آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

3 استادیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

سرخس آزولا با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان گیلان در سطح تالاب‌ها و آبگیرهای منطقه از رشد مناسبی برخوردار است. با توجه به معضلات زیست‌محیطی تجمع آزولا، اثر کمپوست آزولا همراه با محلول غذایی به منزلة بستر مناسب در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه زینتی دراسنا در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان بررسی شد. تیمار شاهد بستر پیت- پرلیت به نسبت حجمی 1:2 بود و کمپوست آزولای تولید شده در مقادیر صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی به‌جای پیت جایگزین شد. تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی و در سه تکرار با نود گیاه (دراسنا) در یک بازة زمانی چهارماهه انجام شد. خصوصیات بستر شامل جرم مخصوص ظاهری، تخلخل، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نسبت C/N و میزان فسفر، پتاسیم، آهن، روی و منگنز اندازه‌گیری شد. شاخص‌های رشد گیاه شامل وزن خشک برگ و ساقه، وزن تر برگ و ساقه، ارتفاع گیاه، قطر طوقه و تعداد برگ اندازه‌گیری شد. غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی و منگنز در برگ گیاه دراسنا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رشد در تیمارهای 75 و 100 درصد کمپوست آزولا با محلول غذایی و کمترین میزان رشد در تیمارهای شاهد و 25 درصد کمپوست آزولا بود. کمپوست آزولا بدون مصرف محلول غذایی اثر بیشتری بر رشد گیاه در مقایسه با بستر شاهد حتی با مصرف محلول غذایی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Azolla plant an environmental problem or an appropriate growth medium of ornamental plants

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi Torkashvand 1
  • Maryam Mirhoseini Moghadam 2
  • Behzad Kaviani 3
1 Associate Professor, Department of Horticulture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Former M.Sc. Student, Department of Horticulture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Climatic conditions of Guilan have caused to develope Azolla growth in wetland and ponds. Regarding environmental problems of Azolla accumulation, a study was conducted to investigate impact of composted Azolla with nutrient solution on the growth of Dracaena in replacement of peat in Ornamental Plants and Flower Research Station, Lahijan, Iran. The control treatment was a 2:1 ration of peat: perlite and peat was replaced by composted Azolla amounted 0, 25, 50, 75 and 100% v/v. The research was conduced by factorial experiment based on a compeletely randomized design in three replicates with 90 plants. Substrate properties including bulk density, porosity, electrical conductivity, pH, C/N ratio and phosphorus, potassium, iron, zinc and manganese concentrations were measured. Plant growth Indexes including leaf and stem dry weight, leaf and stem fresh weight, plant height, stem diameter and number of leaves were measured. The results showed that the highest growth was observed at 75% and 100% Azolla compost with nutrient solution and the lowest growth obtained at control and 25% composted Azolla. Azolla compost without nutrient solution had a greater effect on plant growth as compared with control even with the consumption of nutrient solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azolla compost
  • Dracaena
  • Growth medium
  • ornamental plant
  • Peat
1 . خلیقی ا، سمیعی ل، کافی م و سماوات س (1384) جایگزینی پیت خزه با سایر بسترهای آلی برای کشت پتوس. علوم و فنون باغبانی ایران. 6(2): 8-79.
2. رضوی­پور ت (1387) اثراستفاده از آزولای تازه و کمپوست شده بر عملکرد دانه و جذب عناصر در دانه و ساقه برنج. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. 24 الی 26 اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
3. فکری م و اشیدری د (1382) اثرات کاربرد کمپوست آزولا بر درصد نگهداری آب در خاک و تبخیر از سطح دو نوع خاک. هشتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 8-7 بهمن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
4. محبوب خمامی ع و پاداشت م ن (1388) اثر آزولای کمپوست شده در بسترهای مختلف کشت بر رشد و ترکیب غذایی در گیاه فیکوس بنجامین ابلق رقم ‘استارلایت’. به­زراعی نهال و بذر. 2-25(4): 417-430.
5. محمدی ترکاشوند ع، کلباسی م و شریعتمداری ح (1383) اثرات سرباره کنورتور بر خصوصیات شیمیایی خاک­های اسیدی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 8(4): 47-63.
6. نصیریان م (1369) گزارش طرح تحقیقاتی گیاه آزولا، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.
7. Abad  M, Nogurea P and Bures S (2001) National inventoty of organic wastes for use as  growing media for ornamental potted plant production: case study in Spain. Bioresource Technology. 77: 197-200.
8. Aldima MS, Mendoza R and Nageraja KS (1987) Chemical analysis and thermal studies of Azolla.IRRI Notes. 12(5): 37-38.
9. Alidoust M, Mohammadi Torkashvand A and Mahboub Khomami A (2012) The effect of growth medium of peanut shelles compost and nutrient solution on the growth of Dracaena. Annals of Biological Research. 3(2): 789-794.
10. Atiyeh RM, Arancon N, Edwards CA and Metzeger JD (2000) Influence of earth worm-processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. BioresourceTechnology. 75: 175-180.
11. Bugbee JG (2002) Growth of ornamental plants in container media amended with biosolids compost. Composition Sciense and Utilization. 10: 92-98.
12. Chen Y, Inbar Y and Hadar Y (1988) Composted agricultural wastes as potting media for ornamental plants. Soil Science. 145(4): 298-303.
13. avidson H, Mecklenburg R, Peterson C (1994) Nursery management: administration and culture. 3th ed. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall.
14. Dennis B, Chen J, Richard J and Kelly C (2003) Cultural Guidelines for Commercial Production of Interiorscape Dracaena.University of Florida. Visit the EDIS Web site at http://edis.ifas.ufl.edu.
15. Gabriels R, Kerrsbulkand WV and Engels H (1993) A rapid method for the determination of physical properties of growing media. Acta Horticultures. Pp. 243-247.          
16. Garcia-Prendes R (2001) Evaluation of dairy manure compost as a peat substitute in potting media for container grown plant. Master of Science Thesis. University of Florida.
17. Gayasinghe GY, Liyana Arachchi ID and Tokashiki Y (2010) Evaluation of containerized substrates developed from cattle manure compost and synthetic aggregates for ornamental plant production as a peat alternative. Resources Conservation and Recycling. 54: 1412-1418.
18. Goos RJ (1995) A laboratory exercise to demonstrate nitrogen mineralization and immobilization. Natural Resources. 24: 68-70.
19. Grigatti M (2008) Growth and nutritional status of bedding plant on compost based growing media. Acta Horticulturae. 779: 607-614.
20. Jankauskien J and Brazaity A )2008( The influence of various substratum on The quality of cucumber seedling and photosynthesis parameter. Lithuanian Institute of Horticulture. 126(3): 288-303.
21. Lumpkin TA (1987) Environmental requirements for successful Azolla growth. Azolla Utilization (IRRI). Pp. 89-98.
22. Page AL, Miller RH, Keeney DR, Bremner JM and Mulvaney RG (1982) Total nitrogen In: Method of Soil Analysis. American Society of agronomy, Madison. Pp. 575-624. 
23. Papafotiou M, Phsyhalou M, Kargas G, Chatzipavlidis I and Chronopoulos J (2005) Olive-mill waste compost as growth medium component for the production of poinsettia. Horticultural Sciences. 102: 167-175.
24. Paye AL, Miller RH and Keeny DR (1984) Method of soil analysis. Part II. SSSA Inc. Madison, WI.
25. Robert DW and Browder JF (2005) Chipped Pine Logs: a potential substrate for greenhouse and nursery crop. Horticultural Sciences. 40(5): 1513-1515.
26. Shadanpour F, Mohammadi Torkashvand A, Hashemi Majd K (2011) The effect of cow manure vermicompost as the planting medium on the growth of Marigold. Annals of Biological Research. 2(6):109-115.
27. Vavrina CS and Roka FM (2000) Comparison of plastic mulch and bare ground production and economics for short-day onion in a semitropical environment. Horticultural Technology. 10: 326-330.
28. Watanabe I and Liu CC (1992) Improving nitrogen fixing systems and integrating them into sustainable rice farming. Plant and Soil. 141: 57-67.
29. Zucconi F, Pera A, Forte M and Bertoldi M (1981) Evaluating toxicity of immature compost. Biology Cycle. 22: 54-7.