مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در این پژوهش، ویژگی‌های پس از برداشت هشت رقم رز شاخه‌بریده (‘والنتاین’، ‘کینگ‌پراید’، ‘پریمادونا’، ‘بلک‌باکارا’، ‘ویکتوری’، ‘پاپاگایو’، ‘رویال‌باکارا’ و ‘یلوآیلند’) در پاییز 1387 در اتاقی با دمای 20 درجة سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 50 درصد و شدت نور 10 میکرومول بر مترمربع در ثانیه مطالعه شد. نتایج حاکی از تفاوت بسیار معنادار در همة ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی اندازه‌گیری‌شده بین ارقام مورد مطالعه بود. ‘کینگ‌پراید’ با 7/17 روز بیشترین و ‘پاپاگایو’ با 4/9 روز کمترین عمر گل را نشان داد. بعد از ‘کینگ‌پراید’ ارقام ‘رویال‌باکارا’، ‘یلوآیلند’ و ‘بلک‌باکارا’ عمر بالایی داشتند. ‘یلوآیلند’ و ‘کینگ‌پراید’ بیشترین و ‘پاپاگایو’ کمترین قطر دمگل را داشتند. سریع‌ترین کاهش وزن تر در ‘پاپاگایو’ و کمترین کاهش در ‘کینگ‌پراید’ و ‘یلوآیلند’ اتفاق افتاد. همچنین، ‘کینگ‌پراید’ بیشترین جذب آب و ‘پاپاگایو’ بیشترین تعرق را نشان دادند. در ‘ویکتوری’ کمترین جذب آب و تعرق مشاهده شد اما بیشتر گل‌های آن به‌طور کامل باز نشد. همچنین، ‘کینگ‌پراید’ و ‘پاپاگایو’ به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تراکم روزنه بودند. به‌طور کلی، ارقامی که دارای قطر گل، قطر دمگل، وزن تر نسبی، مقدار جذب آب و تراکم روزنه‌‌ای بالاتری بودند، عمر گل‌جایی بیشتری داشتند. در نهایت، ارقام ‘کینگ‌پراید’، ‘رویال‌باکارا’ و ‘یلوآیلند’ بهترین ارقام از نظر عمر گل‌جایی و ویژگی‌های پس از برداشت معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of some physio-morphological characteristics of eight cut rose cultivars

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Rezaei Nejad 1
  • Ahmad Ismaili 2
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Korramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Korramabad, Iran
چکیده [English]

In this study, postharvest characteristics of eight cut rose cultivars (Valentine, King Pride, Prima Donna, Black Baccara, Victory, Papagayo, Royal Baccara and Yellow Island) were investigated in a growth room with temperature of 20 ºC, relative humidity of 50% and light intensity of 10 µmol m-2 s-1 in autumn 2008. Among cultivars significant differences were found for all of the attributes evaluated. According to the results, King Pride with 17.7 days and Papagayo with 9.4 days showed the longest and the shortest vase life, respectively. After King Pride, Royal Baccara, Yellow Island and Black Baccara showed a high longevity. Flower peduncle was the largest in Yellow Island and King Pride and the lowest in Papagayo. Moreover, fresh weight loss was the highest in Papgayo and the lowest in King Pride and Yellow Island. King Pride showed the highest water uptake while Papagayo showed the highest water loss. Both water uptake and water loss were the lowest in Victory but its flower buds didn't open fully. Moreover, King Pride and Papagayo showed the highest and the lowest stomatal density, respectively. Overall, cultivars with larger flower and peduncle diameter and higher relative fresh weight, water uptake and stomatal density showed higher vase life. King Pride, Royal Baccara and Yellow Island were selected as best cultivars based on the vase life and other postharvest characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flower longevity
  • Flower opening rate
  • Relative fresh weight
  • Stomatal density
  • Water loss
1 . عجم گرد ف و شفیعی ع (1374) بررسی اثر تیوسولفات نقره و 8- هیدروکسی کینولین سیترات و تیمارهای دمایی بر طول عمر گل بریده رز رقم ایلونا. علمی کشاورزی. 28(1): 183-193.
2 . نواک ژ و رودنیکی ر (1378) انبارداری و جابجایی گل‌های بریده، گیاهان سبز زینتی و گیاهان گلدانی. ترجمه اصغر ابراهیم­زاده و یوسف سیفی. موسسه نشر اختر. تبریز. ایران. 233 ص.
3. Bleeksma HC and van Doorn WG (2003) Embolism in rose stems as a result of vascular occlusion by bacteria. Postharvest Biology and Technology. 29: 334-340.
4.Fanourakis D, Tapia A, Heuvelink E and Carvalho SMP (2009) Differences in the stomatal characteristics of cut roses grown at high relative humidity. Acta Horticulturae. 847: 251-258.
5.Faragher JD, Mayak S, Tirosh T and Halvey AH (1984) Cold storage of rose flowers: effects of cold storage and water loss on opening and vase life of "Mercedes" roses. Scientia Horticulturae. 24: 369-378.
6.Harbaugh BK, Bell M L and Liang R (2000) Evaluation of forty-seven cultivars of lisianthus as cut flowers. HortTechnonology. 10: 812-815.
7.Ichimura K, Kishimoto M, Norikoshi R, Kawabata Y and Yamada K (2005) Soluble carbohydrates and variation in vase life of cut rose cultivars ''Delilah" and "Sonia". Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 80(3): 280-286.
8.Ichimura K, Taguchi M and Norikoshi R (2006) Extension of the vase life of cut roses by treatment with glucose, isothiazolinonic germicide, citric acid and aluminum sulphate solution. Japan Agricultural Research Quarterly. 40(3): 263-269.
9.In BC, Motomura S, Inamoto K, Doi M and Mori G (2007) Multivariate analysis of relations between preharvest environmental factors, postharvest morphological and physiological factors and vase life of cut ''Asami Red'' roses. Journal of Japanese Society for Horticultural Science. 76(1): 66-72.
10.Kader AA (2002) Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California. Davis, 535 p.
11. Lee JS and Kim YA (1997) Changes in bent-neck, neck strength, and water balance according to cultivars and preservative solutions of cut rose flowers. Hortscience. 32: 459 (Abst.).
12.Mortensen LM and Gislerod HR (1999) Influence of air humidity and lighting period on growth, vase life and water relations of 14 rose cultivars. Scientia Horticulturae. 82: 289-298.
13.Mortensen LM and Gislerod HR (2005) Effect of air humidity variation on powdery mildew and keeping quality of cut roses. Scientia Horticulturae. 104: 49-55.