دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 779-1036 
1. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی

صفحه 779-794

فاطمه سفیدکن؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ میثم انصاری؛ زهرا بهراد؛ فاطمه عسگری


2. تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک

صفحه 795-807

فاطمه ناظوری؛ سیامک کلانتری؛ نادر درکی؛ علیرضا طلایی؛ امان الله جوانشاه


3. اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان

صفحه 809-817

محمد رفیعی الحسینی؛ محمود رضا تدین؛ مرضیه مظهری


11. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند

صفحه 911-919

مجتبی خزائی؛ محمدحسن هادی زاده؛ احسان اله زیدعلی


13. اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود

صفحه 933-943

لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ علی دادخدایی


16. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن

صفحه 973-986

سمانه کیانی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاءاله سیادت؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محسن ساری


19. اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’

صفحه 1015-1026

عرفان سپهوند؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه


20. ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

صفحه 1027-1036

الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان