بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

شاداب فرامرزی؛ عباس یداللهی؛ حسن حاج نجاری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ سیما دامیار

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51938

چکیده
  بررسی شاخص‌های مورفولوژیک سیب­های گوشت قرمز ایرانی یک گام اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها می‌باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی، 17 صفت مورفولوژیک برای  هشت ژنوتیپ گوشت قرمز (‘حاجی قرمز’، ‘گوشت قرمز’، ‘عروس ‌گوشت قرمز’، ‘شاهرود-10’، پایه رویشی ‘B.9 ’، ‘قزوین-1’، ...  بیشتر

تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه

داود اکبری نودهی؛ حسن خادمی شور مستی؛ علی چراتی آرائی؛ فضل شیردل شهمیری؛ رضا رضایی سوخت آبندانی؛ نادیا فهیمی بورخیلی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51939

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیرات کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر ویژگی­های کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی گلدانی در منطقۀ سوادکوه استان مازندران به‌مدت یک ­سال (سال 1390) اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل­ تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه تیمار آبی (25، 50 و 75 درصد) ظرفیت مزرعه و فاکتور ...  بیشتر

شناسایی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران

شکیبا شاهمرادی؛ مهدی زهراوی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 23-41

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51940

چکیده
  کاهش چشمگیر تنوع ژنتیکی در بسیاری از گونه‌های زراعی، توجه جهانی را به منشأ اولیۀ ژن‌های جدید که اغلب در توده‌های بومی نهفته است و می‌تواند ژن‌های ارزشمندی برای تحمل به تنش‌های زنده و غیر‌زنده و صفات مطلوب اقتصادی باشد، جلب کرده است. در تحقیق حاضر به‌منظور ارزیابی واکنش توده‌های بومی جو زراعی در برابر خشکی و بررسی صفات مرتبط با ...  بیشتر

بررسی فاصله کاشت و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژی نعناع فلفلی

ایراندخت منصوری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51941

چکیده
  به‌منظور بررسی تغییرات عملکرد نعناع فلفلی در برخی شرایط زراعی، آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال زراعی1389-90 به‌صورت طرح اسپلیت پلات بر پایۀ بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی، فاصلۀ کاشت در سه سطح (10×50، 20×50، 30×50 سانتی‌متر) و فاکتور فرعی، محلول‌پاشی با کود ریزمغذی گرین مور در ...  بیشتر

واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان

داود افیونی؛ امیر هوشنگ جلالی؛ رضا خاکپور؛ لیلی صفایی؛ توحید نجفی میرک؛ غلام علی اکبری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51942

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر تاریخ‌های کاشت­ مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های گندم با عادت‌های گلدهی زمستانه، بینابین و بهاره، پژوهشی دوساله (1386-88) با استفاده از آزمایش کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد. سه تاریخ کاشت 20 مهر، و 10 و 30 آبان، عامل اصلی؛ ...  بیشتر

تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا

مریم حبیبی؛ مجید مجیدیان؛ محمد ربیعی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51943

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1390-91 انجام گرفت. بیشترین عملکرد دانه و روغن به‌ترتیب به‌مقدار 6/4157 و 2/1770 کیلوگرم در هکتار در تیمار ترکیب بُر + روی + گوگرد، و بیشترین و کمترین مقدار روغن ...  بیشتر

ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری

ریحانه پیشکام راد؛ علی ایزدی دربندی؛ مریم شهبازی؛ مهدی فاضل نجفآبادی؛ حمیدرضا نیکخواه؛ رها عابدینی؛ مرتضی براتی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51944

چکیده
  به‌منظور بررسی واکنش رقم­های مختلف جو به خشکی، آزمایشی با دو نمونۀ وحشی و چهار رقم زراعی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در وضعیت گلخانه در مرحلۀ رویشی گیاه اجرا شد. در این تحقیق، ارقام جو به‌عنوان عامل اول، و تیمار آبیاری در سه سطح آبیاری 70، 30 و 10 درصد ظرفیت نگهداری آب خاک به‌عنوان عامل دوم منظور شدند. تجزیۀ واریانس ...  بیشتر

اثر فاصلۀ ردیف کاشت در رقابت پنبه با گاوپنبه بر رشد گیاه زراعی

اسماعیل قربانپور؛ فرشید قادری فر؛ جاوید قرخلو

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51945

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر رقابتی گاوپنبه بر پنبه، آزمایشی در بهار سال زراعی1390، به‌صورت کرت‌های خردشده، در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. فاکتورها شامل فاصلۀ بین ردیف کاشت پنبه، در سه سطح (20، 40 و 80 سانتی‌متر) به‌عنوان کرت اصلی، و تراکم علف هرز گاوپنبه، در پنج ...  بیشتر

تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه)

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدرضا چائی چی؛ زینب بساق زاده

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 111-125

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51946

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر کیفیت علوفه و متابولیت‌های ثانویۀ علوفه‌دارو در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1389-90 به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرندۀ سطوح مختلف ...  بیشتر

تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما

حسین افشاری؛ راحله زاهدی؛ طاهره پروانه؛ مسعود زاده باقری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51947

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک تحت تنش سرمایی در دو رقم زردآلوی شاهرود 41 و جعفری ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان شاهرود به اجرا درآمد. این آزمایش دارای چهار فاکتور، شامل رقم در دو سطح، محلول­پاشی با اسید سالیسیلیک در سه سطح ...  بیشتر

تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان

علی خسروی؛ رئوف سید شریفی؛ علی اکبر ایمانی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 139-155

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51948

چکیده
  به منظور بررسی زمان مصرف کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل زمان مصرف کود نیتروژنه در ...  بیشتر

اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی

عزیزاله خندان میرکوهی؛ فرزانه کاظمی؛ مصباح بابالار؛ روح‌انگیز نادری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 157-168

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51949

چکیده
  به منظور تعیین اثر کاربرد محدود نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی (Pelargonium hortorum cv Bulles Eye) آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 92-1391 اجرا شد. گیاهان در بستر کشت بر پایه پیت (به نسبت 80 درصد حجمی پیت + 20 درصد حجمی خاک زراعی با بافت لوم شنی) کشت شدند. تیمارها در قالب چهار سطح نیتروژن در محلول غذایی شامل ...  بیشتر

بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا

اسمعیل خالقی؛ کاظم ارزانی؛ نوراله معلمی؛ محسن برزگر

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51950

چکیده
  تأثیر کائولین بر میوه و روغن زیتون رقم زرد در یکی از باغ‌های تجاری شهرستان فسا در استان فارس بررسی شد. غلظت‎های صفر، سه و شش درصد کائولین با دفعات متفاوت در پاشش شامل یک بار پاشش (60 روز بعد از تمام‌گل)، دو بار پاشش (60 و 90 روز بعد از تمام‌گل) و سه بار پاشش (60 و 90 و 120 روز بعد از تمام‌گل) بر روی درختان بالغ زیتون رقم زرد محلول‌پاشی شد. نتایج ...  بیشتر

تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی

ماجده ملکیان؛ خدایار همتی؛ عظیم قاسم نژاد؛ محمد برزعلی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51951

چکیده
  بابونۀ آلمانی (Matricaria chamomilla) از مهم‌ترین و پر­مصرف­ترین گیاهان دارویی اسانس­دار در صنایع مختلف محسوب می­شود. در این تحقیق اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، در غلظت­ها­ی 0، 2-10، 4-10 و 6-10 مولار بر برخی صفات گل، اسانس و اجزای اسانس سه اکوتیپ بابونۀ آلمانی (ایتالیا، تهران و زابل) بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، حداکثر درصد ...  بیشتر

تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی

فایزه زعفریان؛ میلاد باقری شیروان

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 197-214

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51952

چکیده
   به‌منظور بررسی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در وضعیت کشت مخلوط، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در نه تیمار و سه تکرار در سال 1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های جایگزینی 75، 50 و 25 درصد سویا با ریحان و گاوزبان اروپایی و کشت خالص هر یک از گیاهان بود. نتایج آزمایش نشان داد که اولین غلاف سویا در نسبت 25:75 سویا:گاوزبان ...  بیشتر