاترین میزان نسبت برابری زمین در کشت مخلوط 75 % بادام زمینی بعلاوه 25 % چای ترش به دست آمد (73/1) که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of yield and yield components of peanut in intercropping with Roselle in different levels of nitrogen

نویسندگان [English]

  • eshagh pourkarami 1
  • Mahdi Dahmardeh 2
  • mohammad galavi 3
  • issa khmmari 4

1 M.sc of Agriculture, department of agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol. Zabol. Iran

2 Associated professor, , Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol. Zabol. Iran

3 Professor of Agriculture , Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol. Zabol. Iran

4 Assistant professor, , Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol. Zabol. Iran

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of intercropping of Roselle (Hibiscus Sabdariffa L.) on the yield and yield components of peanut (Arachis hypogea L.) at different levels of nitrogen fertilizer in the form of split plots experiment in the form of a randomized complete block design with three replications, in The research farm of Zabol University was implemented in the crop year of 2013-2014.

The experimental treatments include nitrogen fertilizer levels as the main plot (0, 100, 200 and 300 kg.ha-1) and replacement series of intercropping as the sub plot included (pure Roselle, pure peanut, 50% Roselle + 50% peanut, 75% Roselle + 25% peanuts, 75% peanuts + 25% Roselle). Based on the obtained results, different levels of nitrogen and intercropping showed a significant effect on the number of seeds per plant, the number of seeds per seed, the weight of one 1000 seeds, economic yield, biological yield and harvest index. The interaction effect of experimental treatments was significant on economic, biological yield and harvest index. The highest of economic yield of peanuts (5995.33 kg. ha-1) was obtained in sole crop of peanut and consumption of 200 kg. ha-1 nitrogen fertilizer. The results showed that the highest of land equivalent ration was obtained in intercropping of 75% of peanuts plus 25% of Roselle (1.73), which indicated the usefulness of intercropping compared to sole crop planting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 100 grain weight
  • economic yield
  • land equivalent ratio
  • planting arrangement
  • replacement intercropping