بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی

فاطمه سفیدکن؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ میثم انصاری؛ زهرا بهراد؛ فاطمه عسگری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 779-794

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53244

چکیده
  مرزۀ سهندی  (Satureja sahendica Bornm.)یک گونة گیاهی انحصاری ایران است که در رویشگاه­های طبیعی نواحی غرب و شمال غربی ایران پراکنش دارد. به‌منظور کشت و اهلی کردن و بررسی کمیت و کیفیت مواد مؤثرۀ آن در حالت زراعی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال‌های 1388-99 به اجرا در آمد. ابتدا، بذر هفت توده از این گونه از رویشگاه­های ...  بیشتر

تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک

فاطمه ناظوری؛ سیامک کلانتری؛ نادر درکی؛ علیرضا طلایی؛ امان الله جوانشاه

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 795-807

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53245

چکیده
  به‌منظور افزایش کیفیت و امکان صادرات پستۀ تازه، تأثیر برداشت در مراحل متفاوت رسیدن بر انبارمانی پستۀ رقم ‘احمد آقایی’‌ بررسی شد. در سال 1389 پسته­های برداشت‌شده در سه مرحله از رسیدن میوه (40، 70 و 100 درصد جدا شدن پوست نرم)، به‌صورت پستۀ تازه با پوست نرم، تازه بدون پوست نرم و پستۀ خشک درون پاکت­های کاغذی بسته­بندی و در دو دمای ...  بیشتر

اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان

محمد رفیعی الحسینی؛ محمود رضا تدین؛ مرضیه مظهری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 809-817

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53246

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف مکانیکی (کاربرد اسید سولفوریک، آب جوش و غرقاب) بر شکست خواب بذور شیرین‌بیان، پژوهشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1391 انجام گرفت. علاوه بر این، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌منظور ارزیابی تیمارهای کاربرد هورمون اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم و همچنین تیمارهای ...  بیشتر

سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم

جلال جلیلیان

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 819-828

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53248

چکیده
  به‌منظور تعیین اثر شیب زمین بر عملکرد و برخی صفات زراعی گندم در سطوح مختلف تیمارهای کودی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده با طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در پیرانشهر، در سال 1390-91 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: شیب زمین در چهار سطح (شیب صفر، 3، 6 و 10 درصد) به‌عنوان کرت‌های اصلی و ترکیبی از سطوح مختلف تیمارهای ...  بیشتر

تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه

مهری خشت زر؛ سید عطاءاله سیادت

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 829-838

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53249

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه، آزمایشی در سال زراعی 1390-91 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی­آباد (دزفول) انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح فرسودگی بذر شامل غیرفرسوده (شاهد)، 72 و 96 ساعت فرسودگی و پنج سطح تراکم شامل 100، 150، 200، 250 و 300 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که فرسودگی ...  بیشتر

اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو

محسن سعیدی؛ ماندانا آژند

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 839-856

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53250

چکیده
  در این تحقیق اثر محدودیت منبع روی عملکرد دانه 12 رقم مختلف جو (‘ارس’، ‘افضل’، ‘جنوب’، ‘ریحان’، ‘زر جو’، ‘سرارود’، ‘صحرا’، ‘فجر 30’، ‘کارون’، ‘گرگان’، ‘ماکویی’ و ‘نصرت’) در دو سطح آبیاری شامل آبیاری در تمام مراحل رشدی براساس شرایط کشت آبی و تنش کم­آبی پس از گرده‌افشانی ...  بیشتر

تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی

آتنا تنوری؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 857-869

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53251

چکیده
  کنگر فرنگی از جمله گیاهان دارویی است که تولید مواد ثانویۀ آن از طریق کشت بافت به‌سرعت در حال گسترش است. تحقیق حاضر با هدف مطالعۀ چگونگی رشد کالوس و توانایی زنده‌مانی آن در شرایط درون‌شیشه‌ای تحت تیمار اسید سالیسیلیک (SA) و متیل‌جاسمونات (MJ) انجام گرفت. به این منظور، کالوس‌های کنگر فرنگی در محیط کشت جامد MS با اسید سالیسیلیک و متیل‌جاسمونات ...  بیشتر

تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم‌آبی

فرخ امیدی؛ علی سپهری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 871-885

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53252

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر شاخص‌های رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل تنش در مرحلۀ رویشی، تنش در مرحلۀ زایشی، تنش در مراحل ...  بیشتر

مطالعه تأثیر اسید فنیل‌ فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’

عبداله خدیوی خوب

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 887-896

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53253

چکیده
  برای دستیابی به عملکرد مناسب درختان میوه از نظر کمیت و کیفیت باید به گرده‌افشانی توجه زیادی شود. این آزمایش در یک باغ تجاری در شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی انجام گرفت که در آن اثر اسید فنیل فتالامیک (PPA) و تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ آلوی رقم ‘مراغه’ با هدف افزایش عملکرد آن بررسی شد. محلول‌پاشی اسید فنیل فتالامیک ...  بیشتر

بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری

مرتضی بازیار؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 897-910

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53584

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثر تلقیح بذر کلزا با باکتری  P. fluorescens FY32بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون­های فلزی در شرایط تنش شوری در پاییز سال 1391 در گلخانۀ تحقیقاتی گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. آزمایش به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده با سه فاکتور (تنش شوری، تلقیح با باکتری ...  بیشتر

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند

مجتبی خزائی؛ محمدحسن هادی زاده؛ احسان اله زیدعلی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 911-919

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53585

چکیده
  به‌منظور تعیین دورة بحرانی کنترل علف­های هرز در گیاه ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی در بهار 1392 در منطقۀ نهاوند استان همدان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و چهارده تیمار اجرا شد. تیمارها در دو سری شامل کنترل و تداخل علف‌های هرز به فاصلة 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت به‌همراه دو تیمار شاهد (تداخل و کنترل تمام فصل) در نظر ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله

سکینه صدری؛ مجید پوریوسف؛ علی سلیمانی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 921-932

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53586

چکیده
  به‌منظور بررسی و ارزیابی سودمندی کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط و تک‌کشتی، آزمایشی با استفاده از روش‌های جایگزینی و افزایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1391 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط افزایشی در سه سطح (100 درصد ...  بیشتر

اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود

لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ علی دادخدایی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 933-943

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53587

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و روش کاشت بر برخی ویژگی­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود ‘آرمان’ و ‘آزاد’، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز به‌صورت اسپلیت فاکتوریل­ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1390 انجام گرفت. فاکتور اصلی تنش خشکی (آبیاری کاملI1=، قطع ...  بیشتر

اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ

طیبه زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 945-956

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53588

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کاربرد دوزهای علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل استر در مراحل مختلف رشد علف‌های ­هرز برگ‌باریک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 1390-91 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شیراز به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دوز علف‌کش هالوکسی ...  بیشتر

اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم

وحیده خالق نژاد؛ فرهاد جباری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 957-972

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53589

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر تلقیح بذر با باکتری‌های ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های تحریک­کنندة رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) رقم ‘آرمان’، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1391 اجرا شد. در این آزمایش، سطوح آبیاری در دو سطح فاریاب (آبیاری ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن

سمانه کیانی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاءاله سیادت؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محسن ساری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 973-986

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53591

چکیده
  به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه، آزمایشی به صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال زراعی 92- 1391 انجام گرفت. سطوح نیتروژن در چهار سطح (صفر،70، 140و 210 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره) در کرت‌های اصلی و نسبت‌های ...  بیشتر

بررسی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند

مجتبی خزائی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 987-997

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53593

چکیده
  به‌منظور ارزیابی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در استان همدان، شهرستان نهاوند، در سال 1392 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت­های کشت صفر:100، 75:25، 50:50، 25:75 و 100:صفر درصد ذرت به چغندرقند به‌روش جایگزین بودند. نتایج نشان داد نسبت­های مختلف کشت، اثر معنا­داری بر عملکرد ...  بیشتر

تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک

روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ محمود اثنی عشری؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 999-1013

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53595

چکیده
  در این پژوهش، مقاومت به سرمای 15 رقم تاک با دو روش آزمون رنگ‌آمیزی تترازولیوم و ارزیابی سبز شدن جوانه‌ها پس از انجماد، طی شش ماه از شروع سازگاری به سرما در جوانه‌ها تا زمان خروج از سازگاری بررسی شد. همچنین الگوی تغییرات فصلی غلظت پروتئین‌های محلول، فنول کل و مالون‌دی‌آلدهید طی این مدت بررسی شد. اختلاف معناداری بین مقاومت به سرمای ...  بیشتر

اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’

عرفان سپهوند؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 1015-1026

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53597

چکیده
  نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی قبل از برداشت با کلسیم می‌تواند کیفیت میوه‌های سیب را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، اثر محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم در چهار غلظت (صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) در زمان‌های دو، چهار و شش هفته قبل از برداشت روی رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ تربیت‌شده با سه سیستم (وی، هایتک و کردون) ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 1027-1036

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53599

چکیده
  امروزه، احداث و نگهداری از چمن‌ها به‌دلیل نیاز آبی زیاد آنها، با تردیدهای جدی مواجه شده است. بنابراین، شناسایی گونه‌های بومی و مرتعی مقاوم به خشکی و معرفی آنها به‌عنوان چمن، نه‌تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است، بلکه سبب حفظ منابع ژنتیکی کشور نیز می‌شود. در این تحقیق، دو گونۀ ‘علف گندمی’ و ‘بروموس’ به‌عنوان گونه‌های بومی، ...  بیشتر