دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 517-778 
4. آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

صفحه 555-571

علی محمدی ترکاشوند؛ مریم میرحسینی مقدم؛ بهزاد کاویانی


7. تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند

صفحه 599-611

کامران امیری نسب؛ هدایت زکی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد حسن بیگلویی


10. اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام

صفحه 641-652

مهرشاد براری؛ سجاد کردی؛ لطفعلی گرامی؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی؛ فردین قنبری